geronimo-scm mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r847754 [2/2] - in /websites/production/geronimo/content: GMOxDOC11/ cache/ doc/
Date Thu, 24 Jan 2013 06:53:36 GMT
Modified: websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.html
==============================================================================
--- websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.html (original)
+++ websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.html Thu Jan 24 06:53:36 2013
@@ -72,7 +72,7 @@
   <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
    <tr class="topBar">
     <td align="left" valign="middle" class="topBarDiv" align="left" nowrap>
-     <a href="/geronimo"> Home</a> >&nbsp;<a href="index.html">Apache Geronimo v1.1</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="documentation.html">Documentation</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja użytkownika</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.html">Szybki start - Apache Geronimo dla niecierpliwych</a>
+     <a href="/geronimo"> Home</a> >&nbsp;<a href="index.html">Apache Geronimo v1.1</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="documentation.html">Documentation</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja użytkownika</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.html">Szybki start - Apache Geronimo dla niecierpliwych</a>
     </td>
     <td align="right" valign="middle" nowrap>
      <form name="search" action="http://www.google.com/search" method="get">
@@ -129,62 +129,62 @@ table.ScrollbarTable td.ScrollbarParent 
 table.ScrollbarTable td.ScrollbarNextName {text-align: right;border: none;}
 table.ScrollbarTable td.ScrollbarNextIcon {text-align: center;width: 16px;border: none;}
 
-/*]]>*/</style><div class="Scrollbar"><table class="ScrollbarTable"><tr><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevIcon"><a shape="rect" href="instalacja.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/back_16.gif" width="16" height="16"></a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevName" width="33%"><a shape="rect" href="instalacja.html">Instalacja</a>&#160;</td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarParent" width="33%"><sup><a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/up_16.gif" width="8" height="8"></a></sup><a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#197;&#188;ytkownika</a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarNextName" width="33%">&#160;</td></tr></table></div>
+/*]]>*/</style><div class="Scrollbar"><table class="ScrollbarTable"><tr><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevIcon"><a shape="rect" href="instalacja.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/back_16.gif" width="16" height="16"></a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevName" width="33%"><a shape="rect" href="instalacja.html">Instalacja</a>&#160;</td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarParent" width="33%"><sup><a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/up_16.gif" width="8" height="8"></a></sup><a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#380;ytkownika</a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarNextName" width="33%">&#160;</td></tr></table></div>
 <p><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-top"></a></p>
 
-<p>Je&#197;&#188;eli zale&#197;&#188;y Ci na szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, to ten artyku&#197;&#8218; poka&#197;&#188;e Ci jak &#197;&#8250;ci&#196;&#8230;gn&#196;&#8230;&#196;&#8225;, zbudowa&#196;&#8225; (je&#197;&#8250;li potrzeba) i uruchomi&#196;&#8225; server w kr&#195;&#179;tkim czasie. Oczywi&#197;&#8250;cie to nie jest pe&#197;&#8218;na instrukcja, tak wi&#196;&#8482;c mo&#197;&#188;esz by&#196;&#8225; zainteresowany innymi linkami z <a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html" title="Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#197;&#188;ytkownika">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#197;&#188;ytkownika</a>.</p>
+<p>Je&#380;eli zale&#380;y Ci na szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, to ten artyku&#322; poka&#380;e Ci jak &#347;ci&#261;gn&#261;&#263;, zbudowa&#263; (je&#347;li potrzeba) i uruchomi&#263; server w kr&#243;tkim czasie. Oczywi&#347;cie to nie jest pe&#322;na instrukcja, tak wi&#281;c mo&#380;esz by&#263; zainteresowany innymi linkami z <a shape="rect" href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html" title="Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#380;ytkownika">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#380;ytkownika</a>.</p>
 
-<p>Wszystko czego potrzebujesz to 5 do 10 minut &#197;&#188;eby przej&#197;&#8250;&#196;&#8225; przez poni&#197;&#188;sze kroki:</p>
-<ul><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wst%C3%84%E2%84%A2p">Wst&#196;&#8482;p</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Pobierzoprogramowanie">Pobierz oprogramowanie</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Uruchomserwer">Uruchom serwer</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Utw%C3%83%C2%B3rzizainstalujprzyk%C3%85%E2%80%9Aadow%C3%84%E2%80%A6aplikacj%C3%84%E2%84%A2">Utw&#195;&#179;rz i zainstaluj przyk&#197;&#8218;adow&#196;&#8230; aplikacj&#196;&#8482;</a></li></ul>
+<p>Wszystko czego potrzebujesz to 5 do 10 minut &#380;eby przej&#347;&#263; przez poni&#380;sze kroki:</p>
+<ul><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wst%C4%99p">Wst&#281;p</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Pobierzoprogramowanie">Pobierz oprogramowanie</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Uruchomserwer">Uruchom serwer</a></li><li><a shape="rect" href="#Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Utw%C3%B3rzizainstalujprzyk%C5%82adow%C4%85aplikacj%C4%99">Utw&#243;rz i zainstaluj przyk&#322;adow&#261; aplikacj&#281;</a></li></ul>
 
 
-<h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wst%C3%84%E2%84%A2p"></a>Wst&#196;&#8482;p</h1>
-<p>Apache Geronimo posiada certyfikat zgodno&#197;&#8250;ci ze specyfikacj&#196;&#8230; J2EE. Jest projektem kt&#195;&#179;rego &#197;&#186;r&#195;&#179;d&#197;&#8218;a s&#196;&#8230; ca&#197;&#8218;kowicie otwarte i obj&#196;&#8482;te licencj&#196;&#8230; Apache License. Geronimo po raz pierwszy przeszed&#197;&#8218; Test Zgodno&#197;&#8250;ci Technologicznej (Technology Compatibility Kit - TCK) w roku 2005. Wersja 1.0 zosta&#197;&#8218;a opublikowana w styczniu 2006. Spo&#197;&#8218;eczno&#197;&#8250;&#196;&#8225; tworz&#196;&#8230;ca geronimo jest zbudowana wok&#195;&#179;&#197;&#8218; 28 committers pracuj&#196;&#8230;cych na codzie&#197;&#8222; w ponad 8 firmach. Wiele firm zbudowa&#197;&#8218;o swoje produkty w oparciu o Geronimo. Geronimo v1.1 to druga oficjalna wersja serwera opublikowana przez Apache Software Foundation.</p>
+<h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wst%C4%99p"></a>Wst&#281;p</h1>
+<p>Apache Geronimo posiada certyfikat zgodno&#347;ci ze specyfikacj&#261; J2EE. Jest projektem kt&#243;rego &#378;r&#243;d&#322;a s&#261; ca&#322;kowicie otwarte i obj&#281;te licencj&#261; Apache License. Geronimo po raz pierwszy przeszed&#322; Test Zgodno&#347;ci Technologicznej (Technology Compatibility Kit - TCK) w roku 2005. Wersja 1.0 zosta&#322;a opublikowana w styczniu 2006. Spo&#322;eczno&#347;&#263; tworz&#261;ca geronimo jest zbudowana wok&#243;&#322; 28 committers pracuj&#261;cych na codzie&#324; w ponad 8 firmach. Wiele firm zbudowa&#322;o swoje produkty w oparciu o Geronimo. Geronimo v1.1 to druga oficjalna wersja serwera opublikowana przez Apache Software Foundation.</p>
 
 <h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Pobierzoprogramowanie"></a>Pobierz oprogramowanie</h1>
 
-<p>Na dzien dziesiejszy masz tylko jedn&#196;&#8230; mo&#197;&#188;liwo&#197;&#8250;&#196;&#8225; pobrania oprogramowania. Najszybsza i naj&#197;&#8218;atwiejsza droga to pobranie dystrybucji bezpo&#197;&#8250;rednio z witryny Apache. Poniewa&#197;&#188; celem tego artyku&#197;&#8218;u jest pomoc Tobie w szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, wi&#196;&#8482;c skupimy si&#196;&#8482; tylko na wersji skompilowanej.</p>
+<p>Na dzien dziesiejszy masz tylko jedn&#261; mo&#380;liwo&#347;&#263; pobrania oprogramowania. Najszybsza i naj&#322;atwiejsza droga to pobranie dystrybucji bezpo&#347;rednio z witryny Apache. Poniewa&#380; celem tego artyku&#322;u jest pomoc Tobie w szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, wi&#281;c skupimy si&#281; tylko na wersji skompilowanej.</p>
 
-<h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wymaganiawst%C3%84%E2%84%A2pne"></a>Wymagania wst&#196;&#8482;pne</h2>
+<h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Wymaganiawst%C4%99pne"></a>Wymagania wst&#281;pne</h2>
 
-<p>Pomimo &#197;&#188;e zajmujemy si&#196;&#8482; szybk&#196;&#8230; instalacja, musimy zaj&#196;&#8230;&#196;&#8225; si&#196;&#8482; dodatkowym oprogramowaniem niezb&#196;&#8482;dnym do uruchomienia Geronimo.</p>
+<p>Pomimo &#380;e zajmujemy si&#281; szybk&#261; instalacja, musimy zaj&#261;&#263; si&#281; dodatkowym oprogramowaniem niezb&#281;dnym do uruchomienia Geronimo.</p>
 
 <h3><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-J2SE1.5"></a>J2SE 1.5</h3>
 
-<p>Geronimo u&#197;&#188;ywa Sun ORB w zwi&#196;&#8230;zku z RMI tak wi&#196;&#8482;c wymagane jest u&#197;&#188;ycie Sun JDK. Skorzystaj z oficjalnej witryny Sun'a (<a shape="rect" class="external-link" href="http://java.sun.com" rel="nofollow">http://java.sun.com</a> ) i zainstaluj J2SE 1.5.</p>
+<p>Geronimo u&#380;ywa Sun ORB w zwi&#261;zku z RMI tak wi&#281;c wymagane jest u&#380;ycie Sun JDK. Skorzystaj z oficjalnej witryny Sun'a (<a shape="rect" class="external-link" href="http://java.sun.com" rel="nofollow">http://java.sun.com</a> ) i zainstaluj J2SE 1.5.</p>
 
-<h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-%C3%85%C5%A1ci%C3%84%E2%80%A6gnijdystrybucj%C3%84%E2%84%A2"></a>&#197;&#353;ci&#196;&#8230;gnij dystrybucj&#196;&#8482;</h2>
+<h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-%C5%9Aci%C4%85gnijdystrybucj%C4%99"></a>&#346;ci&#261;gnij dystrybucj&#281;</h2>
 
-<p>wybierz format dystrybucji odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. Otw&#195;&#179;rz poni&#197;&#188;szy adres w przegl&#196;&#8230;darce. Znajdziesz tam dystrybucje do &#197;&#8250;ci&#196;&#8230;gni&#196;&#8482;cia (wersje skompilowane i &#197;&#186;r&#195;&#179;d&#197;&#8218;a)</p>
+<p>wybierz format dystrybucji odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. Otw&#243;rz poni&#380;szy adres w przegl&#261;darce. Znajdziesz tam dystrybucje do &#347;ci&#261;gni&#281;cia (wersje skompilowane i &#378;r&#243;d&#322;a)</p>
 
 <p><a shape="rect" class="external-link" href="http://geronimo.apache.org/downloads.html">http://geronimo.apache.org/downloads.html</a></p>
-<div class="panelMacro"><table class="noteMacro"><colgroup span="1"><col span="1" width="24"><col span="1"></colgroup><tr><td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><img align="middle" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/emoticons/warning.gif" width="16" height="16" alt="" border="0"></td><td colspan="1" rowspan="1">Apache Geronimo v1.1 posiada certyfikacj&#196;&#8482; zgodno&#197;&#8250;ci z J2EE 1.4 ale b&#196;&#8482;dzie r&#195;&#179;wnie&#197;&#188; dzia&#197;&#8218;a&#197;&#8218; z 1.5 je&#197;&#8250;li CORBA lub daytrader nie b&#196;&#8482;d&#196;&#8230; u&#197;&#188;ywane.</td></tr></table></div>
+<div class="panelMacro"><table class="noteMacro"><colgroup span="1"><col span="1" width="24"><col span="1"></colgroup><tr><td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><img align="middle" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/emoticons/warning.gif" width="16" height="16" alt="" border="0"></td><td colspan="1" rowspan="1">Apache Geronimo v1.1 posiada certyfikacj&#281; zgodno&#347;ci z J2EE 1.4 ale b&#281;dzie r&#243;wnie&#380; dzia&#322;a&#322; z 1.5 je&#347;li CORBA lub daytrader nie b&#281;d&#261; u&#380;ywane.</td></tr></table></div>
 
-<p>Wybierz format archiwum odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego (zip, tar, gz) kikaj&#196;&#8230;c na link. &#197;&#353;ci&#196;&#8230;gnij go i rozpakuj do nowego katalogu. Na przyk&#197;&#8218;ad z:\geronimo. Od tego momentu b&#196;&#8482;dziemy go nazywali <b>&lt;geronimo_home&gt;</b>.</p>
+<p>Wybierz format archiwum odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego (zip, tar, gz) kikaj&#261;c na link. &#346;ci&#261;gnij go i rozpakuj do nowego katalogu. Na przyk&#322;ad z:\geronimo. Od tego momentu b&#281;dziemy go nazywali <b>&lt;geronimo_home&gt;</b>.</p>
 
-<p>Ca&#197;&#8218;a procedura instalacyjna to rozpakowanie archiwum. Nast&#196;&#8482;pnym krokiem jest uruchomienie serwera.</p>
+<p>Ca&#322;a procedura instalacyjna to rozpakowanie archiwum. Nast&#281;pnym krokiem jest uruchomienie serwera.</p>
 
 <h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Uruchomserwer"></a>Uruchom serwer</h1>
 
-<p>Po zasinatlowaniu Apache Geronimo otw&#195;&#179;rz lini&#196;&#8482; polece&#197;&#8222; i przejd&#197;&#186; do katalogu <b>&lt;geronimo_home&gt;/bin</b>. W tym katalogu znajdziesz kilka skrypt&#195;&#179;w i pi&#196;&#8482;&#196;&#8225; plik&#195;&#179;w .jar. B&#196;&#8482;d&#196;&#8230; to:</p>
+<p>Po zasinatlowaniu Apache Geronimo otw&#243;rz lini&#281; polece&#324; i przejd&#378; do katalogu <b>&lt;geronimo_home&gt;/bin</b>. W tym katalogu znajdziesz kilka skrypt&#243;w i pi&#281;&#263; plik&#243;w .jar. B&#281;d&#261; to:</p>
 <ul><li>client.jar</li><li>deployer.jar</li><li>server.jar</li><li>upgrade.jar</li><li>shutdown.jar</li></ul>
 
 
-<p>Te pliki mog&#196;&#8230; by&#196;&#8225; uruchomione przy u&#197;&#188;yciu polecenia java -jar &lt;geronimo_home&gt;/bin/&lt;nazwa pliku .jar&gt;.<br clear="none">
-client.jar s&#197;&#8218;u&#197;&#188;y do uruchomienia konfiguracji Geronimo w kt&#195;&#179;rej jest zawarta aplikacja klienta.<br clear="none">
-deployer.jar to aplikacja Java kt&#195;&#179;ra zarz&#196;&#8230;dza artifacts i GBean'ami dzia&#197;&#8218;aj&#196;&#8230;cymi na serwerze Geronimo.<br clear="none">
-server.jar s&#197;&#8218;u&#197;&#188;y do uruchomienia serwera Geronimo.<br clear="none">
-update.jar jest pomocny przy przenoszeniu plik&#195;&#179;w xml z wcze&#197;&#8250;niejszej wersji Geronimo, do nowszej.<br clear="none">
-shutdown.jar s&#197;&#8218;u&#197;&#188;y do wy&#197;&#8218;&#196;&#8230;czenia serwera</p>
+<p>Te pliki mog&#261; by&#263; uruchomione przy u&#380;yciu polecenia java -jar &lt;geronimo_home&gt;/bin/&lt;nazwa pliku .jar&gt;.<br clear="none">
+client.jar s&#322;u&#380;y do uruchomienia konfiguracji Geronimo w kt&#243;rej jest zawarta aplikacja klienta.<br clear="none">
+deployer.jar to aplikacja Java kt&#243;ra zarz&#261;dza artifacts i GBean'ami dzia&#322;aj&#261;cymi na serwerze Geronimo.<br clear="none">
+server.jar s&#322;u&#380;y do uruchomienia serwera Geronimo.<br clear="none">
+update.jar jest pomocny przy przenoszeniu plik&#243;w xml z wcze&#347;niejszej wersji Geronimo, do nowszej.<br clear="none">
+shutdown.jar s&#322;u&#380;y do wy&#322;&#261;czenia serwera</p>
 
-<p>Zamiennie z wywo&#197;&#8218;ywaniem powy&#197;&#188;szych plik&#195;&#179;w mo&#197;&#188;na u&#197;&#188;ywa&#196;&#8225; odpowiednich skrypt&#195;&#179;w.</p>
+<p>Zamiennie z wywo&#322;ywaniem powy&#380;szych plik&#243;w mo&#380;na u&#380;ywa&#263; odpowiednich skrypt&#243;w.</p>
 
-<p>&#197;&#187;eby uruchomi&#196;&#8225; serwer wykonaj nast&#196;&#8482;puj&#196;&#8230;ce polecenie:</p>
+<p>&#379;eby uruchomi&#263; serwer wykonaj nast&#281;puj&#261;ce polecenie:</p>
 
 <p><b><tt>java -jar server.jar</tt></b></p>
 
-<p>Zamiennie mo&#197;&#188;esz u&#197;&#188;y&#196;&#8225; skryptu <b>startup</b> kt&#195;&#179;ry r&#195;&#179;wnie&#197;&#188; uruchomi serwer. <br clear="none">
-Gdy serwer jest ju&#197;&#188; uruchomiony powiniene&#197;&#8250; zobaczy&#196;&#8225; na konsoli poni&#197;&#188;sze informacje:<br clear="none">
+<p>Zamiennie mo&#380;esz u&#380;y&#263; skryptu <b>startup</b> kt&#243;ry r&#243;wnie&#380; uruchomi serwer. <br clear="none">
+Gdy serwer jest ju&#380; uruchomiony powiniene&#347; zobaczy&#263; na konsoli poni&#380;sze informacje:<br clear="none">
 <font color="white"></font></p><div class="preformatted panel" style="background-color: #000000;border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedContent panelContent" style="background-color: #000000;">
 <pre>Booting Geronimo Kernel (in Java 1.5)...
 Starting Geronimo Application Server v1.1
@@ -216,23 +216,23 @@ Starting Geronimo Application Server v1.
 Geronimo Application Server started
 </pre>
 </div></div><br clear="none">
-&#197;&#187;eby przetestowa&#196;&#8225; dzia&#197;&#8218;anei serwera Apache Geronimo otw&#195;&#179;rz poni&#197;&#188;szy URL w przegl&#196;&#8230;darce. Powiniene&#197;&#8250; zobaczy&#196;&#8225; konsol&#196;&#8482; administracyjn&#196;&#8230;. Konsola Geronimo jest pierwsz&#196;&#8230; aplikacj&#196;&#8230; kt&#195;&#179;r&#196;&#8230; mo&#197;&#188;esz przetestowa&#196;&#8225; i co najlepsze jest ju&#197;&#188; zainstalowana.
+&#379;eby przetestowa&#263; dzia&#322;anei serwera Apache Geronimo otw&#243;rz poni&#380;szy URL w przegl&#261;darce. Powiniene&#347; zobaczy&#263; konsol&#281; administracyjn&#261;. Konsola Geronimo jest pierwsz&#261; aplikacj&#261; kt&#243;r&#261; mo&#380;esz przetestowa&#263; i co najlepsze jest ju&#380; zainstalowana.
 
 <p><a shape="rect" class="external-link" href="http://localhost:8080/console" rel="nofollow">http://localhost:8080/console</a></p>
 
-<p>Podaj <b>system</b> jako nazwa u&#197;&#188;ytkownika i <b>manager</b> jako has&#197;&#8218;o.</p>
+<p>Podaj <b>system</b> jako nazwa u&#380;ytkownika i <b>manager</b> jako has&#322;o.</p>
 
-<p>Ten obrazek pokazuje wygl&#196;&#8230;d konsoli w przegl&#196;&#8230;darce:</p>
+<p>Ten obrazek pokazuje wygl&#261;d konsoli w przegl&#261;darce:</p>
 
 <p><span class="image-wrap" style="display: block; text-align: center"><img src="szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.data/console_login_PL.jpg" style="border: 0px solid black"></span></p>
 
-<p>W tym momencie jeste&#197;&#8250; szcz&#196;&#8482;&#197;&#8250;liwym posiadaczem dzia&#197;&#8218;aj&#196;&#8230;cego Apache Geronimo, a czas kt&#195;&#179;ry na to przeznaczy&#197;&#8218;e&#197;&#8250; jest &#197;&#8250;ladowy. W nast&#196;&#8482;pnym rozdziale stworzysz prost&#196;&#8230; przyk&#197;&#8218;adow&#196;&#8230; stron&#196;&#8482; JSP a my poka&#197;&#188;emy Ci jak j&#196;&#8230; zainstalowa&#196;&#8225; i uruchomi&#196;&#8225;.</p>
+<p>W tym momencie jeste&#347; szcz&#281;&#347;liwym posiadaczem dzia&#322;aj&#261;cego Apache Geronimo, a czas kt&#243;ry na to przeznaczy&#322;e&#347; jest &#347;ladowy. W nast&#281;pnym rozdziale stworzysz prost&#261; przyk&#322;adow&#261; stron&#281; JSP a my poka&#380;emy Ci jak j&#261; zainstalowa&#263; i uruchomi&#263;.</p>
 
-<h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Utw%C3%83%C2%B3rzizainstalujprzyk%C3%85%E2%80%9Aadow%C3%84%E2%80%A6aplikacj%C3%84%E2%84%A2"></a>Utw&#195;&#179;rz i zainstaluj przyk&#197;&#8218;adow&#196;&#8230; aplikacj&#196;&#8482;</h1>
+<h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Utw%C3%B3rzizainstalujprzyk%C5%82adow%C4%85aplikacj%C4%99"></a>Utw&#243;rz i zainstaluj przyk&#322;adow&#261; aplikacj&#281;</h1>
 
-<p>Strona JSP w stylu <b>HelloWorld</b> b&#196;&#8482;dzie wystarczaj&#196;&#8230;ca do naszego podstawowego testu, przecie&#197;&#188; wszyscy wiedz&#196;&#8230; jak ma dzia&#197;&#8218;a&#196;&#8225;. Utw&#195;&#179;rz nowy katalog w kt&#195;&#179;rym znajd&#196;&#8230; si&#196;&#8482; wszystkie pliki aplikacji. Od teraz ten katalog b&#196;&#8482;dziemy nazywa&#196;&#8225; <b>&lt;app_home&gt;</b>.</p>
+<p>Strona JSP w stylu <b>HelloWorld</b> b&#281;dzie wystarczaj&#261;ca do naszego podstawowego testu, przecie&#380; wszyscy wiedz&#261; jak ma dzia&#322;a&#263;. Utw&#243;rz nowy katalog w kt&#243;rym znajd&#261; si&#281; wszystkie pliki aplikacji. Od teraz ten katalog b&#281;dziemy nazywa&#263; <b>&lt;app_home&gt;</b>.</p>
 
-<p>Utw&#195;&#179;rz plik tekstowy w katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i nazwij go <b>HelloWorld.jsp</b>. Nast&#196;&#8482;pnie przekopiuj do niego poni&#197;&#188;sz&#196;&#8230; tre&#197;&#8250;&#196;&#8225;.</p>
+<p>Utw&#243;rz plik tekstowy w katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i nazwij go <b>HelloWorld.jsp</b>. Nast&#281;pnie przekopiuj do niego poni&#380;sz&#261; tre&#347;&#263;.</p>
 <div class="preformatted panel" style="border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedHeader panelHeader" style="border-bottom-width: 1px;border-bottom-style: solid;"><b>HelloWorld.jsp</b></div><div class="preformattedContent panelContent">
 <pre>&lt;html&gt;
  &lt;head&gt;
@@ -253,9 +253,9 @@ Geronimo Application Server started
 </pre>
 </div></div>
 
-<p>Pomimo &#197;&#188;e nasza prosta aplikacja tego nie wymaga, utworzysz plan instalacji. Dzi&#196;&#8482;ki temu zobaczysz co to takiego. Uwt&#195;&#179;rz katalog o nazwie <b>WEB-INF</b> w katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b>.</p>
+<p>Pomimo &#380;e nasza prosta aplikacja tego nie wymaga, utworzysz plan instalacji. Dzi&#281;ki temu zobaczysz co to takiego. Uwt&#243;rz katalog o nazwie <b>WEB-INF</b> w katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b>.</p>
 
-<p>Utw&#195;&#179;rz plik tekstowy w katalogu <b>&lt;app_home&gt;/WEB-INF</b> i nazwij go <b>geronimo-web.xml</b>. Przekopiuj do niego poni&#197;&#188;szy przyk&#197;&#8218;ad.</p>
+<p>Utw&#243;rz plik tekstowy w katalogu <b>&lt;app_home&gt;/WEB-INF</b> i nazwij go <b>geronimo-web.xml</b>. Przekopiuj do niego poni&#380;szy przyk&#322;ad.</p>
 <div class="code panel" style="border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="codeHeader panelHeader" style="border-bottom-width: 1px;border-bottom-style: solid;"><b>Geronimo deployment plan geronimo-web.xml</b></div><div class="codeContent panelContent">
 <pre class="code-xml">
 <span class="code-tag">&lt;?xml version=<span class="code-quote">"1.0"</span> encoding=<span class="code-quote">"UTF-8"</span>?&gt;</span>
@@ -272,9 +272,9 @@ Geronimo Application Server started
 </pre>
 </div></div>
 
-<div class="panelMacro"><table class="noteMacro"><colgroup span="1"><col span="1" width="24"><col span="1"></colgroup><tr><td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><img align="middle" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/emoticons/warning.gif" width="16" height="16" alt="" border="0"></td><td colspan="1" rowspan="1">Ta wersja This geronimo-web.xml nie zadzia&#197;&#8218;a na serwerze Geronimo v1.0</td></tr></table></div>
+<div class="panelMacro"><table class="noteMacro"><colgroup span="1"><col span="1" width="24"><col span="1"></colgroup><tr><td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><img align="middle" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/emoticons/warning.gif" width="16" height="16" alt="" border="0"></td><td colspan="1" rowspan="1">Ta wersja This geronimo-web.xml nie zadzia&#322;a na serwerze Geronimo v1.0</td></tr></table></div>
 
-<p>W katalogu <b>&lt;app_home&gt;/WEB-INF</b> utw&#195;&#179;rz plik tekstowy o nazwie <b>web.xml</b> i wklej do niego poni&#197;&#188;szy przyk&#197;&#8218;ad.</p>
+<p>W katalogu <b>&lt;app_home&gt;/WEB-INF</b> utw&#243;rz plik tekstowy o nazwie <b>web.xml</b> i wklej do niego poni&#380;szy przyk&#322;ad.</p>
 
 <div class="code panel" style="border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="codeHeader panelHeader" style="border-bottom-width: 1px;border-bottom-style: solid;"><b>web.xml</b></div><div class="codeContent panelContent">
 <pre class="code-xml">
@@ -297,33 +297,33 @@ Geronimo Application Server started
 
 <h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Zbudowanieaplikacji"></a>Zbudowanie aplikacji</h2>
 
-<p>W linii polece&#197;&#8222; przejd&#197;&#186; do katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i uruchom poni&#197;&#188;sze polecenie dzi&#196;&#8482;ki kt&#195;&#179;remu zbudujesz wrchiwum war z aplikacj&#196;&#8230; HelloWorld.</p>
+<p>W linii polece&#324; przejd&#378; do katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i uruchom poni&#380;sze polecenie dzi&#281;ki kt&#243;remu zbudujesz wrchiwum war z aplikacj&#261; HelloWorld.</p>
 
 <p><b><tt>jar -cvf HelloWorld.war *</tt></b></p>
 
 
-<p>W katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> powstanie plik HelloWorld.war. Nast&#196;&#8482;pnym krokiem b&#196;&#8482;dzie zainstalowanie go na serwerze.</p>
+<p>W katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> powstanie plik HelloWorld.war. Nast&#281;pnym krokiem b&#281;dzie zainstalowanie go na serwerze.</p>
 
 <h2><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Instalacjaitestaplikacji"></a>Instalacja i test aplikacji</h2>
 
-<p>Masz dwie mo&#197;&#188;liwo&#197;&#8250;ci zainstalowania aplikacji. Mo&#197;&#188;esz u&#197;&#188;y&#196;&#8225; koncoli Geronimo albo linii polece&#197;&#8222;. W tym przyk&#197;&#8218;adzie u&#197;&#188;yjemy obydwu.</p>
+<p>Masz dwie mo&#380;liwo&#347;ci zainstalowania aplikacji. Mo&#380;esz u&#380;y&#263; koncoli Geronimo albo linii polece&#324;. W tym przyk&#322;adzie u&#380;yjemy obydwu.</p>
 
-<p>*Instalacja z u&#197;&#188;yciem konsoli*</p>
+<p><b>Instalacja z u&#380;yciem konsoli</b></p>
 
 
-<p>Zaloguj si&#196;&#8482; do konsoli. Po lewej stronie widzisz panel nawigacyjny a w nim folder <b>Applications</b>. Kliknij widoczny tam link <b>Deploy New</b>. Zobaczysz okno * Install New Applications *</p>
+<p>Zaloguj si&#281; do konsoli. Po lewej stronie widzisz panel nawigacyjny a w nim folder <b>Applications</b>. Kliknij widoczny tam link <b>Deploy New</b>. Zobaczysz okno * Install New Applications *</p>
 
 <p><span class="image-wrap" style="display: block; text-align: center"><img src="szybki-start-apache-geronimo-dla-niecierpliwych.data/install_new_PL.gif" style="border: 0px solid black"></span></p>
 
-<p>Upewnij si&#196;&#8482; &#197;&#188;e opcja "Start app after install" jest zaznaczona. Teraz w polu <b>Archive</b> wybierz plik HelloWorld.war z katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i kliknij przycisk <b>install</b>. Aplikacja zostanie zainstalowana. O pomy&#197;&#8250;lnej instalacji poinformuje Ci&#196;&#8482; odpowiedni komunikat.</p>
+<p>Upewnij si&#281; &#380;e opcja "Start app after install" jest zaznaczona. Teraz w polu <b>Archive</b> wybierz plik HelloWorld.war z katalogu <b>&lt;app_home&gt;</b> i kliknij przycisk <b>install</b>. Aplikacja zostanie zainstalowana. O pomy&#347;lnej instalacji poinformuje Ci&#281; odpowiedni komunikat.</p>
 
-<p>*Instalacja z u&#197;&#188;yciem linii polece&#197;&#8222;*</p>
+<p><b>Instalacja z u&#380;yciem linii polece&#324;</b></p>
 
-<p>Przejd&#197;&#186; do katalogu &lt;geronimo_home&gt;/bin i uruchom poni&#197;&#188;sze poelcenie:</p>
+<p>Przejd&#378; do katalogu &lt;geronimo_home&gt;/bin i uruchom poni&#380;sze poelcenie:</p>
 
 <p><b><tt>java -jar deployer.jar --user system --password manager deploy &lt;app_home&gt;/HelloWorld.war</tt></b></p>
 
-<p>Po pomy&#197;&#8250;lnej instalacji zobaczysz tak&#196;&#8230; wiadomo&#197;&#8250;&#196;&#8225;:</p>
+<p>Po pomy&#347;lnej instalacji zobaczysz tak&#261; wiadomo&#347;&#263;:</p>
 
 <p><font color="white"></font></p><div class="preformatted panel" style="background-color: #000000;border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedContent panelContent" style="background-color: #000000;">
 <pre>E:\geronimo\bin&gt;java -jar deployer.jar --user system --password manager deploy E:\HelloWorld\HelloWorld.war
@@ -331,13 +331,13 @@ Geronimo Application Server started
 </pre>
 </div></div>
 
-<p>Przetestuj aplikacj&#196;&#8482; otwieraj&#196;&#8230;c w przegl&#196;&#8230;darce ten adres:</p>
+<p>Przetestuj aplikacj&#281; otwieraj&#261;c w przegl&#261;darce ten adres:</p>
 
 <p><a shape="rect" class="external-link" href="http://localhost:8080/hello" rel="nofollow">http://localhost:8080/hello</a></p>
 
 <h1><a shape="rect" name="Szybkistart-ApacheGeronimodlaniecierpliwych-Podsumowanie"></a>Podsumowanie</h1>
 
-<p>W tym artykule zobaczy&#197;&#8218;e&#197;&#8250; jak proste jest uruchomienie Apache Geronimo. Ca&#197;&#8218;kowity czas nie powinien przekroczy&#196;&#8225; 5 minut, je&#197;&#8250;li masz wcze&#197;&#8250;niej zainstalowane wymagane oprogramowanie. Ponadto pokazali&#197;&#8250;my jak stworzy&#196;&#8225;, zainstalowa&#196;&#8225; i przetestowa&#196;&#8225; prost&#196;&#8230; aplikacj&#196;&#8482; opart&#196;&#8230; w JSP - znowu poni&#197;&#188;ej 5 minut.</p></div>
+<p>W tym artykule zobaczy&#322;e&#347; jak proste jest uruchomienie Apache Geronimo. Ca&#322;kowity czas nie powinien przekroczy&#263; 5 minut, je&#347;li masz wcze&#347;niej zainstalowane wymagane oprogramowanie. Ponadto pokazali&#347;my jak stworzy&#263;, zainstalowa&#263; i przetestowa&#263; prost&#261; aplikacj&#281; opart&#261; w JSP - znowu poni&#380;ej 5 minut.</p></div>
     </div>
 
     

Modified: websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.html
==============================================================================
--- websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.html (original)
+++ websites/production/geronimo/content/GMOxDOC11/uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.html Thu Jan 24 06:53:36 2013
@@ -5,8 +5,8 @@
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://geronimo.apache.org/style/default.css">
   <LINK rel="SHORTCUT ICON" href="http://geronimo.apache.org/images/favicon.ico">
   <LINK rel="schema.DC" href="http://purl.org/DC/elements/1.0/">
-  <META name="Description" content="Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji" />
-  <META name="Keywords" content="Apache Geronimo 1.1 Documentation Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji" />
+  <META name="Description" content="Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji" />
+  <META name="Keywords" content="Apache Geronimo 1.1 Documentation Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji" />
   <META name="Owner" content="dev@geronimo.apache.org" />
   <META name="Robots" content="index, follow" />
   <META name="Security" content="Public" />
@@ -55,7 +55,7 @@
    }
   </script>
 
-  <title>Apache Geronimo v1.1 Documentation : Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</title>
+  <title>Apache Geronimo v1.1 Documentation : Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</title>
 
  </head>
 
@@ -72,7 +72,7 @@
   <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
    <tr class="topBar">
     <td align="left" valign="middle" class="topBarDiv" align="left" nowrap>
-     <a href="/geronimo"> Home</a> >&nbsp;<a href="index.html">Apache Geronimo v1.1</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="documentation.html">Documentation</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja użytkownika</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="administracja-geronimo.html">Administracja Geronimo</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="zadania-administracyjne.html">Zadania administracyjne</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="administracja-aplikacjami.html">Administracja aplikacjami</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.html">Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</a>
+     <a href="/geronimo"> Home</a> >&nbsp;<a href="index.html">Apache Geronimo v1.1</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="documentation.html">Documentation</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="apache-geronimo-v11-instrukcja-uytkownika.html">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja użytkownika</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="administracja-geronimo.html">Administracja Geronimo</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="zadania-administracyjne.html">Zadania administracyjne</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="administracja-aplikacjami.html">Administracja aplikacjami</a>&nbsp;&gt;&nbsp;<a href="uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.html">Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</a>
     </td>
     <td align="right" valign="middle" nowrap>
      <form name="search" action="http://www.google.com/search" method="get">
@@ -92,7 +92,7 @@
     <!-- We'll enable this once we figure out how to access (and save) the logo resource -->
     <!--img src="http://geronimo.apache.org/images/confluence_logo.gif" style="float: left; margin: 4px 4px 4px 10px;" border="0"-->
     <div style="margin: 0px 10px 0px 10px" class="smalltext">Apache Geronimo v1.1</div>
-    <div style="margin: 0px 10px 8px 10px" class="pagetitle">Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</div>
+    <div style="margin: 0px 10px 8px 10px" class="pagetitle">Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji</div>
 
     <div class="greynavbar" align="right" style="padding: 2px 10px; margin: 0px;">
 <!-- -->     
@@ -131,22 +131,22 @@ table.ScrollbarTable td.ScrollbarNextIco
 
 /*]]>*/</style><div class="Scrollbar"><table class="ScrollbarTable"><tr><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevIcon"><a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/back_16.gif" width="16" height="16"></a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarPrevName" width="33%"><a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html">Instalowanie i usuwanie aplikacji</a>&#160;</td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarParent" width="33%"><sup><a shape="rect" href="administracja-aplikacjami.html"><img align="middle" border="0" src="https://cwiki.apache.org/confluence/images/icons/up_16.gif" width="8" height="8"></a></sup><a shape="rect" href="administracja-aplikacjami.html">Administracja aplikacjami</a></td><td colspan="1" rowspan="1" class="ScrollbarNextName" width="33%">&#160;</td></tr></table></div>
 
-<p>Masz dwie mo&#197;&#188;liwo&#197;&#8250;ci zmiany stanu aplikacji. Mo&#197;&#188;esz u&#197;&#188;y&#196;&#8225; <b>Deployer tool</b> (narz&#196;&#8482;dzia instalacyjnego) albo Geronimo Administration Console.</p>
+<p>Masz dwie mo&#380;liwo&#347;ci zmiany stanu aplikacji. Mo&#380;esz u&#380;y&#263; <b>Deployer tool</b> (narz&#281;dzia instalacyjnego) albo Geronimo Administration Console.</p>
 
-<p>Jak wspominali&#197;&#8250;my wcze&#197;&#8250;niej, <b>Deployer tool</b> ma wiele polece&#197;&#8222;. W rozdziale <a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html" title="Instalowanie i usuwanie aplikacji">Instalowanie i usuwanie aplikacji</a> przedstawili&#197;&#8250;my przede wszystkim procesy instalacji i deinstalacji oraz, bardzo og&#195;&#179;lnie, wy&#197;&#8250;wietlania listy modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w. Ten rozdzia&#197;&#8218; skupi si&#196;&#8482; na kolejnym poleceniu s&#197;&#8218;u&#197;&#188;&#196;&#8230;cym do pozyskania nazwy modu&#197;&#8218;u dla kt&#195;&#179;rego chcemy zmieni&#196;&#8225; stan, oraz wprowadzimy dwa nowe polecenia <b>start</b> i <b>stop</b>. Po&#197;&#186;niej przedstawimy Geronimo Administration Console jako alternatywn&#196;&#8230; metod&#196;&#8482;.</p>
+<p>Jak wspominali&#347;my wcze&#347;niej, <b>Deployer tool</b> ma wiele polece&#324;. W rozdziale <a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html" title="Instalowanie i usuwanie aplikacji">Instalowanie i usuwanie aplikacji</a> przedstawili&#347;my przede wszystkim procesy instalacji i deinstalacji oraz, bardzo og&#243;lnie, wy&#347;wietlania listy modu&#322;&#243;w. Ten rozdzia&#322; skupi si&#281; na kolejnym poleceniu s&#322;u&#380;&#261;cym do pozyskania nazwy modu&#322;u dla kt&#243;rego chcemy zmieni&#263; stan, oraz wprowadzimy dwa nowe polecenia <b>start</b> i <b>stop</b>. Po&#378;niej przedstawimy Geronimo Administration Console jako alternatywn&#261; metod&#281;.</p>
 
-<p>Polecenie <b>list-module</b> przyjmuje trzy poni&#197;&#188;sze parametry:</p>
+<p>Polecenie <b>list-module</b> przyjmuje trzy poni&#380;sze parametry:</p>
 
-<ul><li>--all : u&#197;&#188;ywany domy&#197;&#8250;lnie je&#197;&#8250;li nie ma innego parametru. Przedstawi list&#196;&#8482; wszystkich modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w.</li><li>--started : przedstawi list&#196;&#8482; wszystkich uruchomionych modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w.</li><li>--stopped : przedstawi list&#196;&#8482; wszystkich zatrzymanych modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w.</li></ul>
+<ul><li>--all : u&#380;ywany domy&#347;lnie je&#347;li nie ma innego parametru. Przedstawi list&#281; wszystkich modu&#322;&#243;w.</li><li>--started : przedstawi list&#281; wszystkich uruchomionych modu&#322;&#243;w.</li><li>--stopped : przedstawi list&#281; wszystkich zatrzymanych modu&#322;&#243;w.</li></ul>
 
 
-<p>Powy&#197;&#188;sze parametry s&#196;&#8230; przydatne gdy chcesz pozna&#196;&#8225; status wybranego modu&#197;&#8218;u, albo jego ID (identyfikator). U&#197;&#188;yjemy tego polecenia do zidentyfikowania aplikacji <b>HelloWorld</b> i zmiany jej statusu.</p>
+<p>Powy&#380;sze parametry s&#261; przydatne gdy chcesz pozna&#263; status wybranego modu&#322;u, albo jego ID (identyfikator). U&#380;yjemy tego polecenia do zidentyfikowania aplikacji <b>HelloWorld</b> i zmiany jej statusu.</p>
 
-<p>W lini polece&#197;&#8222; oprzejd&#197;&#186; do katalogu <b>&lt;geronimo_home&gt;\bin</b> i wykonaj nast&#196;&#8482;puj&#196;&#8230;ce polecenie:</p>
+<p>W lini polece&#324; oprzejd&#378; do katalogu <b>&lt;geronimo_home&gt;\bin</b> i wykonaj nast&#281;puj&#261;ce polecenie:</p>
 
 <p><b><tt>deploy --user system --password manager list-modules</tt></b></p>
 
-<p>otrzymasz list&#196;&#8482; wszystkoich modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w zainstalowanych na serwerze. Zauwa&#197;&#188; &#197;&#188;e uruchomione modu&#197;&#8218;y s&#196;&#8230; wyr&#195;&#179;&#197;&#188;nione zankiem <b>+</b> umieszcznoym po lewej stronie i s&#196;&#8230; pokazane w pierwszej kolejno&#197;&#8250;ci.</p>
+<p>otrzymasz list&#281; wszystkoich modu&#322;&#243;w zainstalowanych na serwerze. Zauwa&#380; &#380;e uruchomione modu&#322;y s&#261; wyr&#243;&#380;nione zankiem <b>+</b> umieszcznoym po lewej stronie i s&#261; pokazane w pierwszej kolejno&#347;ci.</p>
 
 <p><font color="white"></font></p><div class="preformatted panel" style="background-color: #000000;border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedContent panelContent" style="background-color: #000000;">
 <pre>D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin&gt;deploy --user system --password manager list-modules
@@ -193,15 +193,15 @@ Found 34 modules
   geronimo/upgrade-cli/1.1/car</pre>
 </div></div>
 
-<p>Od tego momentu naszym celem jest " <b><tt>+ sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war @ <a shape="rect" class="external-link" href="http://hc2t60p:8080/hello" rel="nofollow">http://hc2t60p:8080/hello</a></tt></b> ". Ten modu&#197;&#8218; ma status <b>started</b> poniewa&#197;&#188; jego nazwa jest poprzedzona znakiem <b>+</b>. Mo&#197;&#188;esz te&#197;&#188; u&#197;&#188;y&#196;&#8225; tego polecenia, &#197;&#188;eby zobaczy&#196;&#8225; liste uruchomionych modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w:</p>
+<p>Od tego momentu naszym celem jest " <b><tt>+ sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war @ <a shape="rect" class="external-link" href="http://hc2t60p:8080/hello" rel="nofollow">http://hc2t60p:8080/hello</a></tt></b> ". Ten modu&#322; ma status <b>started</b> poniewa&#380; jego nazwa jest poprzedzona znakiem <b>+</b>. Mo&#380;esz te&#380; u&#380;y&#263; tego polecenia, &#380;eby zobaczy&#263; liste uruchomionych modu&#322;&#243;w:</p>
 
 <p><b><tt>deploy --user system --password manager list-modules --started</tt></b></p>
 
-<p>&#197;&#187;eby zatrzyma&#196;&#8225; modu&#197;&#8218; <b><tt>sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b> wykonaj nast&#196;&#8482;puj&#196;&#8230;ce polecenie:</p>
+<p>&#379;eby zatrzyma&#263; modu&#322; <b><tt>sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b> wykonaj nast&#281;puj&#261;ce polecenie:</p>
 
 <p><b><tt>deploy --user system --password manager stop sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b></p>
 
-<p>Otrzymasz informacj&#196;&#8482; o tym &#197;&#188;e modu&#197;&#8218; zosta&#197;&#8218; zatrzymany:</p>
+<p>Otrzymasz informacj&#281; o tym &#380;e modu&#322; zosta&#322; zatrzymany:</p>
 
 <p><font color="white"></font></p><div class="preformatted panel" style="background-color: #000000;border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedContent panelContent" style="background-color: #000000;">
 <pre>D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin&gt;deploy --user system --password manager stop sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war
@@ -213,7 +213,7 @@ Using JRE_HOME:    C:\Java\jdk1.5.0_
   Stopped sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</pre>
 </div></div>
 
-<p>Gdy pobierzesz list&#196;&#8482; wszystkich zatrzymanych modu&#197;&#8218;&#195;&#179;w, zobaczysz &#197;&#188;e do listy zosta&#197;&#8218; dodany modu&#197;&#8218; <b><tt>sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b>. Oto przyk&#197;&#8218;adowa komenda i rezultat jej wykonania.</p>
+<p>Gdy pobierzesz list&#281; wszystkich zatrzymanych modu&#322;&#243;w, zobaczysz &#380;e do listy zosta&#322; dodany modu&#322; <b><tt>sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b>. Oto przyk&#322;adowa komenda i rezultat jej wykonania.</p>
 
 <p><font color="white"></font></p><div class="preformatted panel" style="background-color: #000000;border-style: solid;border-width: 1px;"><div class="preformattedContent panelContent" style="background-color: #000000;">
 <pre>D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin&gt;deploy --user system --password manager list-modules --stopped
@@ -236,15 +236,15 @@ Found 12 modules
   sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</pre>
 </div></div>
 
-<p>Do uruchomienia modu&#197;&#8218;u u&#197;&#188;yj polecenia <b>start</b> zamiast <b>stop</b>.</p>
+<p>Do uruchomienia modu&#322;u u&#380;yj polecenia <b>start</b> zamiast <b>stop</b>.</p>
 
 <p><b><tt>deploy --user system --password manager start sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war</tt></b></p>
 
-<p>Zamiast linii polece&#197;&#8222; mo&#197;&#188;esz u&#197;&#188;y&#196;&#8225; Geronimo Administration Console. Otw&#195;&#179;rz w przegl&#196;&#8230;darce Geronimo Administration Console i sp&#195;&#179;jrz do grupy <b>Applications</b> w menu po lewej stronie. Znajdziesz tam linki <b>Application EARs</b> i <b>Web App WARs</b>. Wybierzesz ten odpowiadaj&#196;&#8230;cy rodzajowi aplikacji kt&#195;&#179;rej status chcesz zmieni&#196;&#8225;,. W tym przyk&#197;&#8218;adzie pozostaniemy przy HelloWorld.war jako przyk&#197;&#8218;adowej aplikacji, w zwi&#196;&#8230;zku z tym wybieramy <b>Web App WARs</b>.</p>
+<p>Zamiast linii polece&#324; mo&#380;esz u&#380;y&#263; Geronimo Administration Console. Otw&#243;rz w przegl&#261;darce Geronimo Administration Console i sp&#243;jrz do grupy <b>Applications</b> w menu po lewej stronie. Znajdziesz tam linki <b>Application EARs</b> i <b>Web App WARs</b>. Wybierzesz ten odpowiadaj&#261;cy rodzajowi aplikacji kt&#243;rej status chcesz zmieni&#263;,. W tym przyk&#322;adzie pozostaniemy przy HelloWorld.war jako przyk&#322;adowej aplikacji, w zwi&#261;zku z tym wybieramy <b>Web App WARs</b>.</p>
 
 <p><span class="image-wrap" style=""><img src="uruchamianie-i-zatrzymywanie-moduw-aplikacji.data/InstApp2_PL.jpg" style="border: 0px solid black"></span></p>
 
-<p>Ju&#197;&#188; u&#197;&#188;ywali&#197;&#8250;my tego portletu w <a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html" title="Instalowanie i usuwanie aplikacji">Instalowanie i usuwanie aplikacji</a> &#197;&#188;eby instalowa&#196;&#8225; i usuwa&#196;&#8225; aplikacje poprzez Geronimo Administration Console. Z pomoc&#196;&#8230; tego samego portletu mo&#197;&#188;esz r&#195;&#179;wnie&#197;&#188; zmieni&#196;&#8225; status aplikacji. Komendy widoczne w portlecie b&#196;&#8482;d&#196;&#8230; si&#196;&#8482; zmienia&#196;&#8225; w zale&#197;&#188;no&#197;&#8250;ci od stanu ka&#197;&#188;dej aplikacji. Je&#197;&#188;eli aplikacja jest w stanie <b>running</b> (uruchomiona), wtedy zobaczysz tylko polecenie <b>stop</b>. Je&#197;&#8250;li aplikacja jest <b>stopped</b> (zatrzymana) wtedy zobaczysz tylko polecenie <b>start</b>. Polecenie <b>unninstall</b> jest wy&#197;&#8250;wietlane zawsze, niezale&#197;&#188;nie od stanu aplikacji. &#197;&#187;eby zmieni&#196;&#8225; sta
 n aplikacji kliknij odpowiednie polecenie (start albo stop).</p></div>
+<p>Ju&#380; u&#380;ywali&#347;my tego portletu w <a shape="rect" href="instalowanie-i-usuwanie-aplikacji.html" title="Instalowanie i usuwanie aplikacji">Instalowanie i usuwanie aplikacji</a> &#380;eby instalowa&#263; i usuwa&#263; aplikacje poprzez Geronimo Administration Console. Z pomoc&#261; tego samego portletu mo&#380;esz r&#243;wnie&#380; zmieni&#263; status aplikacji. Komendy widoczne w portlecie b&#281;d&#261; si&#281; zmienia&#263; w zale&#380;no&#347;ci od stanu ka&#380;dej aplikacji. Je&#380;eli aplikacja jest w stanie <b>running</b> (uruchomiona), wtedy zobaczysz tylko polecenie <b>stop</b>. Je&#347;li aplikacja jest <b>stopped</b> (zatrzymana) wtedy zobaczysz tylko polecenie <b>start</b>. Polecenie <b>unninstall</b> jest wy&#347;wietlane zawsze, niezale&#380;nie od stanu aplikacji. &#379;eby zmieni&#263; stan aplikacji kliknij odpowiednie polecenie (start albo stop).</p></div>
     </div>
 
     
@@ -265,7 +265,7 @@ Found 12 modules
       <script type="text/javascript">
        digg_skin = 'icon';
        digg_window = 'new';
-       digg_title = 'Apache Geronimo v1.1 Documentation : Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji';
+       digg_title = 'Apache Geronimo v1.1 Documentation : Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji';
        digg_topic = 'programming';
       </script>
       <script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script>

Modified: websites/production/geronimo/content/cache/GMOxDOC11.pageCache
==============================================================================
Binary files - no diff available.

Modified: websites/production/geronimo/content/cache/geronimo.pageCache
==============================================================================
Binary files - no diff available.

Modified: websites/production/geronimo/content/doc/index.html
==============================================================================
--- websites/production/geronimo/content/doc/index.html (original)
+++ websites/production/geronimo/content/doc/index.html Thu Jan 24 06:53:36 2013
@@ -204,7 +204,7 @@ En proceso<br clear="none">
 <h3><a shape="rect" name="Index-Polski"></a>Polski</h3>
 
 <p><b><a shape="rect" href="../GMOxDOC11/documentation.html" title="Documentation"><b>Apache Geronimo v1.1 - PL</b></a></b></p>
-<ul><li><a shape="rect" href="/confluence/pages/viewpage.action?pageId=20694" title="Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#197;&#188;ytkownika">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja uzytkownika</a> - w przygotowaniu</li></ul>
+<ul><li><a shape="rect" href="/confluence/pages/viewpage.action?pageId=20694" title="Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja u&#380;ytkownika">Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja uzytkownika</a> - w przygotowaniu</li></ul>
 </td><td colspan="1" rowspan="1" valign="top" class="confluenceTd">
 
 <h3><a shape="rect" name="Index-Fran%C3%A7ais"></a>Fran&#231;ais</h3>Mime
View raw message