flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Maciąg | Fuse Collective <t.mac...@fusecollective.com>
Subject Re: Pushing Flex components thorough the GPU
Date Tue, 24 Jan 2012 13:58:55 GMT
It's great idea but I think it would require creating framework that 
imitates display list functionality, something like Starling but for UI.

W dniu 2012-01-24 14:33, Roland Zwaga pisze:
>> Anyway, this does seem possible though I assume it would be an undertaking.
>>
>> Does anyone know if the structure of the DataGroup would prevent the use of
>> Stage3D item renderers? If not I think this may be the way to go, at least
>> initially.
>>
>  From what I understand Stage3D is rendert behind the displaylist,
> compositing displaylist and stage3d item together in one UI might prove
> complicated.
> I think the point that Alex refers to, the fact that Stage3D has issues
> with accessibility though is quite a dealbreaker, if Flex UI's don't
> provide proper
> accessibility I don't think it will be a viable option. Not until these
> issues can be resolved, but from what I can understand this would require
> player changes.
> Am I correct in my assumption Alex?
>
> cheers,
>
> Roland
>

-- 
Tomasz Maciąg

t: +48 516 615 881
e: t.maciag@fusecollective.com

Fuse Collective Sp. z o.o.
Plac Wolności 12
91-415 Łódź
POLAND

t: +48 42 2920753
f: +48 42 2920758

hello@fusecollective.com
www.fusecollective.com

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000358321

NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zl

--
Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest tajemnicą zawodową.
Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata.
Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata,
to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie
lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość
została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie
o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje
on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.


This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and
delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.


Mime
View raw message