db-ddlutils-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject RE: Reading exported schema fails
Date Wed, 03 May 2006 06:06:26 GMT


Hi Tom,

The file was generated by DdlUtils. My Editor says the
file is ANSI encoded. Saving the file with UTF-8 encoding
results in the exact same error.

Minto

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Dudziak [mailto:tomdzk@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 2 mei 2006 20:52
Aan: ddlutils-user@db.apache.org
Onderwerp: Re: Reading exported schema fails


On 5/2/06, Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl
> I am trying to generate a sql script to modify an existing database
> schema. Unfortunately I run into problems. Exporting the existing
> schema seems to be fine. However when I try to use the export
> to generate the sql script I get the following error.
>
> $ ant -f xpol-alter.xml (a slightly modified build-sample.xml)
> Buildfile: xpol-alter.xml
>
> writeSchemaSqlToFile:
>
> BUILD FAILED
> K:\DevTools\ddlutils\xpol-alter.xml:74: Could not read schema file K:\DevTools\d
> dlutils\xpol2004a-schoon.xml: java.io.UTFDataFormatException: Invalid byte 1 of
> 1-byte UTF-8 sequence.

The error says that the encoding is specified as UTF-8 (in the XML
header) but there is an invalid UTF-8 sequence in the file. Is the XML
generated by DdlUtils or is it manually created or modified ?
You could use an encoding-aware XML-capable editor (e.g. Eclipse WTP,
or XMLSpy or something similar) to check the file.

Tom


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiƫren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risico's met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
View raw message