+1

Thanks Rex.

Jeff

On Thu, Nov 10, 2011 at 9:28 AM, Yi Xiao <xiaoyijhondevelop@gmail.com> wrote:
It looks good!
--
Best regards!

                                                                                            John Xiao