flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aha...@apache.org
Subject [05/63] [abbrv] [partial] git commit: [flex-falcon] [refs/heads/develop] - move stuff to where I think Maven wants it
Date Tue, 26 Apr 2016 04:28:57 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/07f5a7de/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_nl.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_nl.properties b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_nl.properties
new file mode 100644
index 0000000..a131455
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_nl.properties
@@ -0,0 +1,266 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+
+# Translation:
+#
+# In this file, a couple of messages are split across multiple lines. The main
+# reason for that is that fdb is a command-line program, so we prefer to keep
+# messages at less than 80 characters so that they fit in a typical command
+# window. When translating strings, you can either keep the line breaks in the
+# same places, or move them, or even remove them altogether if a message will
+# fit on a single line.
+
+defaultBuildName=ontwikkeling
+about=Apache fdb (Flash Player Debugger) [build ${build}]
+copyright=Copyright 2015 The Apache Software Foundation.
+noResponseException=Player heeft op onverwachte wijze gereageerd op de opdracht; opdracht afgebroken.
+notSuspendedException=Kan opdracht niet uitvoeren terwijl Player wordt uitgevoerd
+illegalStateException=Opdracht niet geldig zonder sessie
+illegalMonitorStateException=Opdracht niet geldig voor een actieve Player. Druk op Enter om de Player te stoppen
+playerDidNotStop=Player niet gestopt zoals verwacht. Druk op Enter om de Player te stoppen
+noSuchElementException=Minstens \u00e9\u00e9n argument meer verwacht voor opdracht.
+numberFormatException=Opdrachtargument was tekenreeks. Er werd een geheel getal verwacht.
+socketException=Er is waarschijnlijk een ander Flash-foutopsporingsprogramma actief. Sluit dit foutopsporingsprogramma. Details: '${message}'.
+versionException=Opdracht niet ondersteund in deze context.
+unexpectedError=Onverwachte fout tijdens het verwerken van de opdracht.
+stackTraceFollows=Stacktracering volgt voor diagnostische doeleinden: 
+sessionEndedAbruptly=Sessie onverwacht be\u00ebindigd.
+noUriReceived=Geen URI ontvangen van Player
+noSourceFilesFound=Geen bronbestanden gevonden
+unknownBreakpointLocation=<onbekend>
+unknownFilename=<onbekend>
+inFunctionAt=in ${functionName}() op 
+inSwf=in ${swf}
+nonRestorable=; terugzetten vanuit eerdere sessie onmogelijk
+sourceDirectoriesSearched=Doorzochte bronmappen:
+attemptingToSuspend=Er wordt geprobeerd de Player te onderbreken...
+playerStopped=Player gestopt
+playerRunning=Player wordt uitgevoerd
+suspendReason_Unknown=Unknown
+suspendReason_HitBreakpoint=Breakpoint
+suspendReason_HitWatchpoint=Watch
+suspendReason_ProgramThrewException=Fout
+suspendReason_StopRequest=StopRequest
+suspendReason_ProgramFinishedStepping=Step
+suspendReason_HaltOpcode=HaltOpcode
+suspendReason_ScriptHasLoadedIntoFlashPlayer=ScriptLoaded
+noStackAvailable=Geen stack beschikbaar
+atFilename=op 
+noVariables=geen variabelen
+noArguments=geen argumenten
+notInValidFrame=Niet in een geldig frame. Ga terug naar het huidige frame met de opdracht 'frame'.
+noLocals=geen lokale variabelen
+noScopeChain=geen bereikketen
+noActiveSession=Geen actieve sessie
+runWillLaunchUri=Met 'run' start u ${uri}
+targetUnknown=Doel onbekend
+noSWFs=geen SWF's.
+unrecognizedFault=Niet-herkende fout.
+noFunctionsFound=Geen functies gevonden
+functionListBeingPrepared=Functielijst wordt voorbereid op de achtergrond. Probeer het later opnieuw.
+functionsInSourceFile=Functies in ${sourceFile}
+breakpointNotYetResolved=(nog niet omgezet)
+breakpointAmbiguous=(dubbelzinnig)
+breakpointNoCode=(geen uitvoerbare programmacode op de opgegeven regel)
+sessionTerminated=Player-sessie be\u00ebindigd
+additionalCodeLoaded=Er is extra ActionScript-code geladen vanuit een SWF of frame.\nAls u wilt zien welke bestanden momenteel zijn geladen, typt u 'info files'.
+setAdditionalBreakpoints=Stel naar wens extra onderbrekingspunten in en typ 'continue'.
+fixBreakpoints=Herstel of verwijder ongeldige onderbrekingspunten en typ vervolgens 'continue'.
+executionHalted=Uitvoering gestopt
+hitBreakpoint=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber}
+haltedInFunction=${reasonForHalting}, ${functionName}() op ${fileAndLine}
+haltedInFile=${reasonForHalting}, ${fileAndLine}
+linePrefixWhenDisplayingConsoleError=[Fout]
+linePrefixWhenDisplayingFault=[Fout]
+linePrefixWhenSwfLoaded=[SWF]
+linePrefixWhenSwfUnloaded=[UnloadSWF]
+informationAboutFault=, informatie=
+sizeAfterDecompression=${size} bytes na decompressie
+breakpointNotPropagated=Waarschuwing: onderbrekingspunt ${breakpointNumber} niet doorgegeven aan alle SWF's.\nU moet het wissen en opnieuw instellen.
+playerAlreadyRunning=Player wordt al uitgevoerd. Hervatten is niet nodig.
+doYouWantToHalt=Wilt u de uitvoering stoppen?
+debugInfoBeingLoaded=foutopsporingsinformatie wordt momenteel geladen
+attemptingToHalt=Poging tot stoppen.\nU kunt proberen de Player te verschuiven door bijvoorbeeld op een knop te drukken
+couldNotHalt=Kan niet stoppen. Er wordt geen ActionScript uitgevoerd.
+escapingFromDebuggerPendingLoop=Foutopsporingslus in uitvoering wordt afgebroken; $nowaiting = 1 wordt ingesteld
+continuingDueToError=Doorgaan vanwege fout '${error}'
+currentLocationUnknown=huidige locatie onbekend
+cannotStep=Doorlopen is momenteel niet mogelijk. Stel onderbrekingspunten in en typ 'continue'.
+abortingStep=De Player is niet op tijd teruggekeerd. De resterende ${count} stappen worden afgebroken
+finishCommandNotMeaningfulOnOutermostFrame=finish' is zinloos voor buitenste frame
+finishCommandNotMeaningfulWithoutStack=finish' is zinloos zonder stack
+noBreakpointNumber=Geen onderbrekingspuntnummer ${breakpointNumber}
+badBreakpointNumber=waarschuwing: ongeldig onderbrekingspuntnummer op of bij '${token}'
+commandFailed=Opdracht mislukt.
+createdBreakpoint=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber}: bestand ${file}, regel ${line}
+createdBreakpointWithOffset=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber} op ${offset}: bestand ${file}, regel ${line}
+breakpointCreatedButNotYetResolved=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber} gemaakt maar nog niet omgezet.\nHet onderbrekingspunt wordt omgezet wanneer het corresponderende bestand of de corresponderende functie wordt geladen.
+fileNumber=bestand #${fileNumber}
+breakpointNotSetNoCode=Onderbrekingspunt niet ingesteld; geen uitvoerbare programmacode op regel ${line} van ${filename}
+breakpointLocationUnknown=Locatie van onderbrekingspunt onbekend.
+breakpointNotCleared=Onderbrekingspunt niet gewist.
+attemptingToResolve=Poging tot omzetten van onderbrekingspunt ${breakpointNumber}, expressie "${expression}":
+noExecutableCode=Er staat geen uitvoerbare programmacode op de opgegeven regel.
+resolvedBreakpointToFunction=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber} is omgezet in ${functionName}() op ${file}:${line}
+resolvedBreakpointToFile=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber} omgezet in ${file}:${line}
+setCommand=De opdracht set vereist een variabele gevolgd door een expressie
+missingOperator=Expressie moet operator '${operator}' bevatten.
+noSideEffectsAllowed=Expressie mag geen bijwerkingen zoals toewijzing hebben.
+couldNotEvaluate=Expressie kan niet worden ge\u00ebvalueerd.
+commandHistoryIsEmpty=De geschiedenis is leeg
+historyHasNotReached=Geschiedenis heeft ${number} nog niet bereikt
+variableUnknown=Variabele ${variable} onbekend
+expressionCouldNotBeParsed=Expressie kan niet correct worden geparseerd:
+couldNotConvertToNumber=Kan niet omzetten in een getal: ${value}
+commandsLimitedToSpecifiedSwf=Opdrachten beperkt tot bronbestanden van ${swf}
+commandsApplyToAllSwfs=Bronbestanden van alle SWF's beschikbaar binnen opdrachten.
+notValidSwf=${swf} is geen geldige SWF.
+frameDoesNotExist=Frame '${frameNumber}' bestaat niet.
+notANumber=${token}' is geen getal.
+expectedLineNumber=Verwacht: regelnummer. Ontvangen: ${token}
+expectedFileNumber=Verwacht: bestandsnummer. Ontvangen: ${token}
+noSourceFileWithSpecifiedName=Geen bronbestand met de naam '${name}' gevonden.
+noFunctionWithSpecifiedName=Geen functie met de naam '${name}'.
+ambiguousMatchingFilenames=Bestandsnamen die niet eenduidig overeenkomen:
+ambiguousMatchingFunctionNames=Functienamen die niet eenduidig overeenkomen:
+functionInFile=${functionName} in ${filename}
+expectedFile=Verwacht: bestandsnaam of -nummer beginnend met #. Ontvangen: ${token}
+noSuchFileOrFunction=Geen bestand of functie met de naam '${token}'.
+localVariable=lokale variabele
+functionArgumentVariable=argument
+mustBeOnlyOneVariable=Expressie mag slechts \u00e9\u00e9n variabele bevatten
+lineJunk=Onbegrijpelijke tekens aan einde van regelspecificatie
+sourceFileNotFound=Bronbestand niet gevonden. Geef met de opdracht \u2018directory\u2019 op waar het\nbestand zich op deze computer bevindt. Typ \u2018help directory\u2019 voor belangrijke\ninformatie over het opgeven van een map voor de bronbestanden in een pakket.
+lineNumberOutOfRange=Regelnummer ${line} valt buiten het bereik. Bestand ${filename} heeft ${total} regels
+noFilesFound=Geen bestanden gevonden
+sessionInProgress=Sessie is al aan de gang
+waitingForPlayerToConnect=Wachten tot Player verbinding heeft gemaakt
+waitingToConnectToPlayer=Poging verbinding te maken met Player
+launchingWithUrl=Poging tot starten en verbinden met Player via URL
+playerConnectedSessionStarting=Player verbonden; sessie begint.
+setBreakpointsThenResume=Stel onderbrekingspunten in en typ 'continue' om de sessie te hervatten.
+warningNotAllCommandsSupported=Waarschuwing: de door u gebruikte Player ondersteunt niet alle fdb-opdrachten.
+fileDoesNotExist=Bestand niet gevonden: ${uri}
+failedToConnect=Kan geen verbinding maken. Time-out van sessie opgetreden.\nZorg dat aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:\n 1. U hebt uw Flash-film gecompileerd met foutopsporing ingeschakeld.\n 2. U gebruikt de foutopsporingsversie van Flash Player.
+manuallyLaunchPlayer=Typ eenvoudig 'run' en start de Player handmatig.
+sourceCommandRequiresPath=Voor de opdracht 'source' is de padnaam van het bronbestand nodig.
+fileNotFound=${filename}: bestand of map bestaat niet.
+argumentRequired=Argument vereist (fout af te handelen).
+breakpointNotChanged=Onderbrekingspunt niet gewijzigd.
+badWatchpointNumber=Ongeldig controlepuntnummer.
+couldNotResolveExpression=Kan expressie niet in variabele omzetten.
+notAllBreakpointsEnabled=Niet alle onderbrekingspunten ingeschakeld
+programNotBeingRun=Het programma wordt niet uitgevoerd.
+commandNotValidUntilPlayerSuspended=De opdracht is pas geldig wanneer de Player is onderbroken. Probeer de opdracht 'halt'.
+noHelpFileFound=Geen Help-bestand (fdbhelp*.txt) gevonden.
+invalidTargetFault=Ongeldige doelnaam voor instructie ActionSetTarget
+recursionLimitFault=Bovengrens voor herhaling bereikt
+invalidWithFault=Doel van instructie 'with' is geen object
+protoLimitFault=Zoekactie in prototypeketen heeft limiet bereikt
+invalidUrlFault=Kan URL niet openen
+exceptionFault=Er is een gebruikersuitzondering opgetreden
+stackUnderflowFault=Er is negatieve stackoverloop opgetreden
+divideByZeroFault=Fout: delen door nul
+scriptTimeoutFault=Time-out van ActionScript-code
+errorWhileProcessingFile=Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van het bestand (${exceptionMessage})
+unrecognizedAction=Niet-herkende actie ${action}
+typeCommandsForBreakpoint=Typ opdrachten voor wanneer onderbrekingspunt ${breakpointNumber} wordt bereikt. Plaats elke opdracht op een aparte regel.\nTyp op de laatste regel alleen 'end'.
+breakpointNowUnconditional=Onderbrekingspunt ${breakpointNumber} nu onvoorwaardelijk.
+watchpointCouldNotBeSet=Kan geen controlepunt voor '${expression}' instellen
+
+changedWatchpointMode=Controlepunt ${watchpointNumber} voor expressie '${expression}' nu ${watchpointMode}
+# the following three strings are inserted into the above 'changedWatchpointMode' string at the ${watchpontMode} location
+watchpointMode_read=lezen
+watchpointMode_write=schrijven
+watchpointMode_readWrite=lezen-schrijven
+
+createdWatchpoint=Controlepunt ${watchpointNumber} ingesteld voor expressie '${expression}'
+couldNotFindWatchpoint=Kan de controle voor '${variable}' niet vinden of verwijderen.
+noDisplayNumber=Geen weergavenummer ${displayNumber}
+badDisplayNumber=waarschuwing: ongeldig weergavenummer op of bij '${token}'
+breakpointLocationNoLongerExists=Er bestaat geen bronbestand of regelnummer meer voor onderbrekingspunt ${breakpointNumber}
+unknownCommand=Onbekende opdracht '${command}'; de opdracht wordt genegeerd
+unknownSubcommand=Onbekende ${commandCategory}-opdracht '${command}'. Opdracht wordt genegeerd
+unknownEvent=Onbekende gebeurtenis ontvangen van type '${type}', info = ${info}
+problemWithConnection=Probleem met sessieverbinding; '${socketErrorMessage}'. U kunt de verbinding waarschijnlijk het beste verbreken.
+unexpectedErrorWithStackTrace=Onverwachte fout tijdens het verwerken van de opdracht.\nStacktracering volgt voor diagnostische doeleinden: 
+ambiguousCommand=Dubbelzinnige '${input}'-opdracht:
+faultHasNoTableEntry=Fout ${faultName} heeft geen tabelvermelding
+swfInfo=${swfName} - ${size} bytes na decompressie, ${scriptCount} scripts [#${min} - #${max}]${plus} ${moreInfo}, URL is ${url}
+remainingSourceBeingLoaded=resterende bron wordt nog geladen
+
+# the following string is appended to the end of any question; tells the user what to type
+yesOrNoAppendedToAllQuestions=(j of n) 
+# the following string is what character the user should to answer "yes" to a yes/no question
+singleCharacterUserTypesForYes=y
+# a bunch of questions:
+askDeleteAllBreakpoints=Alle onderbrekingspunten verwijderen?
+askDeleteAllAutoDisplay=Alle automatisch weergegeven expressies verwijderen?
+askKillProgram=Het programma waarin fouten worden opgespoord, afsluiten?
+askProgramIsRunningExitAnyway=Het programma wordt uitgevoerd. Wilt u het toch afsluiten?
+askReinitSourcePath=Bronpad opnieuw instellen op leeg?
+askExpressionContainsAssignment=Uw expressie bevat een toewijzing. Doorgaan?
+# the following string is output if someone answers "no" to any of the above questions
+yesNoQueryNotConfirmed=Niet bevestigd.
+stopOnlyIfConditionMet=alleen stoppen als ${breakpointCondition}
+breakpointAlreadyHit=onderbrekingspunt reeds ${count} keer bereikt
+silentBreakpoint=stil
+getterFunction=Getter
+setterFunction=Setter
+function=Functie
+unknownVariableType=<onbekend>
+variableAttribute_dontEnumerate=niet inventariseren
+variableAttribute_readOnly=alleen-lezen
+variableAttribute_localVariable=lokale variabele
+variableAttribute_functionArgument=argument
+variableAttribute_getterFunction=getter
+variableAttribute_setterFunction=setter
+variableAttribute_hasNamespace=heeft naamruimte
+key16=Ontvangen berichten:
+key17=Verzonden berichten:
+key18=Geen bronbestanden gevonden
+key19=Geen functies gevonden
+key20=Functielijst wordt voorbereid op de achtergrond. Probeer het later opnieuw.
+key21=--- Sessiebeheer-eigenschappen
+key22=--- Sessie-eigenschappen
+stopped=Stopped
+key24=Player wordt uitgevoerd.
+key25=Geen onderbrekingsinformatie gevonden
+key26=Variabele onbekend
+key27=Broninformatie onbekend, huidige locatie gedeassembleerd
+key28=Onbegrijpelijke tekens aan einde van regelspecificatie
+key29=Geen SWF gevonden voor bestand ${arg3}
+key30=Geen functie gevonden
+key31=---- Weergave van niet-toegewezen instructies op 0x${arg4} die zijn overgeslagen ----
+key32=Regelnummer ${arg5} valt buiten bereik; bestand ${arg6} heeft ${arg7} regels
+key33=Geen bestanden gevonden
+key34=Player is momenteel niet onderbroken voor acties.
+key35=in '${swfName}'
+atAddress=op ${address}
+haltedDueToFault=vanwege ${fault}
+inWorker=Worker ${worker}
+workerRunning=Running
+workerSuspended=Suspended
+workerSelected=(Active)
+mainThread=Main Thread
+workerChanged=Active worker has changed to worker
+workerNotFound=No worker found with that ID
+linePrefixWhenWorkerCreated=[WorkerCreate]
+linePrefixWhenWorkerExit=[WorkerDestroy]
+noWorkersRunning=There are no workers running.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/07f5a7de/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_pt.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_pt.properties b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_pt.properties
new file mode 100644
index 0000000..a35fa30
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_pt.properties
@@ -0,0 +1,266 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+
+# Translation:
+#
+# In this file, a couple of messages are split across multiple lines. The main
+# reason for that is that fdb is a command-line program, so we prefer to keep
+# messages at less than 80 characters so that they fit in a typical command
+# window. When translating strings, you can either keep the line breaks in the
+# same places, or move them, or even remove them altogether if a message will
+# fit on a single line.
+
+defaultBuildName=desenvolvimento
+about=Apache fdb (Flash Player Debugger) [build ${build}]
+copyright=Copyright 2015 The Apache Software Foundation.
+noResponseException=O Player n\u00e3o respondeu ao comando como esperado; comando anulado.
+notSuspendedException=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel emitir o comando enquanto o Player est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o
+illegalStateException=Comando inv\u00e1lido sem uma sess\u00e3o.
+illegalMonitorStateException=Comando inv\u00e1lido em um Player em execu\u00e7\u00e3o. Pressione a tecla 'Enter' para interromp\u00ea-lo.
+playerDidNotStop=O Player n\u00e3o parou conforme esperado. Pressione a tecla 'Enter' para interromp\u00ea-lo
+noSuchElementException=O comando esperava pelo menos mais um argumento.
+numberFormatException=O argumento do comando era uma sequ\u00eancia, inteiro esperado.
+socketException=Outro depurador do Flash est\u00e1 provavelmente em execu\u00e7\u00e3o; feche-o. Detalhes: '${message}'.
+versionException=Comando n\u00e3o suportado neste contexto.
+unexpectedError=Erro inesperado ao processar o comando.
+stackTraceFollows=Para fins de diagn\u00f3stico, veja a seguir o rastreamento da pilha: 
+sessionEndedAbruptly=A sess\u00e3o terminou abruptamente.
+noUriReceived=Nenhum URI recebido do Player
+noSourceFilesFound=Nenhum arquivo de origem localizado
+unknownBreakpointLocation=<desconhecido>
+unknownFilename=<desconhecido>
+inFunctionAt=em ${functionName}() em 
+inSwf=em ${swf}
+nonRestorable=; n\u00e3o restaur\u00e1vel de sess\u00e3o anterior
+sourceDirectoriesSearched=Diret\u00f3rios de origem pesquisados:
+attemptingToSuspend=Tentando suspender a execu\u00e7\u00e3o do Player...
+playerStopped=O Player parou
+playerRunning=O Player est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o
+suspendReason_Unknown=Desconhecido
+suspendReason_HitBreakpoint=Breakpoint
+suspendReason_HitWatchpoint=Watch
+suspendReason_ProgramThrewException=Fault
+suspendReason_StopRequest=StopRequest
+suspendReason_ProgramFinishedStepping=Step
+suspendReason_HaltOpcode=HaltOpcode
+suspendReason_ScriptHasLoadedIntoFlashPlayer=ScriptLoaded
+noStackAvailable=Nenhuma pilha dispon\u00edvel
+atFilename=em 
+noVariables=nenhuma vari\u00e1vel
+noArguments=nenhum argumento
+notInValidFrame=N\u00e3o em um quadro v\u00e1lido. Use o comando 'frame' para retornar ao atual.
+noLocals=nenhum local
+noScopeChain=nenhuma cadeia de escopo
+noActiveSession=Nenhuma sess\u00e3o ativa
+runWillLaunchUri=run' iniciar\u00e1 ${uri}
+targetUnknown=Destino desconhecido
+noSWFs=nenhum SWF.
+unrecognizedFault=Falha n\u00e3o reconhecida.
+noFunctionsFound=Nenhuma fun\u00e7\u00e3o localizada
+functionListBeingPrepared=A lista de fun\u00e7\u00f5es est\u00e1 sendo preparada em segundo plano; tente novamente mais tarde.
+functionsInSourceFile=Fun\u00e7\u00f5es no ${sourceFile}
+breakpointNotYetResolved=(ainda n\u00e3o resolvido)
+breakpointAmbiguous=(amb\u00edguo)
+breakpointNoCode=(nenhum c\u00f3digo execut\u00e1vel na linha especificada)
+sessionTerminated=A sess\u00e3o do Player foi encerrada
+additionalCodeLoaded=O c\u00f3digo ActionScript adicional foi carregado de um SWF ou um quadro.\nPara ver todos os arquivos carregados no momento, digite 'info files'.
+setAdditionalBreakpoints=Defina pontos de interrup\u00e7\u00e3o adicionais como desejado e digite 'continue'.
+fixBreakpoints=Corrija ou remova pontos de interrup\u00e7\u00e3o incorretos e digite 'continue'.
+executionHalted=Execu\u00e7\u00e3o interrompida
+hitBreakpoint=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber}
+haltedInFunction=${reasonForHalting}, ${functionName}() em ${fileAndLine}
+haltedInFile=${reasonForHalting}, ${fileAndLine}
+linePrefixWhenDisplayingConsoleError=[Erro]
+linePrefixWhenDisplayingFault=[Falha]
+linePrefixWhenSwfLoaded=[SWF]
+linePrefixWhenSwfUnloaded=[UnloadSWF]
+informationAboutFault=, informa\u00e7\u00e3o=
+sizeAfterDecompression=${size} bytes ap\u00f3s a descompacta\u00e7\u00e3o
+breakpointNotPropagated=AVISO: o ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} n\u00e3o foi propagado para todos os swfs.\n\u00c9 necess\u00e1rio limp\u00e1-lo e defini-lo novamente.
+playerAlreadyRunning=O Player j\u00e1 est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio reiniciar.
+doYouWantToHalt=Deseja interromper a execu\u00e7\u00e3o?
+debugInfoBeingLoaded=informa\u00e7\u00f5es de depura\u00e7\u00e3o sendo carregadas atualmente
+attemptingToHalt=Tentando interromper.\nPara ajudar, tente estimular o Player (por exemplo, pressione um bot\u00e3o)
+couldNotHalt=N\u00e3o foi poss\u00edvel interromper; nenhum ActionScript est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o.
+escapingFromDebuggerPendingLoop=Escapando de loop pendente do depurador; definindo $nowaiting = 1
+continuingDueToError=Continuando devido ao erro '${error}'
+currentLocationUnknown=localiza\u00e7\u00e3o atual desconhecida
+cannotStep=N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel avan\u00e7ar agora. Defina pontos de interrup\u00e7\u00e3o e digite 'continue'.
+abortingStep=O Player n\u00e3o retornou a tempo; anulando ${count} etapas restantes
+finishCommandNotMeaningfulOnOutermostFrame=finish' n\u00e3o significativo no quadro mais externo
+finishCommandNotMeaningfulWithoutStack=finish' n\u00e3o significativo sem uma pilha
+noBreakpointNumber=Nenhum n\u00famero de ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber}
+badBreakpointNumber=aviso de n\u00famero de ponto de interrup\u00e7\u00e3o incorreto em ou perto de '${token}'
+commandFailed=Falha do comando.
+createdBreakpoint=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber}: arquivo ${file}, linha ${line}
+createdBreakpointWithOffset=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} em ${offset}: arquivo ${file}, linha ${line}
+breakpointCreatedButNotYetResolved=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} criado, mas ainda n\u00e3o resolvido.\nO ponto de interrup\u00e7\u00e3o ser\u00e1 resolvido quando o arquivo ou a fun\u00e7\u00e3o correspondente for carregada.
+fileNumber=arquivo #${fileNumber}
+breakpointNotSetNoCode=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o n\u00e3o definido; nenhum c\u00f3digo execut\u00e1vel na linha ${line} do ${filename}
+breakpointLocationUnknown=Localiza\u00e7\u00e3o do ponto de interrup\u00e7\u00e3o desconhecida.
+breakpointNotCleared=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o n\u00e3o limpo.
+attemptingToResolve=Tentando resolver o ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber}, express\u00e3o "${expression}":
+noExecutableCode=N\u00e3o h\u00e1 c\u00f3digo execut\u00e1vel na linha especificada.
+resolvedBreakpointToFunction=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} resolvido como ${functionName}() no ${file}:${line}
+resolvedBreakpointToFile=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} resolvido como ${file}:${line}
+setCommand=Comando de defini\u00e7\u00e3o requer uma vari\u00e1vel seguida de uma express\u00e3o
+missingOperator=A express\u00e3o deve conter o operador '${operator}'.
+noSideEffectsAllowed=A express\u00e3o n\u00e3o deve ter efeitos colaterais como atribui\u00e7\u00e3o.
+couldNotEvaluate=N\u00e3o foi poss\u00edvel avaliar a express\u00e3o.
+commandHistoryIsEmpty=O hist\u00f3rico est\u00e1 vazio
+historyHasNotReached=O hist\u00f3rico ainda n\u00e3o alcan\u00e7ou ${number}
+variableUnknown=Vari\u00e1vel ${variable} desconhecida
+expressionCouldNotBeParsed=N\u00e3o foi poss\u00edvel analisar a express\u00e3o corretamente:
+couldNotConvertToNumber=N\u00e3o foi poss\u00edvel converter em um n\u00famero: ${value}
+commandsLimitedToSpecifiedSwf=Comandos limitados a arquivos de origem de ${swf}
+commandsApplyToAllSwfs=Arquivos de origem de todos os swfs dispon\u00edveis dentro dos comandos.
+notValidSwf=${swf} n\u00e3o \u00e9 um SWF v\u00e1lido.
+frameDoesNotExist=O quadro '${frameNumber}' n\u00e3o existe.
+notANumber=${token}' n\u00e3o \u00e9 um n\u00famero.
+expectedLineNumber=N\u00famero de linha esperado; obtido ${token}
+expectedFileNumber=N\u00famero de arquivo esperado; obtido ${token}
+noSourceFileWithSpecifiedName=Nenhum arquivo de origem chamado '${name}'.
+noFunctionWithSpecifiedName=Nenhuma fun\u00e7\u00e3o chamada '${name}'.
+ambiguousMatchingFilenames=Nomes de arquivo correspondentes amb\u00edguos:
+ambiguousMatchingFunctionNames=Nomes de fun\u00e7\u00e3o correspondentes amb\u00edguos:
+functionInFile=${functionName} no ${filename}
+expectedFile=Nome de arquivo ou n\u00famero de arquivo esperados come\u00e7ando com #; obtido ${token}
+noSuchFileOrFunction=Nenhum arquivo ou fun\u00e7\u00e3o chamada '${token}'.
+localVariable=local
+functionArgumentVariable=argumento
+mustBeOnlyOneVariable=A express\u00e3o deve conter somente uma vari\u00e1vel \u00fanica
+lineJunk=Lixo no fim da especifica\u00e7\u00e3o da linha
+sourceFileNotFound=O arquivo de origem n\u00e3o foi encontrado. Use o comando "directory" para especificar seu\nlocal nesta m\u00e1quina. Digite "help directory" para obter detalhes importantes\nsobre como especificar um diret\u00f3rio para arquivos de origem que est\u00e3o em um pacote.
+lineNumberOutOfRange=N\u00famero da linha ${line} fora de intervalo; o arquivo ${filename} tem ${total} linhas
+noFilesFound=Nenhum arquivo localizado
+sessionInProgress=A sess\u00e3o j\u00e1 est\u00e1 em andamento
+waitingForPlayerToConnect=Aguardando o Player conectar-se
+waitingToConnectToPlayer=Tentar conectar ao Player
+launchingWithUrl=Tentando iniciar e conectar ao Player usando URL
+playerConnectedSessionStarting=O Player est\u00e1 conectado; a sess\u00e3o est\u00e1 sendo iniciada.
+setBreakpointsThenResume=Defina pontos de interrup\u00e7\u00e3o e digite 'continue' para reiniciar a sess\u00e3o.
+warningNotAllCommandsSupported=AVISO: o Player que est\u00e1 sendo usado n\u00e3o oferece suporte a todos os comandos fdb.
+fileDoesNotExist=Arquivo n\u00e3o localizado: ${uri}
+failedToConnect=Falha ao conectar; a sess\u00e3o expirou.\nVerifique se:\n 1. Voc\u00ea compilou o filme Flash com depura\u00e7\u00e3o ativada, e\n 2. A vers\u00e3o do depurador do Flash Player est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o.
+manuallyLaunchPlayer=Digite 'run' e inicie o Player manualmente.
+sourceCommandRequiresPath=o comando 'source' requer nome de caminho de arquivo da origem.
+fileNotFound=${filename}: o arquivo ou o diret\u00f3rio n\u00e3o existe.
+argumentRequired=Argumento obrigat\u00f3rio (falha para tratar).
+breakpointNotChanged=Ponto de interrup\u00e7\u00e3o n\u00e3o alterado.
+badWatchpointNumber=N\u00famero de ponto de inspe\u00e7\u00e3o incorreto.
+couldNotResolveExpression=N\u00e3o foi poss\u00edvel resolver a express\u00e3o em vari\u00e1vel.
+notAllBreakpointsEnabled=Nem todos os pontos de interrup\u00e7\u00e3o est\u00e3o ativados
+programNotBeingRun=O programa n\u00e3o est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o.
+commandNotValidUntilPlayerSuspended=Comando inv\u00e1lido at\u00e9 a execu\u00e7\u00e3o do Player ser suspensa; tente o comando 'halt'.
+noHelpFileFound=Nenhum arquivo de ajuda (fdbhelp*.txt) encontrado.
+invalidTargetFault=Nome de destino incorreto para a instru\u00e7\u00e3o ActionSetTarget
+recursionLimitFault=O limite superior no limite de recurs\u00e3o foi alcan\u00e7ado
+invalidWithFault=O destino da instru\u00e7\u00e3o 'with' n\u00e3o \u00e9 um objeto
+protoLimitFault=A cadeia de prot\u00f3tipo de pesquisa chegou ao limite
+invalidUrlFault=Falha ao abrir um URL
+exceptionFault=Exce\u00e7\u00e3o de usu\u00e1rio acionada.
+stackUnderflowFault=Ocorreu um estouro negativo da pilha
+divideByZeroFault=Erro ao dividir por zero
+scriptTimeoutFault=O c\u00f3digo ActionScript n\u00e3o est\u00e1 em andamento
+errorWhileProcessingFile=Ocorreu um erro ao processar o arquivo (${exceptionMessage})
+unrecognizedAction=A\u00e7\u00e3o ${action} n\u00e3o reconhecida
+typeCommandsForBreakpoint=Digite comandos para quando o ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} for alcan\u00e7ado, um por linha.\nTermine com uma linha que apenas diz 'end'.
+breakpointNowUnconditional=O ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber} agora \u00e9 incondicional.
+watchpointCouldNotBeSet=N\u00e3o foi poss\u00edvel definir um ponto de inspe\u00e7\u00e3o para '${expression}'
+
+changedWatchpointMode=O ponto de inspe\u00e7\u00e3o ${watchpointNumber} na express\u00e3o '${expression}' agora \u00e9 ${watchpointMode}
+# the following three strings are inserted into the above 'changedWatchpointMode' string at the ${watchpontMode} location
+watchpointMode_read=leitura
+watchpointMode_write=grava\u00e7\u00e3o
+watchpointMode_readWrite=leitura-grava\u00e7\u00e3o
+
+createdWatchpoint=Ponto de inspe\u00e7\u00e3o ${watchpointNumber} definido na express\u00e3o '${expression}'
+couldNotFindWatchpoint=N\u00e3o foi poss\u00edvel localizar ou remover a inspe\u00e7\u00e3o de '${variable}'.
+noDisplayNumber=Nenhum n\u00famero de exibi\u00e7\u00e3o ${displayNumber}
+badDisplayNumber=aviso de n\u00famero de exibi\u00e7\u00e3o incorreto em ou perto de '${token}'
+breakpointLocationNoLongerExists=O arquivo de origem e o n\u00famero da linha n\u00e3o existem mais para o ponto de interrup\u00e7\u00e3o ${breakpointNumber}
+unknownCommand=Comando '${command}' desconhecido, ignorando-o
+unknownSubcommand=Comando ${commandCategory} desconhecido '${command}', ignorando-o
+unknownEvent=Recebido evento desconhecido do tipo '${type}', informa\u00e7\u00f5es = ${info}
+problemWithConnection=Problema com conex\u00e3o da sess\u00e3o, '${socketErrorMessage}'. \u00c9 recomend\u00e1vel termin\u00e1-la.
+unexpectedErrorWithStackTrace=Erro inesperado ao processar o comando.\nPara fins de diagn\u00f3stico, veja a seguir o rastreamento da pilha:
+ambiguousCommand=Comando amb\u00edguo '${input}':
+faultHasNoTableEntry=A falha ${faultName} n\u00e3o tem entrada na tabela
+swfInfo=${swfName} - ${size} bytes ap\u00f3s a descompacta\u00e7\u00e3o, ${scriptCount} scripts [#${min} - #${max}]${plus} ${moreInfo}, url \u00e9 ${url}
+remainingSourceBeingLoaded=a origem restante ainda est\u00e1 sendo carregada
+
+# the following string is appended to the end of any question; tells the user what to type
+yesOrNoAppendedToAllQuestions=(s ou n) 
+# the following string is what character the user should to answer "yes" to a yes/no question
+singleCharacterUserTypesForYes=y
+# a bunch of questions:
+askDeleteAllBreakpoints=Excluir todos os pontos de interrup\u00e7\u00e3o?
+askDeleteAllAutoDisplay=Excluir todas as express\u00f5es de exibi\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica?
+askKillProgram=Terminar o programa que est\u00e1 sendo depurado?
+askProgramIsRunningExitAnyway=O programa est\u00e1 em execu\u00e7\u00e3o. Sair mesmo assim?
+askReinitSourcePath=Reinicializar caminho de origem como vazio?
+askExpressionContainsAssignment=A express\u00e3o cont\u00e9m atribui\u00e7\u00e3o. Continuar?
+# the following string is output if someone answers "no" to any of the above questions
+yesNoQueryNotConfirmed=N\u00e3o confirmado.
+stopOnlyIfConditionMet=parar somente se ${breakpointCondition}
+breakpointAlreadyHit=o ponto de interrup\u00e7\u00e3o j\u00e1 alcan\u00e7ou ${count} vez(es)
+silentBreakpoint=silencioso
+getterFunction=Getter
+setterFunction=Setter
+function=Fun\u00e7\u00e3o
+unknownVariableType=<desconhecido>
+variableAttribute_dontEnumerate=n\u00e3o enumere
+variableAttribute_readOnly=somente leitura
+variableAttribute_localVariable=local
+variableAttribute_functionArgument=argumento
+variableAttribute_getterFunction=getter
+variableAttribute_setterFunction=setter
+variableAttribute_hasNamespace=tem namespace
+key16=Mensagens recebidas:
+key17=Mensagens enviadas:
+key18=Nenhum arquivo de origem localizado
+key19=Nenhuma fun\u00e7\u00e3o localizada
+key20=A lista de fun\u00e7\u00f5es est\u00e1 sendo preparada em segundo plano. Tente novamente mais tarde.
+key21=--- Propriedades de SessionManager
+key22=--- Propriedades de Session
+stopped=Stopped
+key24=Player em execu\u00e7\u00e3o.
+key25=Nenhuma informa\u00e7\u00e3o de interrup\u00e7\u00e3o localizada
+key26=Vari\u00e1vel desconhecida
+key27=Informa\u00e7\u00f5es de origem desconhecidas, local atual desmontado
+key28=Lixo no fim da especifica\u00e7\u00e3o da linha
+key29=Nenhum swf localizado para o arquivo ${arg3}
+key30=Nenhuma fun\u00e7\u00e3o localizada
+key31=---- Exibindo instru\u00e7\u00f5es n\u00e3o mapeadas em 0x${arg4} que foram ignoradas ----
+key32=N\u00famero da linha ${arg5} fora de intervalo; o arquivo ${arg6} tem ${arg7} linhas
+key33=Nenhum arquivo localizado
+key34=O Player n\u00e3o est\u00e1 suspenso atualmente em qualquer a\u00e7\u00e3o.
+key35=em '${swfName}'
+atAddress=em ${address}
+haltedDueToFault=devido a ${fault}
+inWorker=Worker ${worker}
+workerRunning=Running
+workerSuspended=Suspended
+workerSelected=(Active)
+mainThread=Main Thread
+workerChanged=Active worker has changed to worker
+workerNotFound=No worker found with that ID
+linePrefixWhenWorkerCreated=[WorkerCreate]
+linePrefixWhenWorkerExit=[WorkerDestroy]
+noWorkersRunning=There are no workers running.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/07f5a7de/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_ru.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_ru.properties b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_ru.properties
new file mode 100644
index 0000000..211d58b
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdb_ru.properties
@@ -0,0 +1,266 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+
+# Translation:
+#
+# In this file, a couple of messages are split across multiple lines. The main
+# reason for that is that fdb is a command-line program, so we prefer to keep
+# messages at less than 80 characters so that they fit in a typical command
+# window. When translating strings, you can either keep the line breaks in the
+# same places, or move them, or even remove them altogether if a message will
+# fit on a single line.
+
+defaultBuildName=\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430
+about=Apache fdb (\u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u0447\u0438\u043a Flash Player) [\u0441\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430 ${build}]
+copyright=Copyright 2015 The Apache Software Foundation.
+noResponseException=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c; \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u043f\u0440\u0435\u0440\u0432\u0430\u043d\u043e.
+notSuspendedException=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f
+illegalStateException=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430.
+illegalMonitorStateException=\u041d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0414\u043b\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0443 "Enter"
+playerDidNotStop=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u043a\u0430\u043a \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0414\u043b\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0443 "Enter"
+noSuchElementException=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440.
+numberFormatException=\u0410\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u2013 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430, \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0446\u0435\u043b\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e.
+socketException=\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0437\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u0447\u0438\u043a Flash; \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e. \u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f: "${message}".
+versionException=\u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.
+unexpectedError=\u041d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b.
+stackTraceFollows=\u0412 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u0430: 
+sessionEndedAbruptly=\u0421\u0435\u0430\u043d\u0441 \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d.
+noUriReceived=URI \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d
+noSourceFilesFound=\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+unknownBreakpointLocation=<\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e>
+unknownFilename=<\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e>
+inFunctionAt=\u0432 ${functionName}() \u043f\u043e \u043f\u0443\u0442\u0438 
+inSwf=\u0432 ${swf}
+nonRestorable=; \u0412\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e
+sourceDirectoriesSearched=\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432:
+attemptingToSuspend=\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f...
+playerStopped=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443
+playerRunning=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442
+suspendReason_Unknown=\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e
+suspendReason_HitBreakpoint=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430
+suspendReason_HitWatchpoint=\u041e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435
+suspendReason_ProgramThrewException=\u0421\u0431\u043e\u0439
+suspendReason_StopRequest=StopRequest
+suspendReason_ProgramFinishedStepping=\u0428\u0430\u0433
+suspendReason_HaltOpcode=HaltOpcode
+suspendReason_ScriptHasLoadedIntoFlashPlayer=ScriptLoaded
+noStackAvailable=\u0421\u0442\u0435\u043a \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d 
+atFilename=\\u043F\u043e \u043f\u0443\u0442\u0438 
+noVariables=\u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442
+noArguments=\u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442
+notInValidFrame=\u0412 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u043c \u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0435. \u0414\u043b\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0444\u0440\u0435\u0439\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "frame".
+noLocals=\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442
+noScopeChain=\u0446\u0435\u043f\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442
+noActiveSession=\u0410\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442
+runWillLaunchUri=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 "run" \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043a \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0443 ${uri}
+targetUnknown=\u0426\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430
+noSWFs=\u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 SWF.
+unrecognizedFault=\u041d\u0435\u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439.
+noFunctionsFound=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+functionListBeingPrepared=\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0444\u043e\u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435; \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0437\u0436\u0435.
+functionsInSourceFile=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 ${sourceFile}
+breakpointNotYetResolved=(\u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e)
+breakpointAmbiguous=(\u043d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u043e)
+breakpointNoCode=(\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442)
+sessionTerminated=\u0421\u0435\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0440\u0432\u0430\u043d
+additionalCodeLoaded=\u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 ActionScript \u0431\u044b\u043b \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u0438\u0437 SWF \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0434\u0440\u0430.\n\u0414\u043b\u044f \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 "info files".
+setAdditionalBreakpoints=\u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "continue".
+fixBreakpoints=\u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430, \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "continue".
+executionHalted=\u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e
+hitBreakpoint=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber}
+haltedInFunction=${reasonForHalting}, ${functionName}() \u0432 ${fileAndLine}
+haltedInFile=${reasonForHalting}, ${fileAndLine}
+linePrefixWhenDisplayingConsoleError=[\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430]
+linePrefixWhenDisplayingFault=[\u0421\u0431\u043e\u0439]
+linePrefixWhenSwfLoaded=[SWF]
+linePrefixWhenSwfUnloaded=[UnloadSWF]
+informationAboutFault=, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f=
+sizeAfterDecompression=${size} \u0431\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438
+breakpointNotPropagated=\u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! \u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0432\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435 swf.\n\u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0435\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0443.
+playerAlreadyRunning=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d, \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f.
+doYouWantToHalt=\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435?
+debugInfoBeingLoaded=\u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u043a\u0435
+attemptingToHalt=\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430.\n\u0414\u043b\u044f \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443)
+couldNotHalt=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435, ActionScript \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f.
+escapingFromDebuggerPendingLoop=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430; \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 $nowaiting = 1
+continuingDueToError=\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 "${error}"
+currentLocationUnknown=\u0422\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e
+cannotStep=\u041f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d. \u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "continue".
+abortingStep=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0432\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d; \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 ${count} \u0448\u0430\u0433\u043e\u0432
+finishCommandNotMeaningfulOnOutermostFrame='finish' not meaningful on outermost frame
+finishCommandNotMeaningfulWithoutStack=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 "finish" \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0442\u0435\u043a\u0430
+noBreakpointNumber=\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442
+badBreakpointNumber=\u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! \u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 "${token}"
+commandFailed=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443.
+createdBreakpoint=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber}: \u0444\u0430\u0439\u043b ${file}, \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 ${line}
+createdBreakpointWithOffset=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u0432 ${offset}: \u0444\u0430\u0439\u043b ${file}, \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 ${line}
+breakpointCreatedButNotYetResolved=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0430, \u043d\u043e \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430.\n\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438.
+fileNumber=\u0424\u0430\u0439\u043b #${fileNumber}
+breakpointNotSetNoCode=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430; \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0435 ${line} \u0434\u043b\u044f ${filename}
+breakpointLocationUnknown=\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e.
+breakpointNotCleared=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0430.
+attemptingToResolve=\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0430 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber}, \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 "${expression}":
+noExecutableCode=\u0412 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434.
+resolvedBreakpointToFunction=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043b\u044f ${breakpointNumber} \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 ${functionName}() \u0432 ${file}:${line}
+resolvedBreakpointToFile=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043b\u044f ${breakpointNumber} \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0432 ${file}:${line}
+setCommand=\u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435
+missingOperator=\u0412\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 "${operator}".
+noSideEffectsAllowed=\u0412\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043f\u043e\u0431\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.
+couldNotEvaluate=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435.
+commandHistoryIsEmpty=\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442
+historyHasNotReached=\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f ${number}
+variableUnknown=\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f ${variable}
+expressionCouldNotBeParsed=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435:
+couldNotConvertToNumber=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e: ${value}
+commandsLimitedToSpecifiedSwf=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 ${swf}
+commandsApplyToAllSwfs=\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b \u0438\u0437 \u0432\u0441\u0435\u0445 swf, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430\u0445.
+notValidSwf=${swf} \u2013 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 SWF.
+frameDoesNotExist=\u041a\u0430\u0434\u0440 "${frameNumber}" \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+notANumber=${token} \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c.
+expectedLineNumber=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438; \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e ${token}
+expectedFileNumber=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430; \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e ${token}
+noSourceFileWithSpecifiedName=\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0441 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c "${name}".
+noFunctionWithSpecifiedName=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0441 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c "${name}" \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+ambiguousMatchingFilenames=\u041d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432:
+ambiguousMatchingFunctionNames=\u041d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043d \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439:
+functionInFile=${functionName} \u0432 ${filename}
+expectedFile=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u043c\u044f \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430, \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u0441 #; \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e ${token}
+noSuchFileOrFunction=\u0424\u0430\u0439\u043b \u0438\u043b\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0441 \u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c "${token}" \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+localVariable=\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f
+functionArgumentVariable=\u0410\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442
+mustBeOnlyOneVariable=\u0412\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0434\u043d\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e
+lineJunk=\u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u044b \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438
+sourceFileNotFound=\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "directory" \u0434\u043b\u044f \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f\n\u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u0435. \u0412\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 "help directory" \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438\n\u043e \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u0445\u
 043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432, \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0432 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442.
+lineNumberOutOfRange=\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438 ${line} \u0432\u043d\u0435 \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u0430; \u0444\u0430\u0439\u043b ${filename} \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 ${total} \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a
+noFilesFound=\u0424\u0430\u0439\u043b\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+sessionInProgress=\u0421\u0435\u0430\u043d\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f
+waitingForPlayerToConnect=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f
+waitingToConnectToPlayer=\u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a Player
+launchingWithUrl=\u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c URL-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430
+playerConnectedSessionStarting=\u041f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d; \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430.
+setBreakpointsThenResume=\u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "continue".
+warningNotAllCommandsSupported=\u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b fdb.
+fileDoesNotExist=\u0424\u0430\u0439\u043b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d: ${uri}
+failedToConnect=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435; \u0442\u0430\u0439\u043c-\u0430\u0443\u0442 \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430.\n\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e:\n\\1. \u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Flash \u043a\u043e\u043c\u043f\u0438\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e\u0439.\n2. \u0417\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0442\u043b\u0430\u0434\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f Flash Player.
+manuallyLaunchPlayer=\u0412\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 "run", \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u0440\u0443\u0447\u043d\u0443\u044e.
+sourceCommandRequiresPath=\u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b "source" \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043f\u0443\u0442\u044c \u043a \u0444\u0430\u0439\u043b\u0443 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u0434\u0430.
+fileNotFound=${filename}: \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442.
+argumentRequired=\u0422\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 (\u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438).
+breakpointNotChanged=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430.
+badWatchpointNumber=\u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438-\u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430.
+couldNotResolveExpression=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e.
+notAllBreakpointsEnabled=\u0410\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430
+programNotBeingRun=\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f.
+commandNotValidUntilPlayerSuspended=\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0434\u043e \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f; \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 "\u041f\u0440\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u044c".
+noHelpFileFound=\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b (fdbhelp*.txt) \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d.
+invalidTargetFault=\u041d\u0435\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0435\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 ActionSetTarget
+recursionLimitFault=\u0414\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u0438
+invalidWithFault=\u0426\u0435\u043b\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 "with" \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c
+protoLimitFault=\u0414\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0432 \u0446\u0435\u043f\u043e\u0447\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u0442\u0438\u043f\u043e\u0432
+invalidUrlFault=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c URL
+exceptionFault=\u0418\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c
+stackUnderflowFault=\u041d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0441\u0442\u0435\u043a\u0435.
+divideByZeroFault=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u043b\u044c
+scriptTimeoutFault=\u041a\u043e\u0434 ActionScript \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f
+errorWhileProcessingFile=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 (${exceptionMessage})
+unrecognizedAction=\u041d\u0435\u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f ${action}
+typeCommandsForBreakpoint=\u041f\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u0432\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b (\u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0443). n\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e "end".
+breakpointNowUnconditional=\u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber} \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439.
+watchpointCouldNotBeSet=\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u0447\u043a\u0443-\u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a \u0434\u043b\u044f "${expression}"
+
+changedWatchpointMode=\u0422\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439-\u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u043c ${watchpointNumber} \u0432 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 "${expression}" \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f ${watchpointMode}
+# the following three strings are inserted into the above 'changedWatchpointMode' string at the ${watchpontMode} location
+watchpointMode_read=\u0427\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435
+watchpointMode_write=\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c
+watchpointMode_readWrite=\u0427\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c
+
+createdWatchpoint=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430-\u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a ${watchpointNumber} \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 "${expression}"
+couldNotFindWatchpoint=\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0434\u043b\u044f "${variable}".
+noDisplayNumber=\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f ${displayNumber} \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442
+badDisplayNumber=\u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! \u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 "${token}"
+breakpointLocationNoLongerExists=\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0438 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 ${breakpointNumber}
+unknownCommand=\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 "${command}", \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f
+unknownSubcommand=\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f ${commandCategory} \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b "${command}", \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f
+unknownEvent=\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0438\u043f \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f "${type}", \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f = ${info}
+problemWithConnection=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430 "${socketErrorMessage}"; \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441.
+unexpectedErrorWithStackTrace=\u041d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b.n\\u0412 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u0430: 
+ambiguousCommand=\u041d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 "${input}":
+faultHasNoTableEntry=\u0414\u043b\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 ${faultName} \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b
+swfInfo=${swfName} \u2013 ${size} \u0431\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438, ${scriptCount} \u0441\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432 [#${min} \u2013 #${max}]${plus} ${moreInfo}, URL-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u2013 ${url}
+remainingSourceBeingLoaded=\u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439\u0441\u044f \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434
+
+# the following string is appended to the end of any question; tells the user what to type
+yesOrNoAppendedToAllQuestions=(\u0434\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442) 
+# the following string is what character the user should to answer "yes" to a yes/no question
+singleCharacterUserTypesForYes=y
+# a bunch of questions:
+askDeleteAllBreakpoints=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430?
+askDeleteAllAutoDisplay=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f?
+askKillProgram=\u0417\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043e\u0442\u043b\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443?
+askProgramIsRunningExitAnyway=\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0412\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438?
+askReinitSourcePath=\u0418\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e \u0441 \u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u043e\u0439?
+askExpressionContainsAssignment=\u0412\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435! \u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442\u044c?
+# the following string is output if someone answers "no" to any of the above questions
+yesNoQueryNotConfirmed=\u041d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u043e.
+stopOnlyIfConditionMet=\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0438 ${breakpointCondition}
+breakpointAlreadyHit=\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u0430 ${count} \u0440\u0430\u0437
+silentBreakpoint=\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439
+getterFunction=\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c
+setterFunction=\u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a
+function=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f
+unknownVariableType=<\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e>
+variableAttribute_dontEnumerate=\u041d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u0442\u044c
+variableAttribute_readOnly=\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f
+variableAttribute_localVariable=\u041b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f
+variableAttribute_functionArgument=\u0410\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442
+variableAttribute_getterFunction=\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c
+variableAttribute_setterFunction=\u0423\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a
+variableAttribute_hasNamespace=\u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d
+key16=\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f:
+key17=\u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f:
+key18=\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+key19=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+key20=\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0444\u043e\u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435; \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0437\u0436\u0435.
+key21=--- \u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 SessionManager
+key22=--- \u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0435\u0430\u043d\u0441\u0430
+stopped=\u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e
+key24=\u0412\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f.
+key25=\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u0430
+key26=\u041f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430
+key27=\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430, \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e
+key28=\u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u044b \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438
+key29=Swf \u0434\u043b\u044f \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 ${arg3} \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d
+key30=\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u0430
+key31=---- \u041d\u0435\u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 0x${arg4}, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u044b ----
+key32=\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438 ${arg5} \u0432\u043d\u0435 \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d\u0430; \u0444\u0430\u0439\u043b $ {arg6} \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 $ {arg7} \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a
+key33=\u0424\u0430\u0439\u043b\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
+key34=\u0412 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439.
+key35=\u0432 "${swfName}"
+atAddress=\u043f\u043e \u043f\u0443\u0442\u0438 ${address}
+haltedDueToFault=\u0432\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 ${fault}
+inWorker=Worker ${worker}
+workerRunning=Running
+workerSuspended=Suspended
+workerSelected=(Active)
+mainThread=Main Thread
+workerChanged=Active worker has changed to worker
+workerNotFound=No worker found with that ID
+linePrefixWhenWorkerCreated=[WorkerCreate]
+linePrefixWhenWorkerExit=[WorkerDestroy]
+noWorkersRunning=There are no workers running.


Mime
View raw message