flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aha...@apache.org
Subject [03/27] fdb with worker support
Date Sat, 26 Apr 2014 03:39:24 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/a3765ae5/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
new file mode 100644
index 0000000..5949e02
--- /dev/null
+++ b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
@@ -0,0 +1,886 @@
+  
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+to make this file more easily readable.
+
+Help text should be formatted to not wrap
+when displayed on an 80-character-wide console.
+The following line is 80 characters wide.
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+[?]
+
+Niet-gedefinieerde opdracht. Voer alleen "help" in voor een lijst met alle 
+fdb-opdrachten.
+
+[break]
+
+Een onderbrekingspunt instellen op de opgegeven regel of functie.
+Voorbeelden:
+ break 87
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 87 van het huidige 
+  bestand.
+ break myapp.mxml:56
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 56 van myapp.mxml.
+ break #3:29
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 29 van bestand #3.
+ break doThis
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doThis() in 
+  het huidige bestand.
+ break myapp.mxml:doThat
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doThat() in 
+  het bestand myapp.mxml.
+ break #3:doOther
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doOther() in 
+  bestand #3.
+ break
+  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op het uitvoeradres in het 
+  stackframe. Dit is handig voor onderbreking bij terugkeer naar een 
+  stackframe.
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Voer "info functions" in voor functienamen.
+Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
+zijn.
+Bij opgave van een regelnummer wordt aan het begin van de code voor die regel 
+onderbroken.
+Bij opgave van een functie wordt aan het begin van de code voor die functie 
+onderbroken.
+Zie "commands" en "condition" voor meer controle over onderbrekingspunten.
+
+[bt]
+
+Backtrace van de stack.
+
+[catch]
+
+Stoppen wanneer er een uitzondering optreedt. Dit heeft alleen gevolgen voor 
+afgevangen uitzonderingen, ofwel uitzonderingen die door een "catch"-blok 
+worden verwerkt. Niet-afgevangen uitzonderingen stoppen altijd in het
+foutopsporingsprogramma.
+
+Gebruik de opdracht "verwijderen" om een catch-punt te verwijderen.
+
+Voorbeelden:
+ catch *
+  Hiermee wordt gestopt bij elke uitzondering die er optreedt.
+ catch ReferenceError
+  Hiermee wordt gestopt wanneer er een ReferenceError optreedt, al dan niet 
+  afgevangen.
+
+[cf]
+
+De naam en het nummer van het huidige bestand weergeven of het huidige bestand 
+veranderen.
+Voorbeelden:
+ cf
+  Hiermee wordt de naam en het nummer van het huidige bestand weergegeven.
+ cf myapp.mxml
+  Hiermee wordt het huidige bestand veranderd in myapp.mxml.
+ cf #29
+  Hiermee wordt het huidige bestand veranderd in bestand #29.
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
+Wanneer u een bestand met "list" vermeldt, wordt dat bestand eveneens het 
+huidige bestand.
+
+[clear]
+
+Een onderbrekingspunt op een opgegeven regel of bij een functie wissen.
+Voorbeelden:
+ clear 87
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 87 uit het huidige bestand 
+  gewist.
+ clear myapp.mxml:56
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 56 van myapp.mxml gewist.
+ clear #3:29
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 29 van bestand #3 gewist.
+ clear doThis
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doThis() uit het huidige 
+  bestand gewist.
+ clear myapp.mxml:doThat
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doThat() uit het bestand 
+  myapp.mxml gewist.
+ clear #3:doOther
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doOther() uit bestand #3 
+  gewist.
+ clear
+  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op de huidige regel uit het huidige 
+  bestand gewist. 
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Voer "info functions" in voor functienamen.
+Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
+zijn.
+Als het regelnummer is opgegeven, worden alle onderbrekingspunten van die regel 
+verwijderd.
+Als een functie is opgegeven, worden onderbrekingspunten aan het begin van de 
+functie verwijderd.
+
+[continue]
+
+De uitvoering voortzetten nadat gestopt is bij het onderbrekingspunt.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[condition]
+
+
+Nummer N van onderbrekingspunt opgeven om alleen te onderbreken als COND 
+waar is.
+Deze opdracht kan gebruikt worden als 'condition N COND' waarbij N een geheel 
+getal is en COND een expressie die telkens wanneer onderbrekingspunt N bereikt 
+wordt, moet worden geëvalueerd.
+
+[commands]
+
+Opdrachten instellen die moeten worden uitgevoerd wanneer een onderbrekingspunt 
+wordt bereikt.
+Geef het nummer van het onderbrekingspunt als argument op na "commands".
+Zonder argument is het beoogde onderbrekingspunt het laatst ingestelde.
+De opdrachten zelf volgen vanaf de volgende regel.
+Typ een regel die "end" bevat om het einde van de opdrachten aan te geven.
+Voer "silent" in als eerste regel om het onderbrekingspunt stil te maken; dit 
+betekent dat er behalve dat wat de opdrachten weergeven, geen uitvoer wordt 
+weergegeven.
+Voorbeeld:
+ (fdb) commands
+ Typ opdrachten die moeten worden uitgevoerd bij het bereiken van 
+ onderbrekingspunt 1, één per regel.
+ Eindig met een regel die alleen "end" bevat.
+ >w
+ >end
+
+[delete]
+
+Een of meer onderbrekingspunten verwijderen.
+Voorbeelden:
+ delete
+  Hiermee worden alle onderbrekingspunten verwijderd.
+ delete 2 5
+  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 verwijderd.
+Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
+zien.
+
+[directory]
+
+De lijst met mappen waarin fdb naar bronbestanden zoekt, wijzigen.
+
+Voorbeelden:
+
+ directory
+  Hiermee wordt de standaardlijst hersteld, bestaande uit de map waarin het 
+  bronbestand is gecompileerd naar objectcode, gevolgd door de huidige 
+  werkmap.
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+ directory /MySource     (Mac)
+  Hiermee wordt de opgegeven map toegevoegd aan het begin van de lijst met 
+  mappen waarin naar de bron wordt gezocht. Bij het zoeken naar de bron voor 
+  de klasse mypackage.MyClass zal het foutopsporingsprogramma bijvoorbeeld 
+  zoeken naar zowel C:\MySource\mypackage\MyClass.as als 
+  C:\MySource\MyClass.as.
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- gebruik ';' als scheidingsteken)
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- gebruik ':' als scheidingsteken)
+  Hiermee worden verschillende mappen toegevoegd aan het begin van de lijst 
+  met mappen waarin naar de bron wordt gezocht.
+
+Gebruik "show directories" voor een overzicht van de huidige lijst.
+
+[disable]
+
+Een of meer onderbrekingspunten of automatisch weergegeven expressies 
+uitschakelen.
+Voorbeelden:
+ disable
+ disable breakpoints
+  Hiermee worden alle onderbrekingspunten uitgeschakeld.
+ disable 2 5
+ disable breakpoints 2 5
+  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 uitgeschakeld.
+ disable display
+  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies uitgeschakeld.
+ disable display 1 3
+  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #1 en #3 uitgeschakeld.
+Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
+zien.
+Voer "info display" in als u de nummers van de automatisch weergegeven 
+expressies wilt zien.
+
+[disassemble]
+
+(Alleen ActionScript 2; wordt niet ondersteund bij de foutopsporing van 
+ActionScript 3)
+
+Disassembleer een opgegeven deel van de broncode.
+De standaardinstelling is de huidige regel in de lijst.
+De ondersteunde argumenten zijn dezelfde als bij de lijstopdracht
+Voorbeelden:
+ disassemble 87
+  Hiermee wordt regel 87 in het huidige bestand gedisassembleerd.
+ disassemble 87 102
+  Hiermee worden de regels 87 tot 102 in het huidige bestand 
+  gedisassembleerd.
+ disassemble doThis
+   Hiermee wordt de functie doThis() in het huidige bestand gedisassembleerd.
+Behalve eenvoudige regelnummers zoals hierboven kunt u ook op andere manieren 
+regels opgeven:
+  myapp.mxml
+   Regel 1 in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   De eerste regel van de functie doThat() in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Regel 56 in myapp.mxml.
+  #3
+   Regel 1 in bestand #3.
+  #3:doOther
+   De regel in bestand #3 waar de functie doOther() begint.
+  #3:29
+   Regel 29 in bestand #3.
+
+[display]
+
+Een expressie toevoegen aan de lijst met automatisch weergegeven expressies.
+Voorbeeld:
+ display employee.name
+  Voeg 'employee.name' toe aan de lijst met automatisch weergegeven 
+  expressies.
+  Telkens wanneer fdb stopt, wordt de waarde van employee.name weergegeven.
+Het argument voor deze opdracht is hetzelfde als dat voor 'print'.
+Voer "info display" in als u de lijst en de nummers van de automatisch 
+weergegeven expressies wilt zien.
+
+[down]
+
+Het stackframe selecteren dat hierdoor wordt aangeroepen en deze afdrukken.
+De volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen de lokale 
+variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
+Zie 'up' en 'frame' 
+
+[enable]
+
+Een of meer onderbrekingspunten of automatisch weergegeven expressies 
+inschakelen.
+Voorbeelden:
+ enable
+ enable breakpoints
+  Hiermee worden alle onderbrekingspunten ingeschakeld.
+ enable 2 5
+ enable breakpoints 2 5
+  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 ingeschakeld.
+ enable display
+  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies ingeschakeld.
+ enable display 1 3
+  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #1 en #3 ingeschakeld.
+Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
+zien.
+Voer "info display" in als u de nummers van de automatisch weergegeven 
+expressies wilt zien.
+
+[file]
+
+Een toepassing opgeven waarin u fouten wilt opsporen zonder deze te starten.
+Voorbeelden:
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Geef een MXML-toepassing op om fouten in op te sporen.
+ file myapp.swf
+  Geef een lokaal SWF-bestand in de huidige map op voor foutopsporing.
+  In dit geval moet myapp.swd (het bestand dat de foutopsporingsinformatie 
+  bevat) ook in de huidige map staan.
+Met deze opdracht wordt de toepassing echter niet gestart; daarvoor gebruikt u 
+de opdracht 'run' zonder argumenten.
+In plaats van 'file <doel>' en 'run' te gebruiken, kunt u de toepassing waarin 
+u fouten wilt opsporen ook opgeven als argument van 'run':
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+ run myapp.swf
+U kunt de toepassing waarin u fouten wilt opsporen ook opgeven als argument van 
+een opdrachtregel bij het starten van fdb:
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+ fdb myapp.swf
+In dit geval hoeft u 'file' of 'run' niet te gebruiken.
+Als u 'run' invoert zonder een toepassing op te geven waarin u de fouten wilt 
+opsporen, wacht fdb tot een toepassing er verbinding mee maakt.
+
+[finish]
+
+Uitvoering voortzetten totdat de huidige functie terugkeert.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[frame]
+
+Een bepaald stackframe selecteren en afdrukken.
+Deze optie heeft als optioneel argument een framenummer.
+Zonder argument is de standaardactie terugkeren naar het huidige topframe 
+(d.w.z. frame 0).
+Voorbeelden:
+ frame 4
+ frame
+De volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen de lokale 
+variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
+Zie 'up', 'down' en 'bt' 
+
+[handle]
+
+Aangeven hoe fdb een fout in Flash Player moet afhandelen.
+Voorbeelden:
+ handle recursion_limit stop
+  Als de fout recursion_limit zich voordoet, toont fdb een bericht en stopt 
+  alsof het om een onderbrekingspunt gaat.
+ handle all print nostop
+  Als er een willekeurige fout optreedt, toont fdb een bericht zonder te 
+  stoppen.
+Het eerste argument is een foutnaam of 'all'.
+Overige argumenten zijn handelingen die betrekking hebben op die fout.
+Voer 'info handle' in voor foutnamen.
+Acties zijn print/noprint en stop/nostop.
+'print' betekent een bericht weergeven als er een fout optreedt.
+'stop' betekent teruggaan naar het foutopsporingsprogramma als deze fout 
+optreedt. Impliceert 'print'.
+
+[help]
+
+Nieuw bij fdb? Voer 'tutorial' in voor basisinfo.
+Lijst met fdb-opdrachten:
+bt (bt)       Een backtrace van alle stackframes weergeven
+break (b)      Een onderbrekingspunt instellen op een opgegeven regel of 
+          bij een functie
+catch (ca)     Stoppen wanneer er een uitzondering optreedt
+cf (cf)       De naam en het nummer van het huidige bestand weergeven
+clear (cl)     Een onderbrekingspunt van een opgegeven regel of functie 
+          wissen
+condition (cond)  Een voorwaardelijke expressie toevoegen aan of verwijderen 
+          van een onderbrekingspunt
+continue (c)    Uitvoering voortzetten nadat gestopt is bij het 
+          onderbrekingspunt
+commands (com)   Hiermee worden opdrachten ingesteld die worden uitgevoerd 
+          wanneer het onderbrekingspunt bereikt wordt
+delete (d)     Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
+          expressies verwijderen
+directory (dir)   Een map toevoegen aan het zoekpad voor bronbestanden
+disable (disab)   Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
+          expressies uitschakelen
+disassemble (disas) Bronregels of functies disassembleren
+display (disp)   Een automatisch weergegeven expressie toevoegen
+enable (e)     Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
+          expressies inschakelen
+file (fil)     De toepassing opgeven waarin fouten moeten worden 
+          opgespoord.
+finish (f)     Uitvoering voortzetten totdat de huidige functie terugkeert
+handle (han)    Opgeven hoe een fout moet worden verwerkt
+help (h)      Help weergeven voor fdb-opdrachten
+home (ho)      De locatie van de lijst instellen op het punt waar de 
+          uitvoering is gestopt
+info (i)      Informatie weergeven over het programma waarin fouten 
+          worden opgespoord
+kill (k)      Uitvoering stoppen van het programma waarin fouten worden 
+          opgespoord
+list (l)      De opgegeven functie of regel weergeven
+next (n)      Stapsgewijs programma
+print (p)      De waarde van variabele EXP weergeven
+pwd (pw)      De werkmap weergeven
+quit (q)      Fdb afsluiten
+run (r)       Het programma starten waarin de fouten zijn opgespoord
+set (se)      De waarde van een variabele instellen
+source (so)     Fdb-opdrachten lezen vanuit een bestand
+step (s)      Stap voor stap het programma doorlopen totdat er een andere 
+          bronregel bereikt wordt
+tutorial (t)    Een zelfstudie over het gebruik van fdb weergeven
+undisplay (u)    Een automatisch weergegeven expressie verwijderen
+viewswf (v)     Een filter instellen voor de bestandsweergave op basis van 
+          swf of deze verwijderen
+watch (wa)     Een controlepunt toevoegen aan een gegeven variabele
+what (wh)      De context van een variabele weergeven
+where (w)      Gelijk aan bt
+Typ 'help' gevolgd door de naam van de opdracht voor de volledige documentatie.
+
+[home]
+
+De locatie van de lijst instellen op het punt waar de uitvoering is gestopt.
+
+[info]
+
+Generieke opdracht voor het weergeven van informatie over het programma waarin 
+fouten worden opgespoord.
+Lijst met subopdrachten voor informatie:
+info arguments (i a)  Argumentvariabelen van het huidige stackframe
+info breakpoints (i b) Status van onderbrekingspunten die door gebruiker 
+            kunnen worden ingesteld
+info display (i d)   Een lijst met automatisch weergegeven expressies tonen
+info files (i f)    Namen van doelen en bestanden waarin fouten worden 
+            opgespoord
+info functions (i fu)  Alle functienamen
+info handle (i h)    Hoe verwerkt u een fout
+info locals (i l)    Lokale variabelen van het huidige stackframe
+info scopechain (i sc) Bereikketen van het huidige stackframe
+info sources (i so)   Bronbestanden in het programma
+info stack (i s)    Backtrace van de stack
+info swfs (i sw)    Lijst met swf's in deze sessie
+info targets(i t)    Toepassing waarin fouten worden opgespoord
+info variables (i v)  Alle globale en statische namen van variabelen
+Typ 'help info' gevolgd door de naam van de subopdracht voor de volledige 
+documentatie.
+
+[info arguments]
+
+Argumenten van het huidige stackframe weergeven.
+
+[info breakpoints]
+
+De status van alle onderbrekingspunten en controlepunten weergeven.
+De kolom Type geeft één van de volgende punten aan:
+  breakpoint  - normaal onderbrekingspunt
+  watchpoint  - controlepunt
+De kolom Disp bevat een van de waarden 'keep', 'del' of 'dis' om de verwerking 
+van het onderbrekingspunt aan te geven nadat dit is bereikt. 'dis' betekent dat 
+het onderbrekingspunt wordt uitgeschakeld en 'del' betekent dat het wordt 
+gewist. 
+De kolommen 'Address' en 'What' geven respectievelijk het adres en het 
+bestand/regelnummer aan. 
+
+[info display]
+
+Een lijst met automatisch weergegeven expressies en hun nummers tonen.
+
+[info files]
+
+Namen en nummers van de bestanden weergeven voor de toepassing waarin fouten 
+worden opgespoord, waaronder bronbestanden, framework-bestanden en automatisch 
+gegenereerde bestanden.
+Voorbeelden:
+ info files
+  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven, gerangschikt op categorie
+ info files my
+ info files my*
+  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
+  waarvan de namen met "my" beginnen.
+ info files *.as
+  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
+  waarvan de namen op ".as" eindigen.
+ info files *foo*
+  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
+  waarvan de naam "foo" bevat. 
+Bestanden worden weergegeven in de indeling naam#N, waarbij N het 
+bestandsnummer is.
+In veel opdrachten kunt u #N in plaats van een bestandsnaam gebruiken.
+
+[info functions]
+
+Functienamen weergeven
+Voorbeelden:
+ info functions .
+  Hiermee worden alle functies in het huidige bestand weergegeven.
+ info functions myapp.mxml
+  Hiermee worden alle functies in myapp.mxml weergegeven.
+ info functions #3
+  Hiermee worden alle functies in bestand #3 weergegeven.
+ info functions
+  Hiermee worden alle functies in alle bestanden weergegeven.
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
+
+[info handle]
+
+Aangeven wat fdb doet als er een fout in Flash Player optreedt.
+Voorbeelden:
+ info handle
+  Hiermee wordt aangegeven hoe fdb alle fouten afhandelt.
+ info handle recursion_limit
+  Hiermee wordt aangegeven hoe fdb de fout recursion_limit afhandelt.
+
+[info locals]
+
+Lokale variabelen van het huidige stackframe weergeven.
+
+[info scopechain]
+
+De bereikketen van het huidige stackframe weergeven. De bereikketen is de 
+lijst met objecten die wordt doorzocht als Flash Player een symboolnaam 
+probeert op te halen.
+
+[info sources]
+
+Namen en nummers van de bronbestanden weergeven voor de toepassing waarin 
+fouten worden opgespoord. Framework-bestanden en automatisch gegenereerde 
+bestanden worden uitgesloten.
+Bestanden worden weergegeven in de indeling naam#N, waarbij N het 
+bestandsnummer is.
+In veel opdrachten kunt u #N in plaats van een bestandsnaam gebruiken.
+
+[info stack]
+
+Backtrace van de stack.
+
+[info swfs]
+
+Swf's weergeven die in de opsporingssessie bekend zijn. Zie de opdracht 
+'viewswf' voor details over hoe het bestandsoverzicht kan worden gefilterd aan 
+de hand van de swf-naam. 
+
+[info targets]
+
+De URL (http: of file:) weergeven van de toepassing waarin fouten worden 
+opgespoord.
+
+[info variables]
+
+De namen en waarden van alle globale en statische variabelen weergeven.
+
+[info ?]
+
+Opdracht niet-gedefinieerde info. Probeer 'help info'.
+
+[kill]
+
+Het uitvoeren van het programma waarin fouten worden opgespoord, beëindigen.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[list]
+
+Coderegels vermelden in een bronbestand.
+Voorbeelden:
+ list
+  Hiermee worden tien extra regels weergegeven in het huidige bestand achter 
+  of rond de vorige lijst.
+ list -
+  Hiermee worden de tien regels weergegeven in het huidige bestand voor een 
+  eerdere lijst.
+ list 87
+  Hiermee worden tien regels weergegeven in het huidige bestand rond regel 87.
+ list 87 102
+  Hiermee worden de regels 87 tot 102 weergegeven in het huidige bestand.
+Behalve eenvoudige regelnummers zoals hierboven kunt u ook op zeven andere 
+manieren regels opgeven:
+ doThis
+   De eerste regel van de functie doThis() in het huidige bestand.
+  myapp.mxml
+   Regel 1 in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   De eerste regel van de functie doThat() in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Regel 56 in myapp.mxml.
+  #3
+   Regel 1 in bestand #3.
+  #3:doOther
+   De regel in bestand #3 waar de functie doOther() begint.
+  #3:29
+   Regel 29 in bestand #3.
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Voer "info functions" in voor functienamen.
+Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
+zijn.
+Wanneer u een bestand in de lijst vermeldt, wordt dat bestand het huidige 
+bestand. (Zie de opdracht 'cf'.)
+
+[next]
+
+Stap voor stap door het programma gaan om de aanroepen van subroutines te 
+doorlopen.
+ next
+  Ga één stap verder.
+ next 3
+  Ga drie stappen verder of tot het programma om een andere reden stopt.
+Net als bij de opdracht 'step' gaat u door totdat er geen subroutines meer 
+worden aangeroepen. Als dat toch gebeurt, wordt de aanroep als één instructie 
+verwerkt.
+
+[print]
+
+De waarde van variabelen of expressies weergeven.
+Voorbeelden:
+ print i
+  Hiermee wordt de waarde van 'i' weergegeven.
+ print employee.name
+  Hiermee wordt de waarde van 'employee.name' weergegeven.
+ print employee
+  Hiermee wordt de waarde van het Object 'employee' weergegeven.
+  Dit geeft mogelijk iets weer als [Object 10378].
+ print employee.
+  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van het Object 'employee' 
+  weergegeven.
+ print *employee
+  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van het Object 'employee' 
+  weergegeven.
+  Voorvoegsel * operator is het alternatief voor achtervoegsel . operator.
+ print #10378.
+  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van Object #10378 
+  weergegeven.
+De toegankelijke variabelen zijn die in de lexicale omgeving van het 
+geselecteerde stackframe en die waarvan het bereik globaal of een volledig 
+bestand is.
+
+[pwd]
+
+De huidige werkmap weergeven.
+Dit is de map vanwaaruit fdb is gestart; het is niet mogelijk om deze binnen 
+fdb te wijzigen. Het argument voor 'run' en 'source' kan worden opgegeven voor 
+deze map.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[quit]
+
+Fdb afsluiten.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[run]
+
+Een foutopsporingssessie starten.
+Voorbeelden:
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Hiermee wordt de opgegeven MXML-toepassing uitgevoerd.
+ run myapp.swf
+ run mydir\myapp.swf
+ run c:\mydir\myapp.swf
+  Hiermee wordt het lokale SWF-bestand myapp.swf dat kan worden opgegeven, 
+  uitgevoerd hetzij met betrekking tot de huidige map (zie de opdracht 'pwd')
+  of door een absoluut pad te gebruiken. In deze gevallen moet myapp.swd (het 
+  bestand dat de opsporingsinformatie bevat) ook in dezelfde map staan als 
+  myapp.swf.
+ run
+  Voer de toepassing uit die eerder is opgegeven met de opdracht 'file'.
+  Als er geen toepassing is opgegeven, wacht fdb totdat er een toepassing 
+  verbinding mee maakt en treedt er een time-out op als dit niet gebeurt.
+'run' start de toepassing in een browser of zelfstandige Flash Player.
+Zodra de toepassing start, maakt deze contact met fdb zodat u bijvoorbeeld 
+onderbrekingspunten in kunt stellen.
+
+Op de Macintosh is de enige ondersteunde vorm van de opdracht, 'run' zonder 
+argumenten. Daarna moet u Flash Player handmatig starten.
+
+[set]
+
+De waarde van een variabele of een convenience-variabele instellen.
+Convenience-variabelen zijn variabelen die geheel binnen fdb bestaan; ze maken 
+geen deel uit van uw programma.
+Convenience-variabelen worden voorafgegaan door '$' en kunnen allerlei namen 
+hebben, zolang deze niet strijdig zijn met de bestaande variabele. 
+Bijvoorbeeld $myVar. Convenience-variabelen worden ook gebruikt om de 
+verschillende aspecten van fdb te bepalen. 
+
+fdb gebruikt de volgende convenience-variabelen.
+$listsize     - aantal bronregels die 'list' toont
+$columnwrap    - kolomnummer op basis waarvan uitvoer omloopt
+$infostackshowthis - indien 0, wordt 'this' niet getoond in de stackbacktrace
+$invokegetters   - indien 0, wordt voorkomen dat fdb getter-functies activeert
+$bpnum       - het nummer van het laatst gedefinieerde onderbrekingspunt
+$displayattributes - indien 1, toont 'print var.' alle attributen van leden van 
+           'var' (zoals private, static)
+
+Voorbeelden:
+ set i = 3
+  Hiermee wordt de variabele 'i' ingesteld op het getal 3.
+ set employee.name = "Susan"
+  Hiermee wordt de variabele 'employee.name' ingesteld op de tekenreeks 
+  "Susan".
+ set $myVar = 20
+  Hiermee de convenience-variabele '$myVar' ingesteld op het getal 20
+
+[show]
+
+Generieke opdracht voor het weergeven van informatie over de staat van fdb.
+Lijst met subopdrachten voor weergave:
+show break (sh b)    Locatie en reden voor tijdelijk onderbroken uitvoering
+show directories (sh d) Mappen die op bronbestanden moeten worden doorzocht
+show files (sh f)    Doelbestanden en -paden
+show functions (sh fu) Informatie over toewijzen van functieregels 
+show locations (sh l)  Locaties van onderbrekingspunten
+show memory (sh m)   Huidig geheugengebruik
+show net (sh n)     Berichtstatistieken van Player 
+show properties (sh p) Waarden van eigenschappen
+show uri (sh u)     URI van Player voor deze sessie 
+show variable (sh v)  Ophalen van onbewerkte variabelen
+Typ 'help show' gevolgd door de naam van de subopdracht voor de volledige 
+documentatie.
+
+[show break]
+
+De offset in de swf weergeven waarvoor het programma is gestopt
+
+[show directories]
+
+Het huidige zoekpad weergeven voor het zoeken naar bronbestanden.
+
+[show files]
+
+Het pad en de bestandsnaam voor alle doelbestanden weergeven.
+
+[show functions]
+
+Informatie weergegeven over de toewijzing functie-naar-regelnummer.
+Voorbeelden:
+ show functions .
+  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in het 
+  huidige bestand.
+ show functions myapp.mxml
+  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in 
+  myapp.mxml.
+ show functions #3
+  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in 
+  bestand #3.
+ show functions
+  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in alle 
+  bestanden.
+Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
+nummers.
+Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
+
+[show locations]
+
+De lijst met locaties weergeven die zijn ingesteld voor elk onderbrekingspunt.
+
+[show memory]
+
+Java VM-geheugenstatistieken weergeven.
+
+[show net]
+
+Informatie weergeven over berichten die zijn verzonden naar en ontvangen van 
+Flash Player.
+
+[show properties]
+
+Een lijst met convenience-variabelen weergeven die binnen het 
+foutopsporingsprogramma worden gebruikt. 
+
+[show uri]
+
+De URI weergeven die de Player voor deze sessie heeft verzonden.
+
+[show variable]
+
+De waarde van een lid van een variabele weergeven. Twee parameters zijn 
+verplicht. De eerste is de numerieke id van de variabele, de tweede de naam van 
+de eigenschap op de variabele. De convenience-variabele $invokegetters wordt 
+gebruikt om te bepalen of de eigenschappen-getter, aangenomen dat deze bestaat, 
+wordt gestart of niet.
+Voorbeeld:
+  show variable 1 __proto__
+
+[show ?]
+
+Niet-gedefinieerde opdracht. Probeer 'help show'.
+
+[source]
+
+Fdb-opdrachten uit een bestand lezen en uitvoeren.
+ source mycommands.txt
+ source mydir\mycommands.txt
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+  Hiermee wordt mycommands.txt gelezen en worden de fdb-opdrachten uitgevoerd 
+  die hierin staan.
+  Het bestand dat de opdrachten bevat, kan worden opgegeven met
+	betrekking tot de huidige map (zie de opdracht 'pwd')
+	of door een absoluut pad te gebruiken.
+Het bestand .fdbinit wordt automatisch op deze manier gelezen als fdb start.
+Alleen in de huidige map wordt naar .fdbinit gezocht. Dat houdt in dat u voor 
+verschillende projecten ook verschillende .fdbinit-bestanden kunt maken.
+
+[step]
+
+De stappen van het programma volgen totdat er een andere bronregel wordt 
+bereikt.
+Voorbeelden:
+ step
+  Ga één stap verder.
+ step 3
+  Ga drie stappen verder of tot het programma om een andere reden stopt.
+
+[tutorial]
+
+Een zelfstudie over het gebruik van fdb weergeven.
+Deze opdracht heeft geen argumenten.
+
+[Tutorial]
+
+Een gebruikelijke fdb-sessie:
+Start een toepassing met 'run'.
+Bekijk bestandsnamen met 'info sources'.
+Toon een lijst van een bestand met 'list'.
+Stel onderbrekingspunten in met 'break'.
+Voer het programma uit met 'continue' totdat een onderbrekingspunt is bereikt.
+Onderzoek de staat van het programma met 'where', 'print', 'info locals'.
+Voer individuele instructies uit met 'next', 'step' en 'finish'.
+Hervat de uitvoering met 'continue'.
+Verlaat fdb met 'quit'.
+
+[undisplay]
+
+Een of meer automatisch weergegeven expressies verwijderen.
+Voorbeelden:
+ undisplay
+  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies verwijderd.
+ undisplay 2 7
+  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #2 en #3 verwijderd.
+Gebruik "info display" als u de lijst en de nummers van de automatisch 
+weergegeven expressies wilt zien.
+
+[up]
+
+Het stackframe dat deze heeft aangeroepen selecteren en weergeven.
+Volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen
+de lokale variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
+Zie 'down' en 'frame'
+
+[viewswf]
+
+Het filter instellen voor de bestandslijst (zoals 'info files' en 'info 
+sources') op basis van de swf-naam of deze verwijderen. 
+Zonder parameters worden alle bestanden getoond. Als hetzelfde bestand in een 
+of meer swf-bestanden voorkomt, toont de lijst alleen het eerste exemplaar van 
+het bestand. Als u andere exemplaren van het bestand wilt openen, moet u het 
+nummer van het bestand gebruiken (bijvoorbeeld 'list #192') of deze opdracht 
+met een parameter gebruiken (zie hieronder) om bestanden van een specifieke swf 
+te tonen. Met een enkele parameter, de swf-naam zoals getoond door de opdracht 
+'info swfs', verschijnen alleen de bestanden van de opgegeven swf in de lijst. 
+Bestanden van andere swf's worden niet getoond. Deze opdracht heeft ook 
+gevolgen voor opdrachten die een bestand als parameter accepteren (zoals 
+'break').
+Voorbeeld:
+ viewswf myApp.mxml.swf
+  Hiermee worden alleen bestanden van myApp.mxml.swf getoond.
+ viewswf 
+  Alle bestanden van alle swf's weergeven.
+ 
+[watch]
+
+Een controlepunt toevoegen aan een gegeven variabele. Het 
+foutopsporingsprogramma stopt als de waarde van de variabele verandert.
+Voorbeeld:
+ watch foo
+
+[what]
+
+De context weergeven waarin een variabele wordt opgelost. 
+
+[where]
+
+Backtrace van de stack.
+
+[zzz]
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/a3765ae5/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
new file mode 100644
index 0000000..d1dac36
--- /dev/null
+++ b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
@@ -0,0 +1,803 @@
+  
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+to make this file more easily readable.
+
+Help text should be formatted to not wrap
+when displayed on an 80-character-wide console.
+The following line is 80 characters wide.
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+[?]
+
+Udefinert kommando. Skriv "help" hvis du vil se en liste over alle 
+fdb-kommandoer.
+
+[break]
+
+Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
+Eksempler:
+ break 87
+  Angir et stoppunkt ved linje 87 i gjeldende fil.
+ break myapp.mxml:56
+  Angir et stoppunkt ved linje 56 i myapp.mxml.
+ break #3:29
+  Angir et stoppunkt ved linje 29 i fil nr. 3.
+ break doThis
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+ break myapp.mxml:doThat
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
+ break #3:doOther
+  Angir et stoppunkt ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
+ break
+  Angir et stoppunkt ved gjeldende kjøringsadresse i gjeldende stakkramme. 
+  Dette er nyttig for stopp ved retur til en stakkramme.
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+Hvis linjenummer er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
+linjen.
+Hvis funksjon er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
+funksjonen.
+Du finner mer om stoppunktkontroll under "commands" og "condition".
+
+[bt]
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+[catch]
+
+Stopp hvis unntak oppstår. Dette påvirker kun unntak som blir fanget, dvs. 
+unntak som skal håndteres av en catch-blokk. Unntak som ikke blir fanget, 
+stanses alltid i feilsøkingen.
+
+Du sletter et catch-punkt med kommandoen "delete".
+
+Eksempler:
+ catch *
+  Stopper ved ethvert unntak som oppstår.
+ catch ReferenceError
+  Stopper hvis det oppstår en ReferenceError, enten den fanges eller ikke.
+
+[cf]
+
+Vis navn og nummer for gjeldende fil, eller endre gjeldende fil.
+Eksempler:
+ cf
+  Viser navn og nummer for gjeldende fil.
+ cf myapp.mxml
+  Endrer gjeldende fil til myapp.mxml.
+ cf #29
+  Endrer gjeldende fil til filnr. 29.
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+Hvis du lister en fil med kommandoen "list", blir den filen til gjeldende fil.
+
+[clear]
+
+Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
+Eksempler:
+ clear 87
+  Fjerner stoppunktet ved linje 87 i gjeldende fil.
+ clear myapp.mxml:56
+  Fjerner stoppunktet ved linje 56 i myapp.mxml.
+ clear #3:29
+  Fjerner stoppunktet ved linje 29 i fil nr. 3.
+ clear doThis
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+ clear myapp.mxml:doThat
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
+ clear #3:doOther
+  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
+ clear
+  Fjerner stoppunktet på gjeldende linje i gjeldende fil. 
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+Hvis linjenummer er angitt, tømmes alle stoppunkt på den linjen
+Hvis funksjon er angitt, fjernes stoppunkt på begynnelsen av funksjonen.
+
+[continue]
+
+Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[condition]
+
+
+Angi at stoppunkt nummer n skal stoppe kun hvis COND er sann.
+Brukes slik: "condition N COND", der N er et heltall og COND er et uttrykk som 
+skal evalueres hver gang kjøringen når stoppunkt N.
+
+[commands]
+
+Angi kommandoer som skal utføres ved stoppunkt.
+Angi nummeret til stoppunktet som et argument etter "commands".
+Hvis du ikke oppgir et argument, brukes siste angitte stoppunkt som mål.
+Kommandoene følger deretter, og starter på neste linje.
+Skriv en linje som inneholder "end" for å angi at de skal avsluttes.
+Angi "silent" på første linje for å gjøre stoppunktet stumt. Da vises ingen 
+utdata når kjøringen kommer til stoppunktet, med unntak av det kommandoen viser.
+Eksempel:
+ (fdb) commands
+ Skriv inn kommandoer for når stoppunkt 1 nås, én kommando per linje.
+ Avslutt med en linje der det bare står "end".
+ >w
+ >end
+
+[delete]
+
+Slett ett eller flere stoppunkt.
+Eksempler:
+ delete
+  Sletter alle stoppunkt
+ delete 2 5
+  Sletter stoppunkt nr. 2 og 5.
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+
+[directory]
+
+Endre listen over kataloger fdb søker etter kildefiler i.
+
+Eksempler:
+
+ directory
+  Gjenoppretter listen til standard, dvs. katalogen der kildefilen ble 
+  kompilert til objektkode, fulgt av gjeldende arbeidskatalog.
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+ directory /MySource     (Mac)
+  Legger til angitt katalog i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
+  gjennomsøkt etter kilde. Hvis du f.eks. ser etter kilden til klassen 
+  mypackage.MyClass, ser feilsøkingen etter både 
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows: bruk ; (semikolon) som skilletegn)
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac: bruk : (kolon) som skilletegn)
+  Legger til flere kataloger i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
+  gjennomsøkt etter kilde.
+
+Hvis du vil se gjeldende liste, skriver du "show directories".
+
+[disable]
+
+Deaktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
+Eksempler:
+ disable
+ disable breakpoints
+  Deaktiverer alle stoppunkt.
+ disable 2 5
+ disable breakpoints 2 5
+  Deaktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
+ disable display
+  Deaktiverer alle automatvisningsuttrykk.
+ disable display 1 3
+  Deaktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
+
+[disassemble]
+
+(Kun ActionScript 2, støttes ikke ved feilsøking av ActionScript 3)
+
+Del opp en angitt del av kildekoden.
+Standard er gjeldende listelinje.
+Argumenter som støttes, er de samme som for listekommando.
+Eksempler:
+ disassemble 87
+  Deler opp linje 87 i gjeldende fil.
+ disassemble 87 102
+  Deler opp linje 87 til 102 i gjeldende fil.
+ disassemble doThis
+   Deler opp funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på 
+flere måter:
+  myapp.mxml
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+  #3
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+  #3:doOther
+   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
+  #3:29
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+
+[display]
+
+Legg til et uttrykk i listen over automatvisningsuttrykk.
+Eksempel:
+ display employee.name
+  Legger "employee.name" til listen over automatvisningsuttrykk.
+  Hver gang fdb stanser, vises verdien for employee.name.
+Argumentet for denne kommandoen ligner argumentet for "print".
+Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
+du "info display".
+
+[down]
+
+Velg og vis stakkrammen som denne kaller.
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
+innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+Se også "up" og "frame". 
+
+[enable]
+
+Aktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
+Eksempler:
+ enable
+ enable breakpoints
+  Aktiverer alle stoppunkt.
+ enable 2 5
+ enable breakpoints 2 5
+  Aktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
+ enable display
+  Aktiverer alle automatvisningsuttrykk.
+ enable display 1 3
+  Aktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
+Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
+Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
+
+[file]
+
+Angi et program som skal feilsøkes uten at det startes.
+Eksempler:
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Angi et MXML-program som skal feilsøkes.
+ file myapp.swf
+  Angi en lokal SWF-fil som skal feilsøkes, og som ligger i gjeldende katalog.
+  I dette tilfellet må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) 
+  ligge i gjeldende katalog.
+Denne kommandoen starter ikke programmet. Du bruker kommandoen "run" uten 
+argumenter for å starte feilsøkingen av programmet.
+I stedet for å bruke "file <mål>" fulgt av "run", kan du bare angi hvilket 
+program som skal feilsøkes som et argument i "run":
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+ run myapp.swf
+Du kan også angi programmet som skal feilsøkes som et kommandolinjeargument, 
+når du starter fdb:
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+ fdb myapp.swf
+I dette tilfellet trenger du ikke å bruke "file" eller "run".
+Hvis du bruker "run" uten å angi et program som skal feilsøkes, venter fdb til 
+et program kobler til det.
+
+[finish]
+
+Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[frame]
+
+Velg og vis en bestemt stakkramme.
+Denne kommandoen tar et valgfritt argument: et rammenummer.
+Hvis det ikke oppgis et argument, er standard virkemåte retur til gjeldende 
+øverste ramme (ramme 0).
+Eksempler:
+ frame 4
+ frame
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
+innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+Se også "up", "down" og "bt". 
+
+[handle]
+
+Angi hvordan fdb skal håndtere en feil i Flash Player.
+Eksempler:
+ handle recursion_limit stop
+  Hvis det oppstår en recursion_limit-feil, vises en melding i fdb, og 
+  kjøringen stanser som ved et stoppunkt.
+ handle all print nostop
+  Hvis det oppstår en feil av noe slag, vises en melding i fdb, men 
+  kjøringen stanser ikke.
+Det første argumentet er navnet på en feil, eller "all".
+Tilleggsargumenter er handlinger som gjelder den angitte feilen.
+Hvis du vil se navn på feil, skriver du "info handle".
+Handlinger er print/noprint og stop/nostop.
+"print" vil si at en melding vises hvis denne feilen oppstår.
+"stop" vil si at feilsøkeren tas i bruk hvis feilen oppstår. "print" er 
+implisert.
+
+[help]
+
+Ny bruker av fdb? Skriv "tutorial" hvis du vil ha litt grunnleggende 
+informasjon.
+Liste over fdb-kommandoer:
+bt (bt)       Vis tilbakesporing av alle stakkrammer
+break (b)      Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
+catch (ca)     Stopp hvis unntak oppstår
+cf (cf)       Vis navn og nummer for gjeldende fil
+clear (cl)     Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
+condition (cond)  Legg til / fjern betingelsesuttrykk på et stoppunkt
+continue (c)    Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt
+commands (com)   Angi at kommandoer skal kjøre ved stoppunkt
+delete (d)     Slett alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+directory (dir)   Legg til en katalog i søkebanen for kildefiler
+disable (disab)   Deaktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+disassemble (disas)    Del opp kildelinjer eller funksjoner
+display (disp)   Legg til et automatvisningsuttrykk
+enable (e)     Aktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
+file (fil)     Angi hvilket program som skal feilsøkes.
+finish (f)     Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake
+handle (han)    Angi hvordan en feil skal håndteres
+help (h)      Vis hjelp for fdb-kommandoer
+home (ho)      Angi listeplassering der kjøring stanses
+info (i)      Vis informasjon om programmet som feilsøkes
+kill (k)      Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes
+list (l)      List opp angitt funksjon eller linje
+next (n)      Gå gjennom program trinnvis
+print (p)      Vis verdien for variabelen EXP
+pwd (pw)      Vis arbeidskatalog
+quit (q)      Avslutt fdb
+run (r)       Start feilsøkt program
+set (se)      Angi verdien til en variabel
+source (so)     Les fdb-kommandoer fra en fil
+step (s)      Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje
+tutorial (t)    Vis en opplæring for fdb
+undisplay (u)    Fjern et automatvisningsuttrykk
+viewswf (v)     Angi eller tøm filter for fillisting basert på SWF
+watch (wa)     Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel
+what (wh)      Viser kontekst for en variabel
+where (w)      Samme som bt
+Skriv "help" fulgt av navnet på en kommando hvis du vil se hele dokumentasjonen 
+om den.
+
+[home]
+
+Angi listeplasseringen der kjøring stanses.
+
+[info]
+
+Generisk kommando som brukes til å vise ting om programmet som feilsøkes.
+Liste over info-delkommandoer:
+info arguments (i a)  Argumentvariabler for gjeldende stakkramme
+info breakpoints (i b) Status for brukerdefinerbare stoppunkt
+info display (i d)   Vis liste over automatvisningsuttrykk
+info files (i f)    Navn på mål og filer som feilsøkes
+info functions (i fu)  Alle funksjonsnavn
+info handle (i h)    Hvordan feil håndteres
+info locals (i l)    Lokale variabler for gjeldende stakkramme
+info scopechain (i sc) Scope chain for gjeldende stakkramme
+info sources (i so)   Kildefiler i programmet
+info stack (i s)    Tilbakesporing i stakk
+info swfs (i sw)    Liste over SWF-filer i denne økten
+info targets(i t)    Programmet som feilsøkes
+info variables (i v)  Alle globale og statiske variabelnavn
+Skriv "help info" fulgt av navnet på en info-delkommando hvis du vil se hele 
+dokumentasjonen om den.
+
+[info arguments]
+
+Vis argumenter for gjeldende stakkramme.
+
+[info breakpoints]
+
+Vis status for alle stoppunkt og overvåkningspunkt.
+Kolonnen Type viser ett av følgende:
+  breakpoint  - normalt stoppunkt
+  watchpoint  - overvåkningspunkt
+Kolonnen Disp inneholder enten "keep", "del" eller "dis", som viser 
+stoppunktets disposisjon etter at det er nådd. "dis" vil si at stoppunktet 
+deaktiveres, og "del" vil si at det slettes. 
+Kolonnene "Address" og "What" viser henholdsvis adresse og fil-/linjenummer. 
+
+[info display]
+
+Vis liste over automatvisningsuttrykk og tilhørende tall.
+
+[info files]
+
+Vis navn og nummer for filene til programmet som feilsøkes, inkludert 
+kildefiler, rammeverkfiler og automatisk opprettede filer.
+Eksempler:
+ info files
+  Lister alle filer alfabetisk etter kategori
+ info files my
+ info files my*
+  Lister alle filer hvis navn begynner på "my" alfabetisk.
+ info files *.as
+  Lister alle filer hvis navn slutter med ".as" alfabetisk.
+ info files *foo*
+  Lister alle filer hvis navn inneholder "foo" alfabetisk. 
+Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
+Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
+
+[info functions]
+
+Vis funksjonsnavn.
+Eksempler:
+ info functions .
+  Vis alle funksjoner i gjeldende fil.
+ info functions myapp.mxml
+  Vis alle funksjoner i myapp.mxml.
+ info functions #3
+  Viser alle funksjoner i fil nr. 3.
+ info functions
+  Viser alle funksjoner i alle filer.
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+[info handle]
+
+Vis hva fdb gjør når det oppstår en feil i Flash Player.
+Eksempler:
+ info handle
+  Vis hvordan fdb håndterer alle feil.
+ info handle recursion_limit
+  Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-feil.
+
+[info locals]
+
+Vis lokale variabler for gjeldende stakkramme.
+
+[info scopechain]
+
+Vis scope chain for gjeldende stakkramme. En "scope chain" er listen med 
+objekter som blir gjennomsøkt når Flash Player prøver å løse et symbolnavn.
+
+[info sources]
+
+Vis navn og nummer for kildefilene til programmet som feilsøkes. Rammeverkfiler 
+og automatisk opprettede filer inkluderes ikke.
+Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
+Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
+
+[info stack]
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+[info swfs]
+
+Vis SWF-filer som feilsøkingsøkten kjenner. Du kan bruke kommandoen "viewswf" 
+hvis du vil vite mer om hvordan fillisten kan filtreres ut fra navn på 
+SWF-filer. 
+
+[info targets]
+
+Vis URL-adresse (http: eller file:) for programmet som feilsøkes.
+
+[info variables]
+
+Vis alle globale og statiske variabelnavn og -verdier.
+
+[info ?]
+
+Udefinert info-kommando. Prøv å skrive "help info".
+
+[kill]
+
+Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[list]
+
+Vis liste med kodelinjer i en kildefil.
+Eksempler:
+ list
+  Viser ti linjer til i gjeldende fil, etter eller rundt forrige liste.
+ list -
+  Viser ti linjer før en tidligere liste i gjeldende fil.
+ list 87
+  Viser ti linjer i gjeldende fil rundt linje 87.
+ list 87 102
+  Viser linje 87 til 102 i gjeldende fil.
+I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på sju 
+andre måter:
+ doThis
+   Den første linjen av funksjonen doThis() i gjeldende fil.
+  myapp.mxml
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+  #3
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+  #3:doOther
+   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
+  #3:29
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
+Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+Hvis du lister en fil, blir den filen til gjeldende fil. (Se under kommandoen 
+"cf".)
+
+[next]
+
+Gå gjennom program trinnvis, gjennom delrutinekall.
+ next
+  Gå videre ett trinn.
+ next 3
+  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
+I likhet med kommandoen "step", utføres denne kommandoen såfremt det ikke 
+oppstår delrutinekall. Når delrutinekall oppstår, behandles kallet som én 
+instruksjon.
+
+[print]
+
+Vis verdien til en variabel eller et uttrykk.
+Eksempler:
+ print i
+  Vis verdien til i.
+ print employee.name
+  Vis verdien til employee.name.
+ print employee
+  Vis verdien til objektet employee.
+  Resultatet kan være så enkelt som [Object 10378].
+ print employee.
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
+ print *employee
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
+  Prefikset * som operator, brukes på samme måte som suffikset . som operator.
+ print #10378.
+  Vis verdiene til alle egenskaper for objekt nr. 10378.
+Tilgjengelige variabler er alle som er i den valgte stakkrammens leksikalske 
+miljø, samt alle med enten globalt omfang eller hvis omfang dekker en hel fil.
+
+[pwd]
+
+Vis gjeldende arbeidskatalog.
+Dette er katalogen fdb ble startet fra. Den kan ikke endres i fdb. Argumentet 
+for "run" og "source" kan spesifiseres i forhold til denne katalogen.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[quit]
+
+Avslutt fdb.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[run]
+
+Start en feilsøkingsøkt.
+Eksempler:
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Kjører angitt MXML-program.
+ run myapp.swf
+ run mydir\myapp.swf
+ run c:\mydir\myapp.swf
+  Kjører den lokale SWF-filen myapp.swf, som kan spesifiseres enten i forhold 
+  til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd") eller med en fast bane. 
+  I så fall må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) finnes i 
+  samme katalog som myapp.swf.
+ run
+  Kjør programmet som tidligere ble spesifisert med kommandoen "file".
+  Hvis det ikke er angitt et program, venter fdb til et program kobles til. 
+  Det oppstår et tidsavbrudd hvis ingen programmer kobles til.
+"run" starter programmet i en nettleser eller en frittstående Flash Player.
+Så snart programmet starter, bryter det inn i fdb så du kan angi stoppunkt osv.
+
+På Macintosh støttes kun kommandoen "run" uten argumenter. Du må da starte 
+Flash Player manuelt.
+
+[set]
+
+Angi verdien til en variabel eller en enkel variabel.
+Enkle variabler er variabler som kun finnes i fdb, de er ikke en del av 
+programmet.
+Enkle variabler har prefikset $, og kan ha et hvilket som helst navn som ikke 
+kommer i konflikt med en eksisterende variabel. Eksempel: $minVar. Enkle 
+variabler brukes også til å kontrollere ulike deler av fdb. 
+
+Følgende enkle variabler brukes av fdb.
+$listsize     – antall kildelinjer som skal vises når kommandoen "list" 
+           brukes.
+$columnwrap    – kolonnenummer som viser hvor utdata brytes for ny linje
+$infostackshowthis – hvis verdien er 0, vises ikke "this" i tilbakesporing av 
+           stakk
+$invokegetters   – hvis verdien er 0, kan ikke fdb sende getter-funksjoner
+$bpnum       – siste definerte stoppunktnummer
+$displayattributes – hvis verdien er 1, viser "print var" alle attributter for 
+           medlemmer av "var" (f.eks. private og statiske)
+
+Eksempler:
+ set i = 3
+  Angir at variabelen i har nummeret 3.
+ set employee.name = "Susan"
+  Angir at variabelen employee.name har verdien Susan.
+ set $myVar = 20
+  Angir at den enkle variabelen $myVar har nummeret 20.
+
+[show]
+
+Generisk kommando som brukes til å vise ting om status for fdb.
+Liste over show-delkommandoer:
+show break (sh b)    Plassering ved og grunn til utsettelse av kjøring
+show directories (sh d) Kataloger som skal gjennomsøkes etter kildefiler
+show files (sh f)    Målfiler og -baner
+show functions (sh fu) Informasjon om tilordning av funksjonslinjer 
+show locations (sh l)  Plassering av stoppunkt
+show memory (sh m)   Minnebruk for øyeblikket
+show net (sh n)     Meldingsstatistikk for spilleren 
+show properties (sh p) Verdier for egenskaper
+show uri (sh u)     Spillerens URI for denne økten 
+show variable (sh v)  Innhenting av ren variabel
+Skriv "help show" fulgt av navnet på en show-delkommando hvis du vil se hele 
+dokumentasjonen om den.
+
+[show break]
+
+Vis forskyvningen i SWF-filen som programmet har stanset ved
+
+[show directories]
+
+Vis gjeldende søkebane for henting av kildefiler.
+
+[show files]
+
+Vis bane og filnavn for alle målfiler
+
+[show functions]
+
+Vis tilordningsinformasjon for funksjon-til-linjenummer.
+Eksempler:
+ show functions .
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i gjeldende fil.
+ show functions myapp.mxml
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i myapp.mxml.
+ show functions #3
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i fil nr. 3.
+ show functions
+  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i alle filer.
+Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
+files".
+Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
+
+[show locations]
+
+Viser en liste over plasseringer som er angitt for hvert stoppunkt
+
+[show memory]
+
+Viser minnestatistikk for Java VM.
+
+[show net]
+
+Vis informasjon om meldinger som er sendt til og mottatt fra Flash Player.
+
+[show properties]
+
+Viser en liste over enkle variabler som brukes i feilsøkingen 
+
+[show uri]
+
+Vis URI som spilleren har sendt for denne økten.
+
+[show variable]
+
+Vis verdien til medlemmer av variabelen. Du trenger to parametere: den første 
+er en numerisk variabelidentifikator, den andre er navnet på egenskapen til 
+variabelen. Den enkle variabelen $invokegetters brukes til å avgjøre om 
+egenskaps-getteren sendes eller ikke, dersom den eksisterer.
+Eksempel:
+  show variable 1 __proto__
+
+[show ?]
+
+Udefinert show-kommando. Prøv å skrive "help show".
+
+[source]
+
+Les fdb-kommandoer fra en fil, og kjør dem.
+ source mycommands.txt
+ source mydir\mycommands.txt
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+  Leser filen mycommands.txt og kjører fdb-kommandoene i den.
+  Du kan angi filen med kommandoene
+	i forhold til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd")
+	eller med en fast bane.
+Filen .fdbinit leses automatisk på denne måten når fdb startes.
+Kun gjeldende katalog gjennomsøkes etter .fdbinit. Du kan dermed konfigurere 
+flere .fdbinit-filer for ulike prosjekter.
+
+[step]
+
+Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje.
+Eksempler:
+ step
+  Gå videre ett trinn.
+ step 3
+  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
+
+[tutorial]
+
+Vis en opplæring for fdb.
+Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
+
+[Tutorial]
+
+En typisk fdb-økt:
+Start et program med "run".
+Vis filnavn med "info sources".
+List opp en fil med "list".
+Angi stoppunkt med "break".
+Kjør programmet med "continue" til det når et stoppunkt.
+Se på status for programmet med "where", "print" og "info locals".
+Kjør enkeltsetninger med "next", "step" og "finish".
+Fortsett kjøringen med "continue".
+Avslutt fdb med "quit".
+
+[undisplay]
+
+Fjern ett eller flere automatvisningsuttrykk.
+Eksempler:
+ undisplay
+  Fjern alle automatvisningsuttrykk.
+ undisplay 2 7
+  Fjern automatvisningsuttrykk nr. 2 og 7.
+Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
+du "info display".
+
+[up]
+
+Velg og vis stakkrammen som kalte denne.
+Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser
+lokale innstillinger og argumenter for valgt ramme.
+Se også "down" og "frame".
+
+[viewswf]
+
+Angir eller tømmer filter for filliste (dvs. "info files" og "info sources"), 
+ut fra navn på SWF-fil. 
+Hvis du ikke angir noen parametere, vises alle filer. Hvis samme fil er i én 
+eller flere SWF-filer, viser listen kun første forekomst av filen. Hvis du vil 
+se andre forekomster av filen, bruker du filens nummer (f.eks. "list #192"), 
+eller du kan bruke denne kommandoen med en parameter (se nedenfor) for å vise 
+filer fra en bestemt SWF-fil. Med kun SWF-navnet som vises med kommandoen "info 
+swfs", som parameter, vises kun filene fra angitt SWF-fil. 
+Filer fra andre SWF-filer vises ikke. Denne kommandoen påvirker også kommandoer 
+som godtar en fil som parameter (som "break).
+Eksempel:
+ viewswf myApp.mxml.swf
+  Kun filer fra myApp.mxml.swf vises.
+ viewswf 
+  Alle filer fra alle SWF-filer vises.
+ 
+[watch]
+
+Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel. Feilsøkeren stanser 
+kjøringen hvis variabelens verdi endres.
+Eksempel:
+ watch foo
+
+[what]
+
+Viser konteksten en variabel løses i. 
+
+[where]
+
+Tilbakesporing i stakk.
+
+[zzz]
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))


Mime
View raw message