flex-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Benjamin Povirk <Benjamin.Pov...@pop-tv.si>
Subject Re: [ANNOUNCE] Apache Flex 4.16.0 released
Date Wed, 15 Mar 2017 13:20:33 GMT
great!

> On 15 Mar 2017, at 14:04, rodolpho@essencialcode.com.br wrote:
>
> Finally!
>
>
>
> --
> View this message in context: http://apache-flex-users.2333346.n4.nabble.com/ANNOUNCE-Apache-Flex-4-16-0-released-tp14808p14811.html
> Sent from the Apache Flex Users mailing list archive at Nabble.com.SAMO NASLOVNIKU! / ONLY FOR THE INTENDED RECIPIENT!

Opozorilo: Ta elektronska pošta vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave in so namenjene
samo naslovniku. Če je bilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočilo poslano drugam,
prosimo, da o tem obvestite njegovega avtorja. Če sporočilo ni bilo namenjeno vam, ne smete
uporabljati, razkriti, širiti, kopirati, tiskati ali kakorkoli uporabiti informacije v sporočilu.

Disclaimer: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally
privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error
has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are
not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print, or rely on
this e-mail.

Mime
View raw message