felix-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marcel Offermans <marcel.offerm...@luminis.nl>
Subject Re: JavaOne + OSGi BOF (slightly off topic)
Date Tue, 11 Apr 2006 14:29:45 GMT
Hallo Peter,

We kunnen je in elk geval toezeggen dat we een aantal powerpoint slides 
sturen van onze provisioning server (L-iQ). Intern zijn we nog aan het 
overleggen of we ook een live demo kunnen geven hiervan. Reden waarom we 
over dat laatste nog even twijfelen, is dat we eigenlijk nog het e.e.a. 
aan de look & feel van de web interface willen veranderen. Daarnaast 
willen we ook goed kunnen laten zien aan de gateway kant dat er software 
op zo'n gateway staat en dat er bundles geupdate zijn.

Groetjes, Marcel


Mime
View raw message