felix-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Alex Karasulu <aok...@bellsouth.net>
Subject Re: JavaOne + OSGi BOF (slightly off topic)
Date Tue, 11 Apr 2006 15:22:08 GMT
Marcel Offermans wrote:
> Hallo Peter,
>
> We kunnen je in elk geval toezeggen dat we een aantal powerpoint 
> slides sturen van onze provisioning server (L-iQ). Intern zijn we nog 
> aan het overleggen of we ook een live demo kunnen geven hiervan. Reden 
> waarom we over dat laatste nog even twijfelen, is dat we eigenlijk nog 
> het e.e.a. aan de look & feel van de web interface willen veranderen. 
> Daarnaast willen we ook goed kunnen laten zien aan de gateway kant dat 
> er software op zo'n gateway staat en dat er bundles geupdate zijn.
It's all dutch to me :).  No worries.

Alex

Mime
View raw message