flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r914054 - in /websites/staging/flex/trunk: cgi-bin/ content/ content/installer/ content/installer/properties/
Date Fri, 27 Jun 2014 07:09:32 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jun 27 07:09:32 2014
New Revision: 914054

Log:
Staging update by buildbot for flex

Added:
  websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties
Modified:
  websites/staging/flex/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/flex/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/en_US.properties
  websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_CN.properties
  websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_TW.properties
  websites/staging/flex/trunk/content/installer/sdk-installer-config-4.0.xml

Propchange: websites/staging/flex/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 27 07:09:32 2014
@@ -1 +1 @@
-1605105
+1605970

Propchange: websites/staging/flex/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 27 07:09:32 2014
@@ -1 +1 @@
-1605105
+1605970

Modified: websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/en_US.properties
==============================================================================
--- websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/en_US.properties (original)
+++ websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/en_US.properties Fri Jun 27 07:09:32
2014
@@ -27,6 +27,7 @@ ASK_SWFOBJECT=The MIT License (MIT) appl
 BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=SHOW ADOBE LICENSE
 BTN_LABEL_BROWSE=BROWSE
 BTN_LABEL_CLOSE=CLOSE
+BTN_LABEL_COPY_LOG=COPY LOG
 BTN_LABEL_INSTALL=INSTALL
 BTN_LABEL_INSTALL_LOG=INSTALL LOG
 BTN_LABEL_MPL_LICENSE=SHOW MPL LICENSE

Added: websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties
==============================================================================
--- websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties (added)
+++ websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/pl_PL.properties Fri Jun 27 07:09:32
2014
@@ -0,0 +1,133 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+ASK_BLAZEDS=Apache Flex opcjonalnie może integrować się ze zdalnymi dostawcami,
takimi jak BlazeDS, GraniteDS, WebORB, Red5, AMFPHP, RubyAMF, PyAMF oraz innymi. Ta opcja
wymaga flex-messaging-common.jar z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe SDK na Adobe Flex
4.6 dotyczy tego archiwum. Ta licencja nie jest kompatybilna z licencją Apache V2. Czy
chcesz zainstalować to archiwum z Adobe Flex SDK?
+ASK_FONTSWF=Apache Flex opcjonalnie może integrować się z wbudowanym wsparciem czcionek
Adobe. Ta opcja wymaga kilku archiwów jar czcionek z Adobe Flex SDK. Umowa licencyjna Adobe
SDK na Adobe Flex 4.6 obejmuje te paczki. Licencja ta nie jest kompatybilna z licencją
Apache V2. Czy chcesz zainstalować jary z Adobe Flex SDK?
+ASK_OSMF=Open Source Media Framework (OSMF) używana przez komponenty wideo działa na
licencji Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalować Open Source Media
Framework (OSMF)?
+ASK_TLF=Adobe Text Layout Framework (TLF) używana przez komponenty tekstu Spark działa
na licencji Mozilla Public License Version 1.1. Czy chcesz zainstalować Adobe Text Layout
Framework (TLF)?
+ASK_APACHE_FLEX=Licencja Apache V2 dotyczy Apache Flex SDK. Czy chcesz zainstalować Apache
Flex SDK?
+ASK_ADOBE_AIR_SDK=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe AIR SDK. Czy chcesz zainstalować
Adobe AIR SDK?
+ASK_ADOBE_FLASH_PLAYER_GLOBAL_SWC=Umowa licencyjna Adobe SDK dotyczy Adobe Flash Player playerglobal.swc.
 Czy chcesz zainstalować Adobe Flash Player playerglobal.swc?
+ASK_SWFOBJECT=MIT License (MIT) dotyczy narzędzia SWFObject. Czy chcesz zainstalować
narzędzie SWFObject?
+BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=POKAŻ LICENCJĘ ADOBE
+BTN_LABEL_BROWSE=PRZEGLĄDAJ
+BTN_LABEL_CLOSE=ZAMKNIJ
+BTN_LABEL_INSTALL=ZAINSTALUJ
+BTN_LABEL_INSTALL_LOG=LOGI INSTALACJI
+BTN_LABEL_MPL_LICENSE=POKAŻ LICENCJĘ MPL
+BTN_LABEL_NEXT=NASTĘPNY
+BTN_DISCLAIMER=Wyłączenie odpowiedzialności
+BTN_LABEL_OPEN_APACHE_FLEX_FOLDER=OTWÓRZ FOLDER APACHE FLEX
+ERROR_CONFIG_XML_LOAD=Błąd podczas ładowania pliku konfiguracyjnego XML: 
+ERROR_DIR_NOT_EMPTY=Wybrany folder nie jest pusty
+ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_MAC=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK dla systemów Mac w pliku
konfiguracyjnym
+ERROR_INVALID_AIR_SDK_URL_WINDOWS=Niepoprawny adres URL Adobe AIR SDK URL dla systemów
Windows
+ERROR_INVALID_FLASH_PLAYER_SWC_URL=Nieprawidłowy plik konfiguracyjny Flash Player swc
URL
+ERROR_INVALID_FLEX_SDK_DIRECTORY=Wybrany folder Flex SDK jest nieprawidłowy
+ERROR_INVALID_SDK_URL=Nieprawidłowy plik konfiguracyjny Apache Flex SDK URL
+ERROR_MIRROR_FETCH=Błąd połączenia z serwerem podczas próby pobrania plików
binarnych Apache Flex SDK:
+ERROR_NATIVE_PROCESS_ERROR=Błąd Native Process. Nie można rozpakować Adobe AIR
SDK
+ERROR_NATIVE_PROCESS_NOT_SUPPORTED=Brak obsługi Native Process. Nie można rozpakować
Adobe AIR SDK
+ERROR_UNABLE_TO_COPY_FILE=Nie można skopiować pliku 
+ERROR_UNABLE_TO_CREATE_TEMP_DIRECTORY=Nie można utworzyć folderu tymczasowego
+ERROR_UNABLE_TO_DELETE_TEMP_DIRECTORY=Nie można opróżnić tymczasowych folderów
instalacyjnych
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_AIR_SDK=Nie można pobrać Adobe AIR Runtime Kit
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FILE=Nie można pobrać {0}
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLASH_PLAYER_SWC=Nie można pobrać Flash Player swc
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_FLEX_SDK=Unable to download Apache Flex SDK
+ERROR_UNABLE_TO_INSTALL_CONFIG_FILES=Nie można zainstalować plików konfiguracyjnych
+ERROR_UNABLE_TO_UNZIP=Nie można rozpakować pliku: 
+ERROR_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SWF_OBJECT=Nie można pobrać SWFObject
+ERROR_UNSUPPORTED_OPERATING_SYSTEM=Nieobsługiwany system operacyjny
+ERROR_VERIFY_FLEX_SDK=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików nie odpowiada
wartościom docelowym. Plik jest nieprawidłowy. Instalacja nie powiodła się.
+FETCH_GEO_IP=Pobieranie kodu kraju użytkownika z usługi GeoIP...
+FETCH_GEO_IP_DONE=Pobrano kod kraju użytkownika z usługi GeoIP.
+FETCH_GEO_IP_ERROR=Wystąpił błąd podczas próby pobrania kodu kraju użytkownika
z usługi GeoIP.
+FETCH_MIRROR_CGI=Łączenie z URL SDK z CGI...
+FETCH_MIRROR_CGI_DONE=Pobrano URL SDK z CGI.
+FETCH_MIRROR_CGI_ERROR=Błąd w pobieraniu z URL SDK z CGI. Próba połączenia
ścieżką GeoIP.
+FETCH_MIRROR_LIST=Pobieranie listy z serwerów Apache.org...
+FETCH_MIRROR_LIST_DONE=Pobrano listę serwerów Apache.org.
+FETCH_MIRROR_LIST_PARSED=Przefiltrowano listę serwerów ze względu na twój kod
krajowy i otrzymano domenę: 
+INFO_ABORT_INSTALLATION=Instalacja przerwana
+INFO_APP_INVOKED=Wywołano wiersz polecenia z następującym argumentem 
+INFO_CREATING_FLEX_HOME=Tworzenie strony startowej Apache Flex
+INFO_CREATING_TEMP_DIR=Tworzenie folderu tymczasowego
+INFO_CURRENT_LANGUAGE=Wybierz język
+INFO_DOWNLOADING_ADOBE_FLEX_SDK=Pobieranie Adobe Flex SDK z: 
+INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_MAC=Pobieranie Adobe AIR Runtime Kit dla Mac z: 
+INFO_DOWNLOADING_AIR_RUNTIME_KIT_WINDOWS=Pobieranie Adobe AIR Runtime Kit dla Windows z:

+INFO_DOWNLOADING_FILE_FROM=Pobieranie {0} z: {1}
+INFO_DOWNLOADING_FLEX_SDK=Pobieranie Apache Flex SDK z: 
+INFO_DOWNLOADED=Pobieranie zakończone 
+INFO_ENTER_VALID_FLEX_SDK_PATH=Podaj właściwą ścieżkę dla Flex SDK
+INFO_FINISHED_UNTARING=Rozpakowano: 
+INFO_FINISHED_UNZIPPING=Ukończono rozpakowywanie: 
+INFO_INSTALLATION_COMPLETE=Instalacja ukończona
+INFO_INSTALLING=Instalowanie...
+INFO_INSTALLING_CONFIG_FILES=Instalowanie plików konfiguracyjnych framework-a skonfigurowanego
do użytku za pomocą IDE
+INFO_INSTALLING_PLAYERGLOBAL_SWC=Instalowanie Adobe Flash Player playerglobal.swc z: 
+INFO_INVOKED_GUI_MODE=Wywołano w trybie GUI
+INFO_LICENSE_AGREEMENTS=Postanowienia licencyjne
+INFO_NEED_TO_READ_AND_AGREE_TO_LICENSE=Ten instalator pobierze oprogramowanie z wielu stron
na różnych umowach licencyjnych. Kliknij na każdym z elementów po lewej, przeczytaj
licencję i oznaczając pole wyboru potwierdź, że zgadzasz się z postanowieniami
licencji.
+INFO_SELECT_AIR_FLASH_PLAYER=Wybierz wersje AIR i Flash Player.
+INFO_SELECT_AIR=Wybierz wersję AIR.
+INFO_SELECT_DIRECTORY=Wybierz folder instalacyjny dla Flex SDK
+INFO_SELECT_DIRECTORY_INSTALL=Wybierz folder instalacyjny
+INFO_SELECT_FLASH=Wybierz wersję Flash Player
+INFO_SELECT_FLEX=Wybierz wersję Flex
+INFO_UNZIPPING=Rozpakowywanie: 
+INFO_VERIFY_FLEX_SDK_DONE=Suma kontrolna Apache Flex SDK MD5 pobranych plików pasuje do
sygnatury. Plik jest poprawny.
+INFO_WINDOW_TITLE=Zainstaluj Apache Flex SDK {0} do pracy z Twoim IDE
+INSTALL_AGREE=Zgadzam się, instaluj.
+INSTALL_AGREE_ALL=Zgadzam się na wszystkie opcje i licencje, instaluj.
+INSTALL_DISAGREE=Nie zgadzam się, nie instaluj.
+SELECT_PATH_PROMPT=Gdzie chcesz zainstalować Apache Flex SDK?
+STEP_SELECT_AIR_AND_FLASH_VERSION=Wybierz wersje AIR i Flash Player.
+STEP_CREATE_DIRECTORIES=Utwórz foldery
+STEP_REQUIRED_INSTALL_APACHE_FLEX_SDK=Apache Flex SDK (Wymagany)
+STEP_REQUIRED_INSTALL_ADOBE_AIR_SDK=Adobe AIR SDK (Wymagany)
+STEP_REQUIRED_INSTALL_FLASH_PLAYER_GLOBAL_SWC=Adobe Flash Player playerglobal.swc (Wymagany)
+STEP_REQUIRED_INSTALL_SWFOBJECT=SWFObject (Wymagany)
+STEP_INSTALL_CONFIG_FILES=Zainstaluj pliki konfiguracyjne frameworka
+STEP_REQUIRED_INSTALL_OSMF=OSMF (Wymagany)
+STEP_REQUIRED_INSTALL_TLF=Adobe Text Layout Framework (Wymagany)
+STEP_OPTIONAL_INSTALL_BLAZEDS=Wsparcie zdalne (Opcjonalny)
+STEP_OPTIONAL_INSTALL_FONTSWF=Biblioteki czcionek i narzędzi Adobe (Opcjonalne)
+STEP_REQUIRED_UNZIP_AIR_RUNTIME_KIT=Rozpakuj Adobe AIR Runtime Kit
+STEP_UNZIP_AIR_RUNTIME_KIT=Rozpakuj Adobe AIR Runtime Kit
+STEP_UNZIP_FLEX_SDK=Rozpakuj Apache Flex SDK
+STEP_VERIFY_FLEX_SDK=Sprawdzam sygnaturę Apache Flex SDK MD5
+LICENSE_APACHE_V2=Licencja Apache V2
+LICENSE_URL_APACHE_V2=http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
+LICENSE_ADOBE_SDK=Licencja Adobe Flex SDK
+LICENSE_URL_ADOBE_SDK=http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf
+LICENSE_ADOBE_AIR_SDK=Licencja Adobe AIR SDK 
+LICENSE_URL_ADOBE_AIR_SDK=http://www.adobe.com/products/air/sdk-eula.html
+LICENSE_SWFOBJECT=Licencja MIT
+LICENSE_URL_SWFOBJECT=http://opensource.org/licenses/mit-license.php
+LICENSE_OSMF=Mozilla Public License Version 1.1
+LICENSE_URL_OSMF=http://www.mozilla.org/MPL/
+LICENSE_TLF=Mozilla Public License Version 1.1
+LICENSE_URL_TLF=http://www.mozilla.org/MPL/
+LICENSE_FONTSWF=Licencja Adobe Flex SDK
+LICENSE_URL_FONTSWF=http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf
+LICENSE_BLAZEDS=Licencja Adobe Flex SDK 
+LICENSE_URL_BLAZEDS=http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/adobe_flex_software_development_kit-combined-20110916_0930.pdf
+INFO_TRACKING=Anonimowe dane o użyciu będą przesyłane zgodnie z naszą polityką
prywatności.
+INFO_VERSION=wersja

Modified: websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_CN.properties
==============================================================================
--- websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_CN.properties (original)
+++ websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_CN.properties Fri Jun 27 07:09:32
2014
@@ -27,6 +27,7 @@ ASK_SWFOBJECT=MIT 许可协è®
 BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=显示 Adobe 许可协议
 BTN_LABEL_BROWSE=浏览
 BTN_LABEL_CLOSE=退出
+BTN_LABEL_COPY_LOG=拷贝日志
 BTN_LABEL_INSTALL=安装
 BTN_LABEL_INSTALL_LOG=安装日志
 BTN_LABEL_MPL_LICENSE=显示 MPL 许可协议

Modified: websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_TW.properties
==============================================================================
--- websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_TW.properties (original)
+++ websites/staging/flex/trunk/content/installer/properties/zh_TW.properties Fri Jun 27 07:09:32
2014
@@ -27,6 +27,7 @@ ASK_SWFOBJECT=MIT 授權合ç´
 BTN_LABEL_ADOBE_LICENSE=顯示 Adobe 授權合約
 BTN_LABEL_BROWSE=流覽
 BTN_LABEL_CLOSE=退出
+BTN_LABEL_COPY_LOG=拷貝日誌
 BTN_LABEL_INSTALL=安裝
 BTN_LABEL_INSTALL_LOG=安裝日誌
 BTN_LABEL_MPL_LICENSE=顯示 MPL 授權合約

Modified: websites/staging/flex/trunk/content/installer/sdk-installer-config-4.0.xml
==============================================================================
Binary files - no diff available.Mime
View raw message