flink-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From serkan....@likyateknoloji.com
Subject integration with a scheduler
Date Tue, 19 Jan 2016 11:10:33 GMT
Hi,

I am planning to integrate flink with our job scheduler product to execute
jobs - especially bathc like - on flink which may be the part of some
other DAG style job chain.

I need some control ablities like start, stop, suspend, get status...

Where shold i go through ?

-- 
Serkan Tas
Likya Bilgi Teknolojileri
ve Iletiþim Hiz. Ltd.
www.likyateknoloji.com
Tel : 0 216 471 81 55
Gsm : 0 542 242 00 92
Faks:  0 216 661 14 92

--------------------------------------
Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar gizlidir. Sadece
yukarýda isimleri belirtilen kiþiler arasýnda özel haberleþme amacýný
taþýmaktadýr. Size yanlýþlýkla ulaþmýþsa bu elektonik postanýn içeriðini
açýklamanýz, kopyalamanýz, yönlendirmeniz ve kullanmanýz kesinlikle
yasaktýr. Lütfen mesajý geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Likya
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Hiz. Ltd. Þti. bu mesajýn içeriði ile
ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluðu kabul etmez.

This electonic mail and any files transmitted with it are intended for the
private use of  the persons named above. If you received this message in
error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly
prohibited. Please immediately notify the sender and delete it from your
system. Likya Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Hiz. Ltd. Þti. does not
accept legal responsibility for the contents of this message.
--------------------------------------


Bu e-postayý yazdýrmadan önce, çevreye olan sorumluluðunuzu tekrar düþünün.
Please consider your environmental responsibility before printing this
e-mail.
Mime
View raw message