flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Maciąg | Fuse Collective <t.mac...@fusecollective.com>
Subject Re: [jira] [Created] (FLEX-11) Apache Flex logo contribution
Date Thu, 09 Feb 2012 12:20:00 GMT
We've made some nice tweaks to the multi color logo by giving it more 
professional 3D look&feel.
You can see final version at 
http://issues.apache.org/jira/secure/attachment/12513950/apache_flex.jpg 
and https://issues.apache.org/jira/secure/attachment/12513951/icons.jpg

Below you can see side to side comparison with previous version.
http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d.jpg
http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d_icons.jpg
http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d_gs.jpg

W dniu 2012-02-09 12:35, Adrian Knopik (Created) (JIRA) pisze:
> Apache Flex logo contribution
> -----------------------------
>
>          Key: FLEX-11
>          URL: https://issues.apache.org/jira/browse/FLEX-11
>        Project: Apache Flex
>      Issue Type: Task
>       Reporter: Adrian Knopik
>       Assignee: Bertrand Delacretaz
>
>
> File naming convention:
>
> logo_01_type - logo on white (light) background
> logo_02* - logo on black (dark) background
> logo_**_type_wb - PNG file without background
>
> --
> This message is automatically generated by JIRA.
> If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators: https://issues.apache.org/jira/secure/ContactAdministrators!default.jspa
> For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira
>
>

-- 
Tomasz Maciąg

t: +48 516 615 881
e: t.maciag@fusecollective.com

Fuse Collective Sp. z o.o.
Plac Wolności 12
91-415 Łódź
POLAND

t: +48 42 2920753
f: +48 42 2920758

hello@fusecollective.com
www.fusecollective.com

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000358321

NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zl

--
Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest tajemnicą zawodową.
Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata.
Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata,
to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie
lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość
została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie
o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje
on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.


This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and
delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.


Mime
View raw message