flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From erikdebr...@apache.org
Subject [13/13] git commit: [flex-asjs] [refs/heads/VF2JS] - Added Polish language to FlexJS
Date Mon, 28 Jul 2014 09:31:03 GMT
Added Polish language to FlexJS


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-asjs/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-asjs/commit/09ec8823
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-asjs/tree/09ec8823
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-asjs/diff/09ec8823

Branch: refs/heads/VF2JS
Commit: 09ec88233192810cb64e7dc291ee60410c592687
Parents: 026c7ca
Author: piotrz <piotrz@apache.org>
Authored: Mon Jul 14 21:39:38 2014 +0200
Committer: Erik de Bruin <erik@ixsoftware.nl>
Committed: Mon Jul 28 11:28:12 2014 +0200

----------------------------------------------------------------------
 installer.properties/pl_PL.properties | 86 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 86 insertions(+)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-asjs/blob/09ec8823/installer.properties/pl_PL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/installer.properties/pl_PL.properties b/installer.properties/pl_PL.properties
new file mode 100644
index 0000000..641013f
--- /dev/null
+++ b/installer.properties/pl_PL.properties
@@ -0,0 +1,86 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+
+
+yes.no.prompts=y,n
+yes=y
+no=n
+
+flash.prompt.text=\
+Apache FlexJS używa pliku Adobe Flash Player playerglobal.swc do budowania apkilacji Adobe
Flash.\n\
+\n\
+Plik playerglobal.swc podlega Umowie Licencyjnej \n\
+Adobe Flex SDK dostępnej tutaj:\n\
+http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf,\n\
+Poprzez pobieranie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, używanie i/lub uzyskiwanie dostępu
do pliku playerglobal.swc,\n\
+zgadzasz się na postanowienia i warunki umowy licencyjnej końcowego użytkownika oprogramowania.\n\
+\n\
+\w dodatku do postanowień licencyjnych licencji Adobe, zgadzasz się również na zobowiązania
wynikające z warunków strony trzeciej wymienionych tutaj:\n\
+http://www.adobe.com/products/eula/third_party/.\n\
+Adobe zaleca zapoznanie się z warunkami strony trzeciej.\n\
+\n\
+Ta licencja nie jest kompatybilna z licencją Apache v2.\n\
+Czy chcesz pobrać i zainstalować playerglobal.swc?
+
+air.prompt.text=\
+Apache FlexJS używa Adobe AIR SDK do tworzenia aplikacji Adobe AIR.\n\
+Adobe AIR SDK podlega Umowie Licencyjnej \n\
+Adobe AIR SDK dostępnej tutaj:\n\
+http://www.adobe.com/products/air/sdk-eula.html.\n\
+Ta licencja nie jest kompatybilna z licencją Apache v2.\n\
+Czy chcesz pobrać i zainstalować Adobe AIR SDK?
+
+goog.prompt.text=\
+Apache FlexJS używa Google Closure Library podczas budowania aplikacji FlexJS.\n\
+Google Closure podlega Umowie Licencyjnej \n\
+Apache dostępnej tutaj:\n\
+http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.\n\
+Czy chcesz pobrać i zainstalować Bibliotekę Google Closure?
+
+swfobject.prompt.text=\
+Apache FlexJS używa SWFObject podczas budowania aplikacji Adobe Flash.\n\
+SWFObject podlega Umowie Licencyjnej \n\
+MIT dostępnej tutaj:\n\
+http://opensource.org/licenses/mit-license.php.\n\
+Ta licencja nie jest kompatybilna z licencją Apache v2.\n\
+Czy chcesz pobrać i zainstalować SWFObject?
+
+unable.to.find.java=Nie można znaleźć pliku wykonawczego Java. Ustaw zmienną środowiskową
JAVA_HOME
+
+install.complete.echo=${basedir} jest teraz kompatybilnym folderem IDE
+find.java.echo.pattern=Java jest $${java.executable}
+mac.copy.echo.pattern=Kopiowanie plików z $${download.dir}/airsdk/$${srcdir} do $${destdir}
+
+INFO_INSTALLING_FALCON=Instalowanie Apache Flex Falcon Compiler z:
+INFO_INSTALLING_FLEX=Instalowanie Apache Flex SDK z:
+INFO_INSTALLING_GOOG=Instalowanie biblioteki Google Closure z:
+INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_MAC=Ściąganie Adobe Air Runtime Kit dla systemu Mac z:
+INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_WINDOWS=Ściąganie Adobe AIR Runtime Kit dla systemu Windows
z:
+INFO_FINISHED_UNTARING=Zakończono rozpakowywanie: 
+INFO_FINISHED_UNZIPPING=Zakończono rozpakowywanie: 
+INFO_UNZIPPING=Rozpakowywanie: 
+INFO_INSTALLING_PLAYERGLOBAL_SWC=Instalowanie Adobe Flash Player playerglobal.swc z: 
+INFO_INSTALLING_CONFIG_FILES=Instalowanie plików konfiguracyjnych frameworka skonfigurowanych
do użytku z IDE
+INFO_INSTALLING_LAUNCH_CONFIG_FILES=Instalowanie plików konfiguracyjnych Adobe Flash Builder
launch
+INFO_DOWNLOADING_FILE_FROM=Ściąganie {0} z: {1}
+INFO_DOWNLOADED=Ściąganie zakończone 
+INFO_VALIDATING_FILE=Potwierdzanie pobierania:
+INFO_USING_CACHED_FILE=Używanie pliku pamięci podręcznej:
+ 
+


Mime
View raw message