db-jdo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michael Bouschen <mbo.t...@spree.de>
Subject [Fwd: JSR 243: Maintenance Release 2 - Java Data Objects 2.2]
Date Mon, 10 Nov 2008 19:31:49 GMT
Hi,

just FYI: here is the JCP announcement of the JDO 2.2 release.

Regards Michael

-- 
*Michael Bouschen*
*Prokurist*

akquinet tech@spree GmbH
Tempelhofer Ufer 23-24, D-10963 Berlin
Bülowstr. 66, D-10783 Berlin

Fon:   +49 30 235 520-33
Fax:   +49 30 217 520-12
Email: michael.bouschen@akquinet.de
Url:    www.akquinet.de <http://www.akquinet.de>

akquinet tech@spree GmbH, Berlin
Geschäftsführung: Prof. Dr. Christian Roth, Hendrik Saly, Martin Weber
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 86780
USt.-Id. Nr.: DE 225 964 680

-- 
*Michael Bouschen*
*Prokurist*

akquinet tech@spree GmbH
Tempelhofer Ufer 23-24, D-10963 Berlin
Bülowstr. 66, D-10783 Berlin

Fon:   +49 30 235 520-33
Fax:   +49 30 217 520-12
Email: michael.bouschen@akquinet.de
Url:    www.akquinet.de <http://www.akquinet.de>

akquinet tech@spree GmbH, Berlin
Geschäftsführung: Prof. Dr. Christian Roth, Hendrik Saly, Martin Weber
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 86780
USt.-Id. Nr.: DE 225 964 680

Mime
View raw message