ctakes-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Arron Lacey <a.s.la...@swansea.ac.uk>
Subject Re: AggregatePlaintextFastUMLSProcessor.xml will not load
Date Thu, 19 Nov 2015 22:11:27 GMT
Hi Sean - I can't remember doing so, so that's probably the issue. Would 
you be able to provide to sourceforge url?

Thanks for the quick reply by the way!

Arron.

*Arron Lacey
**Research Data Analyst/Research Assistant |
Dadansoddwr Data Ymchwil/Cynorthwyydd Ymchwil
*______________________________________________


Data Science Building (Third Floor) | Yr Adeilad Gwyddor Data (Trydydd 
Llawr)

Swansea University Medical School | Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Singleton Park | Parc Singleton

SWANSEA SA2 8PP | ABERTAWE SA2 8PP

Wales, United Kingdom | Cymru, Y Deyrnas Unedig


*Phone | Ffôn*+44 (0) 1792 60 2023
*Email | Ebost*a.s.lacey@swansea.ac.uk <mailto:a.s.lacey@swansea.ac.uk>

*www.farrinstitute.org <http://www.farrinstitute.org/>
*

*The University welcomes correspondence in Welsh and English | Mae'r 
Brifysgol yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
*
Please don't print this e-mail unless you really need to. | Peidiwch ag 
argraffu'r e-bost hwn oni bai fod gwir angen gwneud hynny.

The contents of this email are confidential and for the intended 
recipient only. If you have received this
message in error, please inform the sender and delete the message. | Mae 
cynnwys yr ebost hwn yn gyfrinachol a dim ond y derbynnydd a fwriadwyd a 
ddylai ei ddarllen. Os derbynioch y neges mewn camgymeriad, rhowch wybod 
i'r anfonydd a dilëwch y neges.

Swansea University is a registered charity. No. 1138342 | Mae Prifysgol 
Abertawe yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342


On 19/11/15 22:08, Finan, Sean wrote:
> Dictionary UmlsHsqlRareWord


Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message