db-commons-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jaran Mana<adv...@maildozy.com>
Subject ฟรีอีเมล์โปรโมท
Date Tue, 30 Sep 2003 01:10:25 GMT
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="th">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 
5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-874">
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" 
style="border-collapse: collapse; border-width: 0" 
bordercolor="#111111" width="100%" 
id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="100%" style="border-style: none; border-width: 
medium">

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" 
style="border-collapse: collapse; border-width: 0; " width="100%" 
id="AutoNumber3">
<tr>
<td width="101%" style="border-style: none; border-width: 
medium" colspan="3">
<font face="Tahoma">
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/sm49.jpg" width="780" 
height="114"></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" style="border-style: none; border-width: 
medium" valign="top">
<font face="Tahoma">
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line12.gif" width="130" 
height="70"><br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line16.jpg" width="130" 
height="600"><br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line20.jpg" width="130" 
height="90"></font></td>
<td width="66%" style="border-style: none; border-width: 
medium" valign="top">
<font size="2">
<div>
<p align="left">
<font face="Tahoma">
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line14.jpg" width="520" 
height="70"><br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/extracter.gif" width="32" 
height="32"><font color="#FF0000"><b><span 
lang="en-us">
</span>รับฟรี<span lang="en-us">100,000 </span>อี
เมล์</b>(หนึ่งแสนอีเมล์)</font></font></font><font 
color="#0099FF"><font 
face="Tahoma" size="2">ช่องทางการตลาดออนไลน์<span 
lang="en-us">
</span>ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด</font></p>
</font>
<font size="2">
<p><font face="Tahoma"><b>เรียน ท่านเจ้าของธุรกิจบนอิน
เทอร์เน็ต </b><font 
color="#FF9900">(E-Commerce)</font></font></p>
<div>
<font face="Tahoma">   เราขออนุญาตนำเสนอโปรแกรม 
ที่จะช่วยท่านประหยัดเวลาในการทำธุรกิจทางออนไลน์ และลดต้น
ทุนในการลงโฆษณาของท่านได้มาก 
รวมถึงได้ผลรวดเร็ว 
ส่งถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการทำธุรกิจ
ออนไลน์
</font>
</div>
</font>
<font face="Tahoma" size="2">
<p>
<font size="2"><span lang="en-us">   </span>
โดยเราเป็นผู้จำหน่าย <strong><font color="#33CC33">
โปรแกรมดูดอีเมล์ </font><span lang="en-us"><font 
color="#33CC33">wde v3.70</font></span></strong><font 
color="#00FFCC">
</font>ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคา 500 บาท พร้อมคู่มือการใช้ภาษา
ไทย ใช้งานง่าย<span lang="en-us">

</span>คุณสมบัติของโปรแกรมตัวนี้คือ สามารถค้นหา 
และดูดอีเมล์ได้ครั้งละจำนวนมากตามเว็บไซต์ต่างๆ<font 
color="#33CC33">(ดูดอีเมล์ในเวลา 
1วันได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นอีเมล์)</font>โดยไม่ต้องหาทีละอีเมล์ 
เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต หรือเพื่อ
ต้องการให้มีผู้ชมเข้าเว็บไซต์ในปริมาณมากๆ 
ในกรณีที่มีเว็บไซต์โชว์สินค้า และแนะนำธุรกิจทางออนไลน์ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน </font>
</font>
<font size="2">
<font size="2" face="Tahoma" color="#33CC33">
(โปรแกรมมีระบบป้องกันการดูดอีเมล์ซ้ำ , สร้างโฟลเดอร์ในการ
เก็บข้อมูลอัตโนมัติ 
สามารถดูดอีเมล์ต่อจากที่เดิมได้ในกรณี Stopโปรแกรม และใช้
งานได้ไม่จำกัดระยะเวลา)</font></div>
</font>
<font face="Arial" size="2">
<div>
 </div>
</font>
<font size="2">
<div>
<font face="Tahoma"><span lang="en-us">   </span>
และเรายังเป็นผู้จำหน่าย <strong><font color="#FF00FF">
โปรแกรมส่งอีเมล์ <span lang="en-us">eds v2.24</span> 
</font></strong> ประสิทธิภาพสูงเช่นกัน ราคา 500 
บาท พร้อมคู่มือการใช้ภาษาไทย ใช้งานง่าย คุณสมบัติของ
โปรแกรมตัวนี้คือ 
สามารถส่งอีเมล์ได้ครั้งละจำนวนมาก และรวดเร็ว 
หลังจากใช้โปรแกรมดูดอีเมล์มาเก็บไว้แล้ว ส่งได้ครั้งละเป็นจำนวน 
หลายพันอีเมล์ 
<font color="#FF00FF">(ส่งได้ 2400 อีเมล์ ในเวลา 17
นาที)</font> 
ในหนึ่งวันส่งได้ไม่จำกัดจำนวน<font color="#FF00FF">(หนึ่งวัน
ส่งได้เป็นหมื่นอีเมล์)</font> หรือเท่าที่เราจะมีอีเมล์ส่ง 
ทำงานได้ดีกว่าโปรแกรมส่งอีเมล์ทั่วไปหลายเท่า ส่งได้ทั้งแบบไฟล์
ธรรมดาหรือไฟล์ HTML โชว์รูปสินค้าและแนบไฟล์ได้
</font>
</div>
<div>
<font size="2" color="#FF00FF" face="Tahoma">(พร้อมด้วย
ระบบป้องกันการส่งอีเมล์ซ้ำ, ระบบตรวจสอบอีเมล์ปลอม , 
ซ่อนรายชื่ออีเมล์อื่นโดยอัตโนมัติ มี Statusแสดงจำนวนอีเมล์ที่ส่ง
ทั้งหมด 
และแสดงผลการตรวจสอบส่งผ่านเท่าไหร่ ใช้งานได้ไม่จำกัดระยะ
เวลา)</font></font><font face="Tahoma" size="2"><div>
<strong><font color="#ff00ff"><br>
</font><font color="#0000FF">ทำความเข้าใจเรื่อง 
Spammail</font></strong><font color="#0000FF">
</font><br>
โปรแกรมที่เรานำเสนอต่อท่าน ไม่ได้สนับสนุนเรื่อง <font 
color="#ff0000">
อีเมล์ขยะ</font> 
ที่ส่งให้กับผู้รับอีเมล์ เพียงแต่เราสนับสนุนการใช้โปรแกรมด้วย
วัตถุประสงค์ในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับประกอบธุรกิจออนไลน์เท่า
นั้น(ไม่ได้นำไปกลั่นแกล้งผู้อื่น) 
และโปรแกรมนี้ ไม่ได้ทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์ใดเกิดการเสียหาย 
เพียงแต่เรานำรายชื่ออีเมล์มาเพื่อเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น 
(เปรียบเสมือนการนำรายชื่อจากสมุดหน้าเหลือง)</div>
<font size="2"><p>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/phone.gif" width="32" 
height="24"><font color="#FF0000"><b>หากท่านมีความ
สนใจโปรแกรม 
กรุณาติดต่อ</b></font><b><font color="#FF0000"> Tel: 
01-6717768 หรือ อีเมล์มาที่
<a 
href="mailto:promail666@thai.com">Promail666@thai.com</a> 
<br>
<a 
href="mailto:Emarketmail@yahoo.com">Emarketmail@yahoo.co
m</a> <br>
<a 
href="mailto:netprogrammer8@hotmail.com">Netprogrammer8@
hotmail.com</a> </font></b></font></div>
</font>
<font size="2">
<div>
<font color="#0099FF" face="Tahoma"> </font></div>
<div><br>
<font face="Tahoma">ท้ายนี้ เราต้องขออภัยท่าน หากข่าวสาร
ฉบับนี้ 
ส่งมาเป็นการรบกวน และไม่มีประโยชน์ต่อท่านผู้รับท่านสามารถ
แจ้งลบอีเมล์ของท่านออกจากฐานข้อมูลของเราได้ที่ <span 
lang="en-us">
<a 
href="mailto:Advice@maildozy.com">Advice@maildozy.com</a
> <br>
<br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/mail_thankyou.gif" 
width="33" height="30"> </span>
<font color="#FF0000"><b>สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี <span 
lang="en-us">100,000 </span>
อีเมล์</b>(หนึ่งแสนอีเมล์)</font></font></div>
</font>
</td>
<td width="18%" style="border-style: none; border-width: 
medium" valign="top">
<font face="Tahoma">
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line13.gif" width="130" 
height="70"><br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line17.jpg" width="130" 
height="600"><br>
<img border="0" 
src="http://samosorn.net/add/images/line21.jpg" width="130" 
height="90"></font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
NEVER SEND SPAM. IT IS BAD.

Mime
View raw message