db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Viewthailand.com" <i...@masnetwork.co.th>
Subject 䫵ʺ internet marketing www.viewthailand.com
Date Fri, 19 Dec 2003 10:47:52 GMT
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Your complete Internet Marketing</title>
</head>

<body>

<table>
 <tr>
  <td vAlign="top" width="100">
   <div align="center">
    <font face="MS Sans Serif" size="2"><a href="http://marketing.viewthailand.com/"><img
src="http://www.viewthailand.com/main/5.jpg" border="0" width="146" height="95"></a></font>
   </div>
  </td>
  <td vAlign="top" width="323"><b><font face="MS Sans Serif" size="1"><a
href="http://marketing.viewthailand.com/">Your
   complete <span lang="en-us">Internet Marketing</span></a></font></b><font
face="MS Sans Serif" size="1">
   </font>
   <div class="txt" style="PADDING-RIGHT: 120px">
    <font face="MS Sans Serif" size="2"><b><span lang="th">¡ÒõÅÒ´Í͹äŹì</span>à»ç¹ºÃÔ¡ÒÃ<span
lang="th">ÃѺ·Ó¡ÒõÅÒ´Ãкº</span>Í͹äŹìà¾×èÍÃͧÃѺͧ¤ì¡Ã·Õè»ÃСͺ¸ØáԨâ´ÂÍÒÈÑÂ<span
lang="th">àÇçºä«µì
    </span> <span lang="th">ºÃÔ¡ÒâͧàÃÒ</span>ªèÇÂ㹡Òäé¹ËÒ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒ·Õè·èÒ¹µéͧ¡ÒÃáÅЪèÇÂ㹡ÒõԴµèÍ
    Ê觢éÍÁÙÅ
    Ê觢èÒÇÊÒÃãËÁèæ
    µÅÍ´¨¹¡ÃеØ鹡Òë×éÍ-¢ÒÂÊÔ¹¤éÒºÃÔ¡ÒÃ<span lang="th">¢Í§·èÒ¹¼èÒ¹Ê×èÍÍ͹äŹìºÃÔ¡Òâͧ</span>àÃÒáºè§ÍÍ¡ä´éà»ç¹
    4 ÃٻẺ&nbsp; <font color="#0000FF"><a href="http://marketing.viewthailand.com/">¤ÅÔê¡·Õè¹Õè</a><br>
    </font></b><font color="#800000">¾ÃéÍÁÃٻẺ¡ÒÃÃÒ§ҹ¼Å´éÒ¹¡ÒõÅÒ´<b>
    </b></font><b><font color="#FF0000"><a href="http://marketing.viewthailand.com/realtime.asp">&quot;µÑÇÍÂèÒ§&quot;</a></font></b></font>
   </div>
  </td>
 </table>

</body>

</html>
Mime
View raw message