db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "viewthailand.com" <i...@masnetwork.co.th>
Subject к shopping ٻٻẺ www.viewthailand.com
Date Wed, 10 Dec 2003 17:47:28 GMT
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>ÃéÒ¹¤éÒºÃÔ¡ÒÃ</title>
</head>

<body>

<table>
 <tr>
  <td colSpan="3"><b><font face="MS Sans Serif" size="2"><img 
src="mainmenu.gif" border="0" width="588" height="24"></font></b></td>
 </tr>
 <tr>
  <td vAlign="top">
   <table id="AutoNumber59" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
     <tr>
      <td><img height="5" src="spacer.gif" width="5" border="0"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><b><font face="MS Sans Serif" size="2"><img

src="6.gif" align="absMiddle" border="0" width="14" height="15">
       ÃéÒ¹¤éÒºÃÔ¡ÒÃ</font></b></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><a href="http://www.masnetwork.co.th/" 
target="_blank"><img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: 
#000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 
1px solid" src="masnetwork.gif" border="0" width="100" height="40"></a></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td><img height="5" src="spacer.gif" width="5" border="0"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><b><font face="MS Sans Serif" size="2"><img

src="6.gif" align="absMiddle" border="0" width="14" height="15">
       ÃéÒ¹¤éÒµÑÇÍÂèÒ§</font></b></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><a href="http://www.damdee.com/damdee/" 
target="_blank"><img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: 
#000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 
1px solid" src="mattayom.gif" border="0" width="100" height="32"></a></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td><img height="5" src="spacer.gif" width="5" border="0"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><b><font face="MS Sans Serif" size="2"><img

src="6.gif" align="absMiddle" border="0" width="14" height="15">
       ÃéÒ¹¤éÒÊÁعä¾Ã</font></b></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <p align="center"><a 
href="http://ecommerce.viewthailand.com/samunpai/" target="_blank"><img 
style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; 
BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" 
src="http://www.viewthailand.com/images_new/samunpai.gif" border="0" 
width="100" height="37"></a></p>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </td>
  <td vAlign="top">
   <table id="AutoNumber60" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
cellSpacing="0" cellPadding="2" width="100%" border="0">
    <tbody>
     <tr>
      <td align="middle">
       <p align="center"><a 
href="http://ecommerce.viewthailand.com/mallhome/faq.htm" 
target="_blank"><img 
src="http://ecommerce.viewthailand.com/mallhome/faq.gif" border="0" 
width="140" height="20"></a><a 
href="http://ecommerce.viewthailand.com/mallhome/form.asp" 
target="_blank"><img 
src="http://ecommerce.viewthailand.com/mallhome/sign.gif" border="0" 
width="140" height="20"></a></p>
      </td>
     </tr>
     <center>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       Ãкº Catalogue</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       ÃкºShopping</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       Ãкº ÃѺªÓÃÐà§Ô¹</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       Ãкº¢¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       Ãкº ÀÒÉÕ /ÊÔ¹¤éÒ¤§¤Åѧ</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       ÃкºÊè§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂ</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       ÃкºÃÒ§ҹ</font></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="middle"><img src="5.gif" border="0" width="15" 
height="15"><font face="MS Sans Serif" size="2">
       ÃкºÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ</font></td>
     </tr>
     </tbody>
    </table>
   </center></td>
  <td vAlign="top">
   <table id="AutoNumber61" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
     <tr>
      <td>
       <form 
action="http://ecommerce.viewthailand.com/admin/login_store_action.asp" 
method="post" target="_blank">
        <p align="center"><b><font face="MS Sans Serif" 
size="2"><img src="2.gif" align="absMiddle" border="0" width="22" 
height="22"></font><font face="MS Sans Serif">à¢éÒªÁÃкºÀÒÂã¹</font></b></p>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <div align="center">
         <center>
         <table id="AutoNumber62" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" 
cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0">
          <tbody>
           <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td align="right"><b><font face="MS Sans Serif" 
size="2">ª×èͼÙéãªé</font></b></td>
           </center>
           <td>
            <p align="right"><font face="MS Sans 
Serif"><b><input size="15" value="demo" name="Store_User_Id"><font 
size="2"><input type="hidden" value="Re|String||||" 
name="Store_User_Id_C"></font></b></font></p>
           </td>
          </tr>
          <center>
          <tr>
           <td>&nbsp;</td>
           <td align="right"><b><font face="MS Sans Serif" 
size="2">ÃËÑʼèÒ¹</font></b></td>
          </center>
          <td>
           <p align="right"><font face="MS Sans Serif"><b><input

type="password" size="15" value name="Store_Password"><font size="2"><input 
type="hidden" value="Re|String||||" 
name="Store_Password_C"></font></b></font></p>
          </td>
          </tr>
          <center>
          <tr>
           <td width="200%" colSpan="3">
            <p align="center">&nbsp;
            <p align="center"><font face="MS Sans 
Serif"><b><input type="submit" value="µ¡Å§"></b></font></FORM>
            </p>
           </td>
          </tr>
          </tbody>
         </table>
         </div>
        </center></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <p align="center"><font face="MS Sans Serif" size="2"><span

lang="th">Ãкº
        </span><font color="#0000ff">Shopping<span lang="th"> 
</span>Mall</font><span lang="th">
        ·Õè·Ó§Ò¹¤ÃºÇ§¨Ã
        ¤Ãº·Ø¡Ãкº</span></font></p>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td><font face="MS Sans Serif" size="2" color="#FF0000"><span

lang="th">¶éҤس¤×ÍÁ×ÍÍÒªÕ¾àÃÒ¤×Í·ÕÁ·Õè¤Ø³ÁͧËÒ..!</span></font></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>

</body>

</html>Mime
View raw message