flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pio...@apache.org
Subject svn commit: r1611245 - /flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties
Date Thu, 17 Jul 2014 04:30:49 GMT
Author: piotrz
Date: Thu Jul 17 04:30:49 2014
New Revision: 1611245

URL: http://svn.apache.org/r1611245
Log:
Saving file pl_PL.properties without BOM

Modified:
  flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties

Modified: flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties?rev=1611245&r1=1611244&r2=1611245&view=diff
==============================================================================
--- flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties (original)
+++ flex/site/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties Thu Jul 17 04:30:49 2014
@@ -16,91 +16,91 @@
 ## limitations under the License.
 ##
 ################################################################################
-ASK_BLAZEDS=Apache Flex opcjonalnie mo¿e integrowaæ siê ze zdalnymi dostawcami, takimi
jak BlazeDS, GraniteDS, WebORB, Red5, AMFPHP, RubyAMF, PyAMF oraz innymi. Ta opcja wymaga
flex-messaging-common.jar z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe SDK na Adobe Flex 4.6 dotyczy
tego archiwum. Ta licencja nie jest kompatybilna z licencj¹ Apache V2. Czy chcesz zainstalowaæ
to archiwum z Adobe Flex SDK?
-ASK_FONTSWF=Apache Flex opcjonalnie mo¿e integrowaæ siê z wbudowanym wsparciem czcionek
Adobe. Ta opcja wymaga kilku archiwów jar czcionek z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe
SDK na Adobe Flex 4.6 obejmuje te paczki. Licencja ta nie jest kompatybilna z licencj¹ Apache
V2. Czy chcesz zainstalowaæ jary z Adobe Flex SDK?
-ASK_OSMF=Open Source Media Framework (OSMF) u¿ywana przez komponenty wideo dzia³a na licencji
Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalowaæ Open Source Media Framework
(OSMF)?
-ASK_TLF=Adobe Text Layout Framework (TLF) u¿ywana przez komponenty tekstu Spark dzia³a
na licencji Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalowaæ Adobe Text Layout
Framework (TLF)?
-ASK_APACHE_FLEX=Licencja Apache V2 dotyczy Apache Flex SDK. Czy chcesz zainstalowaæ Apache
Flex SDK?
-ASK_ADOBE_AIR_SDK=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe AIR SDK. Czy chcesz zainstalowaæ
Adobe AIR SDK?
-ASK_ADOBE_FLASH_PLAYER_GLOBAL_SWC=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe Flash Player playerglobal.swc.
 Czy chcesz zainstalowaæ Adobe Flash Player playerglobal.swc?
-ASK_SWFOBJECT=MIT License (MIT) dotyczy narzêdzia SWFObject. Czy chcesz zainstalowaæ narzêdzie
SWFObject?
-BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=POKA¯ LICENCJÊ ADOBE
-BTN_LABEL_BROWSE=PRZEGL¥DAJ
+ASK_BLAZEDS=Apache Flex opcjonalnie może integrować się ze zdalnymi dostawcami,
takimi jak BlazeDS, GraniteDS, WebORB, Red5, AMFPHP, RubyAMF, PyAMF oraz innymi. Ta opcja
wymaga flex-messaging-common.jar z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe SDK na Adobe Flex
4.6 dotyczy tego archiwum. Ta licencja nie jest kompatybilna z licencją Apache V2. Czy
chcesz zainstalować to archiwum z Adobe Flex SDK?
+ASK_FONTSWF=Apache Flex opcjonalnie może integrować się z wbudowanym wsparciem czcionek
Adobe. Ta opcja wymaga kilku archiwów jar czcionek z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe
SDK na Adobe Flex 4.6 obejmuje te paczki. Licencja ta nie jest kompatybilna z licencją
Apache V2. Czy chcesz zainstalować jary z Adobe Flex SDK?
+ASK_OSMF=Open Source Media Framework (OSMF) używana przez komponenty wideo działa na
licencji Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalować Open Source Media
Framework (OSMF)?
+ASK_TLF=Adobe Text Layout Framework (TLF) używana przez komponenty tekstu Spark działa
na licencji Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalować Adobe Text Layout
Framework (TLF)?
+ASK_APACHE_FLEX=Licencja Apache V2 dotyczy Apache Flex SDK. Czy chcesz zainstalować Apache
Flex SDK?
+ASK_ADOBE_AIR_SDK=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe AIR SDK. Czy chcesz zainstalować
Adobe AIR SDK?
+ASK_ADOBE_FLASH_PLAYER_GLOBAL_SWC=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe Flash Player playerglobal.swc.
 Czy chcesz zainstalować Adobe Flash Player playerglobal.swc?
+ASK_SWFOBJECT=MIT License (MIT) dotyczy narzędzia SWFObject. Czy chcesz zainstalować
narzędzie SWFObject?
+BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=POKAŻ LICENCJĘ ADOBE
+BTN_LABEL_BROWSE=PRZEGLĄDAJ
 BTN_LABEL_CLOSE=ZAMKNIJ
 BTN_LABEL_COPY_LOG=KOPIUJ LOGI
 BTN_LABEL_INSTALL=ZAINSTALUJ
 BTN_LABEL_INSTALL_LOG=LOGI INSTALACJI
-BTN_LABEL_MPL_LICENSE=POKA¯ LICENCJÊ MPL
-BTN_LABEL_NEXT=NASTÊPNY
-BTN_DISCLAIMER=Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
-BTN_LABEL_OPEN_APACHE_FLEX_FOLDER=OTWÓRZ FOLDER APACHE FLEX
-ERROR_CONFIG_XML_LOAD=B³¹d podczas ³adowania pliku konfiguracyjnego XML: 
+BTN_LABEL_MPL_LICENSE=POKAŻ LICENCJĘ MPL
+BTN_LABEL_NEXT=NASTĘPNY
+BTN_DISCLAIMER=Wyłączenie odpowiedzialności
+BTN_LABEL_OPEN_APACHE_FLEX_FOLDER=OTWÓRZ FOLDER APACHE FLEX
+ERROR_CONFIG_XML_LOAD=Błąd podczas ładowania pliku konfiguracyjnego XML: 
 ERROR_DIR_NOT_EMPTY=Wybrany folder nie jest pusty
-ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_MAC=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK dla systemów Mac w pliku
konfiguracyjnym
-ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_WINDOWS=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK URL dla systemów Windows
-ERROR_INVALID_FLASH_PLAYER_SWC_URL=Nieprawid³owy plik konfiguracyjny Flash Player swc URL
-ERROR_INVALID_FLEX_SDK_DIRECTORY=Wybrany folder Flex SDK jest nieprawid³owy
-ERROR_INVALID_SDK_URL=Nieprawid³owy plik konfiguracyjny Apache Flex SDK URL
-ERROR_MIRROR_FETCH=B³¹d po³¹czenia z serwerem podczas próby pobrania plików binarnych
Apache Flex SDK:
-ERROR_NATIVE_PROCESS_ERROR=B³¹d Native Process. Nie mo¿na rozpakowaæ Adobe AIR SDK
-ERROR_NATIVE_PROCESS_NOT_SUPPORTED=Brak obs³ugi Native Process. Nie mo¿na rozpakowaæ Adobe
AIR SDK
-ERROR_UNABLE_TO_COPY_FILE=Nie mo¿na skopiowaæ pliku 
-ERROR_UNABLE_TO_CREATE_TEMP_DIRECTORY=Nie mo¿na utworzyæ folderu tymczasowego
-ERROR_UNABLE_TO_DELETE_TEMP_DIRECTORY=Nie mo¿na opró¿niæ tymczasowych folderów instalacyjnych
-ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_AIR_SDK=Nie mo¿na pobraæ Adobe AIR Runtime Kit
-ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FILE=Nie mo¿na pobraæ {0}
-ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLASH_PLAYER_SWC=Nie mo¿na pobraæ Flash Player swc
-ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLEX_SDK=Nie mo¿na pobraæ Apache Flex SDK
-ERROR_UNABLE_TO_INSTALL_CONFIG_FILES=Nie mo¿na zainstalowaæ plików konfiguracyjnych
-ERROR_UNABLE_TO_UNZIP=Nie mo¿na rozpakowaæ pliku: 
-ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SWF_OBJECT=Nie mo¿na pobraæ SWFObject
-ERROR_UNSUPPORTED_OPERATING_SYSTEM=Nieobs³ugiwany system operacyjny
-ERROR_VERIFY_FLEX_SDK=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików nie odpowiada
wartoœciom docelowym. Plik jest nieprawid³owy. Instalacja nie powiod³a siê.
-FETCH_GEO_IP=Pobieranie kodu kraju u¿ytkownika z us³ugi GeoIP...
-FETCH_GEO_IP_DONE=Pobrano kod kraju u¿ytkownika z us³ugi GeoIP.
-FETCH_GEO_IP_ERROR=Wyst¹pi³ b³¹d podczas próby pobrania kodu kraju u¿ytkownika z us³ugi
GeoIP.
-FETCH_MIRROR_CGI=£¹czenie z URL SDK z CGI...
+ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_MAC=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK dla systemów Mac w pliku
konfiguracyjnym
+ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_WINDOWS=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK URL dla systemów
Windows
+ERROR_INVALID_FLASH_PLAYER_SWC_URL=Nieprawidłowy plik konfiguracyjny Flash Player swc
URL
+ERROR_INVALID_FLEX_SDK_DIRECTORY=Wybrany folder Flex SDK jest nieprawidłowy
+ERROR_INVALID_SDK_URL=Nieprawidłowy plik konfiguracyjny Apache Flex SDK URL
+ERROR_MIRROR_FETCH=Błąd połączenia z serwerem podczas próby pobrania plików
binarnych Apache Flex SDK:
+ERROR_NATIVE_PROCESS_ERROR=Błąd Native Process. Nie można rozpakować Adobe AIR
SDK
+ERROR_NATIVE_PROCESS_NOT_SUPPORTED=Brak obsługi Native Process. Nie można rozpakować
Adobe AIR SDK
+ERROR_UNABLE_TO_COPY_FILE=Nie można skopiować pliku 
+ERROR_UNABLE_TO_CREATE_TEMP_DIRECTORY=Nie można utworzyć folderu tymczasowego
+ERROR_UNABLE_TO_DELETE_TEMP_DIRECTORY=Nie można opróżnić tymczasowych folderów
instalacyjnych
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_AIR_SDK=Nie można pobrać Adobe AIR Runtime Kit
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FILE=Nie można pobrać {0}
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLASH_PLAYER_SWC=Nie można pobrać Flash Player swc
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLEX_SDK=Nie można pobrać Apache Flex SDK
+ERROR_UNABLE_TO_INSTALL_CONFIG_FILES=Nie można zainstalować plików konfiguracyjnych
+ERROR_UNABLE_TO_UNZIP=Nie można rozpakować pliku: 
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SWF_OBJECT=Nie można pobrać SWFObject
+ERROR_UNSUPPORTED_OPERATING_SYSTEM=Nieobsługiwany system operacyjny
+ERROR_VERIFY_FLEX_SDK=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików nie odpowiada
wartościom docelowym. Plik jest nieprawidłowy. Instalacja nie powiodła się.
+FETCH_GEO_IP=Pobieranie kodu kraju użytkownika z usługi GeoIP...
+FETCH_GEO_IP_DONE=Pobrano kod kraju użytkownika z usługi GeoIP.
+FETCH_GEO_IP_ERROR=Wystąpił błąd podczas próby pobrania kodu kraju użytkownika
z usługi GeoIP.
+FETCH_MIRROR_CGI=Łączenie z URL SDK z CGI...
 FETCH_MIRROR_CGI_DONE=Pobrano URL SDK z CGI.
-FETCH_MIRROR_CGI_ERROR=B³¹d w pobieraniu z URL SDK z CGI. Próba po³¹czenia œcie¿k¹
GeoIP.
-FETCH_MIRROR_LIST=Pobieranie listy z serwerów Apache.org...
-FETCH_MIRROR_LIST_DONE=Pobrano listê serwerów Apache.org.
-FETCH_MIRROR_LIST_PARSED=Przefiltrowano listê serwerów ze wzglêdu na twój kod krajowy
i otrzymano domenê: 
+FETCH_MIRROR_CGI_ERROR=Błąd w pobieraniu z URL SDK z CGI. Próba połączenia
ścieżką GeoIP.
+FETCH_MIRROR_LIST=Pobieranie listy z serwerów Apache.org...
+FETCH_MIRROR_LIST_DONE=Pobrano listę serwerów Apache.org.
+FETCH_MIRROR_LIST_PARSED=Przefiltrowano listę serwerów ze względu na twój kod
krajowy i otrzymano domenę: 
 INFO_ABORT_INSTALLATION=Instalacja przerwana
-INFO_APP_INVOKED=Wywo³ano wiersz polecenia z nastêpuj¹cym argumentem 
+INFO_APP_INVOKED=Wywołano wiersz polecenia z następującym argumentem 
 INFO_CREATING_FLEX_HOME=Tworzenie strony startowej Apache Flex
 INFO_CREATING_TEMP_DIR=Tworzenie folderu tymczasowego
-INFO_CURRENT_LANGUAGE=Wybierz jêzyk
+INFO_CURRENT_LANGUAGE=Wybierz język
 INFO_DOWNLOADING_ADOBE_FLEX_SDK=Pobieranie Adobe Flex SDK z: 
 INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_MAC=Pobieranie Adobe AIR Runtime Kit dla Mac z: 
 INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_WINDOWS=Pobieranie Adobe AIR Runtime Kit dla Windows z:

 INFO_DOWNLOADING_FILE_FROM=Pobieranie {0} z: {1}
 INFO_DOWNLOADING_FLEX_SDK=Pobieranie Apache Flex SDK z: 
-INFO_DOWNLOADED=Pobieranie zakoñczone 
-INFO_ENTER_VALID_FLEX_SDK_PATH=Podaj w³aœciw¹ œcie¿kê dla Flex SDK
+INFO_DOWNLOADED=Pobieranie zakończone 
+INFO_ENTER_VALID_FLEX_SDK_PATH=Podaj właściwą ścieżkę dla Flex SDK
 INFO_FINISHED_UNTARING=Rozpakowano: 
-INFO_FINISHED_UNZIPPING=Ukoñczono rozpakowywanie: 
-INFO_INSTALLATION_COMPLETE=Instalacja ukoñczona
+INFO_FINISHED_UNZIPPING=Ukończono rozpakowywanie: 
+INFO_INSTALLATION_COMPLETE=Instalacja ukończona
 INFO_INSTALLING=Instalowanie...
-INFO_INSTALLING_CONFIG_FILES=Instalowanie plików konfiguracyjnych framework-a skonfigurowanego
do u¿ytku za pomoc¹ IDE
+INFO_INSTALLING_CONFIG_FILES=Instalowanie plików konfiguracyjnych framework-a skonfigurowanego
do użytku za pomocą IDE
 INFO_INSTALLING_PLAYERGLOBAL_SWC=Instalowanie Adobe Flash Player playerglobal.swc z: 
-INFO_INVOKED_GUI_MODE=Wywo³ano w trybie GUI
+INFO_INVOKED_GUI_MODE=Wywołano w trybie GUI
 INFO_LICENSE_AGREEMENTS=Postanowienia licencyjne
-INFO_NEED_TO_READ_AND_AGREE_TO_LICENSE=Ten instalator pobierze oprogramowanie z wielu stron
na ró¿nych umowach licencyjnych. Kliknij na ka¿dym z elementów po lewej, przeczytaj licencjê
i oznaczaj¹c pole wyboru potwierdŸ, ¿e zgadzasz siê z postanowieniami licencji.
+INFO_NEED_TO_READ_AND_AGREE_TO_LICENSE=Ten instalator pobierze oprogramowanie z wielu stron
na różnych umowach licencyjnych. Kliknij na każdym z elementów po lewej, przeczytaj
licencję i oznaczając pole wyboru potwierdź, że zgadzasz się z postanowieniami
licencji.
 INFO_SELECT_AIR_FLASH_PLAYER=Wybierz wersje AIR i Flash Player.
-INFO_SELECT_AIR=Wybierz wersjê AIR.
+INFO_SELECT_AIR=Wybierz wersję AIR.
 INFO_SELECT_DIRECTORY=Wybierz folder instalacyjny dla Flex SDK
 INFO_SELECT_DIRECTORY_INSTALL=Wybierz folder instalacyjny
-INFO_SELECT_FLASH=Wybierz wersjê Flash Player
-INFO_SELECT_FLEX=Wybierz wersjê Flex
+INFO_SELECT_FLASH=Wybierz wersję Flash Player
+INFO_SELECT_FLEX=Wybierz wersję Flex
 INFO_UNZIPPING=Rozpakowywanie: 
-INFO_VERIFY_FLEX_SDK_DONE=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików pasuje do
sygnatury. Plik jest poprawny.
+INFO_VERIFY_FLEX_SDK_DONE=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików pasuje do
sygnatury. Plik jest poprawny.
 INFO_WINDOW_TITLE=Zainstaluj Apache Flex SDK {0} do pracy z Twoim IDE
-INSTALL_AGREE=Zgadzam siê, instaluj.
-INSTALL_AGREE_ALL=Zgadzam siê na wszystkie opcje i licencje, instaluj.
-INSTALL_DISAGREE=Nie zgadzam siê, nie instaluj.
-SELECT_PATH_PROMPT=Gdzie chcesz zainstalowaæ Apache Flex SDK?
+INSTALL_AGREE=Zgadzam się, instaluj.
+INSTALL_AGREE_ALL=Zgadzam się na wszystkie opcje i licencje, instaluj.
+INSTALL_DISAGREE=Nie zgadzam się, nie instaluj.
+SELECT_PATH_PROMPT=Gdzie chcesz zainstalować Apache Flex SDK?
 STEP_SELECT_AIR_AND_FLASH_VERSION=Wybierz wersje AIR i Flash Player.
-STEP_CREATE_DIRECTORIES=Utwórz foldery
+STEP_CREATE_DIRECTORIES=Utwórz foldery
 STEP_REQUIRED_INSTALL_APACHE_FLEX_SDK=Apache Flex SDK (Wymagany)
 STEP_REQUIRED_INSTALL_ADOBE_AIR_SDK=Adobe AIR SDK (Wymagany)
 STEP_REQUIRED_INSTALL_FLASH_PLAYER_GLOBAL_SWC=Adobe Flash Player playerglobal.swc (Wymagany)
@@ -109,11 +109,11 @@ STEP_INSTALL_CONFIG_FILES=Zainstaluj pli
 STEP_REQUIRED_INSTALL_OSMF=OSMF (Wymagany)
 STEP_REQUIRED_INSTALL_TLF=Adobe Text Layout Framework (Wymagany)
 STEP_OPTIONAL_INSTALL_BLAZEDS=Wsparcie zdalne (Opcjonalny)
-STEP_OPTIONAL_INSTALL_FONTSWF=Biblioteki czcionek i narzêdzi Adobe (Opcjonalne)
+STEP_OPTIONAL_INSTALL_FONTSWF=Biblioteki czcionek i narzędzi Adobe (Opcjonalne)
 STEP_REQUIRED_UNZIP_AIR_RUNTIME_KIT=Rozpakuj Adobe AIR Runtime Kit
 STEP_UNZIP_AIR_RUNTIME_KIT=Rozpakuj Adobe AIR Runtime Kit
 STEP_UNZIP_FLEX_SDK=Rozpakuj Apache Flex SDK
-STEP_VERIFY_FLEX_SDK=Sprawdzam sygnaturê Apache Flex SDK MD5
+STEP_VERIFY_FLEX_SDK=Sprawdzam sygnaturę Apache Flex SDK MD5
 LICENSE_APACHE_V2=Licencja Apache V2
 LICENSE_URL_APACHE_V2=http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
 LICENSE_ADOBE_SDK=Licencja Adobe Flex SDK
@@ -130,5 +130,5 @@ LICENSE_FONTSWF=Licencja Adobe Flex SDK
 LICENSE_URL_FONTSWF=http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf
 LICENSE_BLAZEDS=Licencja Adobe Flex SDK 
 LICENSE_URL_BLAZEDS=http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf
-INFO_TRACKING=Anonimowe dane o u¿yciu bêd¹ przesy³ane zgodnie z nasz¹ polityk¹ prywatnoœci.
+INFO_TRACKING=Anonimowe dane o użyciu będą przesyłane zgodnie z naszą polityką
prywatności.
 INFO_VERSION=wersjaMime
View raw message