couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Robert Samuel Newson <rnew...@apache.org>
Subject Re: Error during compaction
Date Thu, 09 Jan 2014 15:25:23 GMT

Given that you’re at 100Gb and compacting for the first time, can you tell us if you were
running on older couchdb versions that 1.2.0 between db creation and today?

B.

On 9 Jan 2014, at 14:39, Igor Klimer <i.klimer@getbacksa.pl> wrote:

> Hi all,
> I've stumbled upon a peculiar problem while trying to compact (for the first time) a
large(-ish) database (~100GB at that time). At about 50% it failed with this error: http://pastebin.com/qeaZNHMj
> This is from Windows Server 2008 R2 Enterprise with Couchdb 1.2.0.
> I figured that it might be a bug in the Windows build (Erlang on Windows? C'mon, that
can't be good ;)) or already fixed in a newer version. Some time later we migrated the server
to a Linux box running Ubuntu 12.04.3 LTS (GNU/Linux 3.8.0-33-generic x86_64) and update Couchdb
to 1.5.0.
> Unfortunately, the same error occurred: http://pastebin.com/feJWu7bN
> 
> I've tried wrapping my head around that error, googling it, checking this mail list but
to no avail :) So if anyone can give me any pointers as to what might be causing this problem,
I'd be very grateful.
> 
> Best regards,
> Igor Klimer
> 
> (sorry for the footer that will probably follow, unfortunately it's added for all outgoing
external mail...)
> 
> 
> 
> 
> -------------------------------
> 
> getBACK S.A., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
> Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.
> Numer KRS: 0000413997
> NIP: 8992733884
> REGON: 021829989
> 
> Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości: 4 000 000,00 zł
> 
> Zamieszczenie powyższych danych identyfikujących getBACK S.A. stosownie do art. 374
par.1 Kodeksu spółek handlowych nie jest równoznaczne z handlowym charakterem dostarczonej
do Państwa wiadomości e-mailowej i pozostaje bez wpływu na interpretacje zawartych w niej
oświadczeń.
> 
> 
> Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać
ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani tez w żaden inny sposób
udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.
> 
> 
> This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution
of the material in this e-mail is strictly forbidden.


Mime
View raw message