flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Ryan Frishberg <fri...@gmail.com>
Subject Re: Apache Flex logo - spread the word
Date Thu, 09 Feb 2012 21:06:00 GMT
Thanks for all the work done on the logo.  It really looks great!

-Ryan

2012/2/9 Tomasz Maciąg | Fuse Collective <t.maciag@fusecollective.com>

> http://markmail.org/message/**5o56m24yvj5pbute<http://markmail.org/message/5o56m24yvj5pbute>-
there are some informations about what we plan to do next. Our motion guy
> is busy at the moment but I'll schedule first free slot for that.
>
> W dniu 2012-02-09 16:01, Amine Rahmouni pisze:
>
>  done!
>> any plans for an animated version? I can help on that.
>>
>>
>> Regards,
>>
>>
> --
> Tomasz Maciąg
>
> t: +48 516 615 881
> e: t.maciag@fusecollective.com
>
> Fuse Collective Sp. z o.o.
> Plac Wolności 12
> 91-415 Łódź
> POLAND
>
> t: +48 42 2920753
> f: +48 42 2920758
>
> hello@fusecollective.com
> www.fusecollective.com
>
> Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000358321
>
> NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokość kapitału zakładowego:
> 10.000,00 zl
>
> --
> Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest
> tajemnicą zawodową. Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która
> jest wymieniona w polu adresata.
> Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub
> przedstawicielem adresata, to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że
> zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo
> zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość została
> otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe
> powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza
> wiadomość stanowi, lub zawiera jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o
> prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje on pod ochroną jej
> przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.
>
>
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
> are not the intended recipient (or have received this e-mail in error)
> please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any
> unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
> e-mail is strictly forbidden.
>
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message