db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "VCDX คลังแห่งหนังโป๊" <cddirec...@hotmail.com>
Subject แจ้ง URL ใหม่อีกครั้งครับ ขอโทษที่รบกวนบ่อยๆครับ
Date Sat, 04 Oct 2003 06:19:11 GMT

สวัสดีครับ ช่วงนี้โดนบล๊อคบ่อยมากๆครับรบกวนเข้าที่ URL ใหม่ที่

http://vcdx4.cjb.net

ตอนนี้สินค้าเรารับประกันความรวดเร็วในการจัดส่งไม่เกิน 3 วันแน่นอนครับ

++ ต้องขออภัยอย่างสูงที่หาก mail นี่มารบกวนคุณนะครับผม ++

# WEBMASTER VCDX #

Mime
View raw message