db-ddlutils-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject Tool for comparing datamodel
Date Wed, 12 Mar 2008 09:18:18 GMT


Hi folks,

I wondered if there is a tool available to quickly compare datamodels
using ddlutils.

Ofcoarse I could always xml compare ddlutils based ddl extracts. But I
am looking for something more userfriendly. I plan to extend my webapp
with the ability to check the database against the datamodel that was
used to develop the application. This functionality is needed because
the database is not owned by the application.

Any ideas or references for me to have a look at ?

Kind regards,

Minto van der Sluis


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risico's met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message