db-ddlutils-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject Reading exported schema fails
Date Tue, 02 May 2006 05:56:45 GMT


hi,

I am trying to generate a sql script to modify an existing database 
schema. Unfortunately I run into problems. Exporting the existing
schema seems to be fine. However when I try to use the export
to generate the sql script I get the following error.

$ ant -f xpol-alter.xml (a slightly modified build-sample.xml)
Buildfile: xpol-alter.xml

writeSchemaSqlToFile:

BUILD FAILED
K:\DevTools\ddlutils\xpol-alter.xml:74: Could not read schema file K:\DevTools\d
dlutils\xpol2004a-schoon.xml: java.io.UTFDataFormatException: Invalid byte 1 of
1-byte UTF-8 sequence.

Total time: 2 seconds

My environment is:
- Windows 2000
- Sybase Database

Does anyone have a clue what is going on?

Kind regards,


Minto van der Sluis

PS. Reading Database schema gives the following output. Dumping tables
seems to be fine, but how serious is the 'Could not dump'?

dump-metadata:
[dumpMetadata] Could not dump property getTableTypes because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getResultSetHoldability because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getDatabaseMajorVersion because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getDatabaseMinorVersion because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getJDBCMajorVersion because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getJDBCMinorVersion because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getSQLKeywords because of null
[dumpMetadata] Could not dump property getSQLStateType because of null
[dumpMetadata] Could not dump property supportsGetGeneratedKeys because of null
[dumpMetadata] Could not dump property supportsMultipleOpenResults because of nu
ll
[dumpMetadata] Could not dump property supportsSavepoints because of null
[dumpMetadata] Could not dump property supportsStatementPooling because of null
[dumpMetadata] Reading table dbo.aanleiding
[dumpMetadata] Reading table ...
..


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiƫren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risicos met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
View raw message