db-jdo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michael Bouschen <mbo.t...@spree.de>
Subject [Fwd: JSR 243: Maintenance Review 3 - JDO 2]
Date Thu, 11 Sep 2008 07:50:41 GMT
Hi,

here is the official JCP announcement of the JDO Maintenance Draft 
Review 3 (JDO 2.2).

Regards Michael

-- 
*Michael Bouschen*
*Prokurist*

akquinet tech@spree GmbH
Tempelhofer Ufer 23-24, D-10963 Berlin
Bülowstr. 66, D-10783 Berlin

Fon:   +49 30 235 520-33
Fax:   +49 30 217 520-12
Email: michael.bouschen@akquinet.de
Url:    www.akquinet.de <http://www.akquinet.de>

akquinet tech@spree GmbH, Berlin
Geschäftsführung: Prof. Dr. Christian Roth, Hendrik Saly, Martin Weber
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 86780
USt.-Id. Nr.: DE 225 964 680

Mime
View raw message