db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "mathayom.com" <i...@masnetwork.co.th>
Subject mathayom.com ʹѺʹعç"¡ "
Date Tue, 18 Nov 2003 21:59:29 GMT
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>

<p><b><font style="font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica" face="MS

Sans Serif" size="2" color="#0000FF">&quot;<span lang="th">ÁѸÂÁ</span>.
<span lang="TH">´Í· ¤ÍÁ</span>&quot; (www.mathayom.com</font><font

style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" 
size="2"><span style="COLOR: black"><font style="FONT-SIZE: 10pt; 
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="verdana" color="#000000" 
size="2">)<span lang="th">
ÃèÇÁÊè§àÊÃÔÁâ¤Ã§¡Òà </span></font></span></font></b><b><span

lang="en-us"><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" 
face="MS Sans Serif" 
size="2">&quot;ä·Â¡éÒÇä¡Å...ËÑÇã¨ãÊèà¹çµ&quot;</font></span><font

size="2"><span lang="th" style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica">(</span><span

style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica">damdee.com</span><span lang="th" 
style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica">)</span></font></b><font 
size="2"><span lang="th" style="FONT-FAMILY: Arial, 
Helvetica">à»Ô´</span></font><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY:

Arial, Helvetica" face="verdana" color="#000000" size="2"><font 
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans 
Serif"><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" 
size="2"><span lang="TH" style="COLOR: 
black">ªØÁª¹àÇçºä«µì</span></font><span style="COLOR: black"><font

style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" size="2"><span 
lang="TH">à¾×èͺÃÔ¡ÒÃãËé
âçàÃÕ¹ÁѸÂÁ</span>. <span lang="TH">ÊÒÁÒöÁÕàÇçºä«µì¢Í§µÑÇàͧä´éÍÂèÒ§Êдǡ
</span>, <span lang="TH">ÃÇ´àÃçÇ </span>, <span lang="TH">ã¹ÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´
à¾×èÍ»ÃÐ⪹ì㹡ÒèѴ·Ó°Ò¹¢éÍÁÙÅâçàÃÕ¹ÁѸÂÁ
áÅÐà¼Âá¾Ãè»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ô¨¡ÃÃÁáÅмŧҹ¢Í§
âçàÃÕ¹ÁѸÂÁ</span>. </font><span lang="TH"><font style="FONT-SIZE:
10pt; 
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" 
size="2">ÍÍ¡ÊÙèÊÒ¸Òóª¹</font></span></span></font><font
style="FONT-SIZE: 
10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" size="2"><span 
style="COLOR: black"><span lang="TH">&nbsp;&nbsp;<b>¨Ø´à´è¹¢Í§</b>
</span><b>&quot;</b></span></font><b><span style="COLOR:
black"><font 
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" 
size="2"><span lang="th">ÁѸÂÁ</span>.
<span lang="TH">´Í· 
¤ÍÁ</span>&quot;(www.mathayom.com)</font></span></b><font
style="FONT-SIZE: 
10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" size="2"><span 
style="COLOR: black"><b>
</b><span 
lang="TH">¡ç¤×Íà»ç¹ÃкºàÇçºä«µì·Õèä´éÍ͡Ẻ¾ÔàÈÉà¾×èÍÃͧÃѺ°Ò¹¢éÍÁÙÅÃдѺâçà
ÃÕ¹áÅСÒ÷ӧҹ¢Í§
Ã.Ã</span>.<span lang="TH">â´Â੾ÒкؤÅҡâͧ
Ã</span>.<span lang="th">Ã</span>.<span 
lang="TH">·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧ¡ÒÃãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµã¹ÃдѺàº×éͧµé¹¡çÊÒÁÒöÊÃéÒ§àÇ
çºä«µìãËé¡Ñº
</span></span></font></font><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY:

Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" color="#000000" size="2"><span 
style="COLOR: black"><span lang="TH">Ã</span>.<span 
lang="th">Ã</span>.</span></font><font style="font-size: 10pt; font-family:

Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" size="2" color="#000000"><span 
style="COLOR: black"><span lang="TH">¢Í§µÑÇàͧä´é·Ñ¹·Õ
â´Â·Õè Ã.Ã.ÊÒÁÒö´ÙáÅ </span>, <span lang="TH">á¡éä¢
</span>, <span lang="TH">»ÃѺ»Ãا
à¾ÔèÁàµÔÁ¢éÍÁÙŵèÒ§ æ
ä´é´éǵ¹àͧ
«Ö觨зÓãËéàÇçºä«µì¢Í§ </span></span></font><font
style="FONT-SIZE: 10pt; 
FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" color="#000000" 
size="2"><span style="COLOR: black"><span lang="TH">Ã</span>.<span

lang="th">Ã</span>.</span></font><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY:

Arial, Helvetica" face="verdana" color="#000000" size="2"><font 
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="MS Sans Serif" 
size="2"><span lang="TH" style="COLOR: black">ÁÕ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊ´ãËÁè
·Ñ¹ÊÁÑ áÅÐ
ÁÕ¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËÇÍÂÙèàÊÁÍ</span></font><font face="MS
Sans Serif" 
size="2">&nbsp;
</font></font><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica"

face="MS Sans Serif" color="#000000" size="2"><span style="COLOR: 
black"><span lang="TH">Ã</span>.<span lang="th">Ã</span>.</span></font><font

style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="verdana" 
color="#000000" size="2"><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, 
Helvetica" face="verdana" color="#0000ff" size="2">.
·ÑèÇä·Â
¢Íà»Ô´àÇçºä«µì¢Í§µÑÇàͧä´é·Ñ¹·Õ<span lang="th">·Õè¹Õè
</span>&nbsp;<span lang="th">â´Â¡Òà <a 
href="http://www.mathayom.com/subscribe.asp">ŧ·ÐàºÕ¹</a>
</span></font>… <span lang="th">áÅзèÒ¹ÊÒÁÒöªÁ&nbsp;
</span><font style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" 
face="verdana" color="#0000ff" size="2"><b><a 
href="http://www.mathayom.com/sites/demo/index.asp" target="_blank"><span 
lang="th">µÑÇÍÂèÒ§àÇçºä«µì
Ã</span>.<span lang="th">Ã</span></a></b></font><b><a

href="http://www.mathayom.com/sites/sample/index.asp" target="_blank"><font 
style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica" face="verdana" 
color="#0000ff" size="2">.</font></a></b><span 
lang="th">ä´é·Õè¹Õè</span></font></p>

</body>

</html>Mime
View raw message