couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Igor Klimer <i.kli...@getbacksa.pl>
Subject Re: Error during compaction
Date Tue, 28 Jan 2014 13:19:56 GMT
I've created a ticket: https://issues.apache.org/jira/browse/COUCHDB-2040
I've tried to write up a short version of this discussion there to help anyone get up to date
quick ;)
Should we move the discussion of the issue there?

Best regards,
Igor Klimer
________________________________________
Od: Benoit Chesneau [bchesneau@gmail.com]
Wysłano: 28 stycznia 2014 13:06
Do: user@couchdb.apache.org
Temat: Re: Error during compaction

Igor can you open a ticket about this issue in Jira?

looks like the md5 or the atatchment length are not matching:
https://github.com/refuge/couchdb/blob/master/src/couchdb/couch_db_updater.erl#L833

- benoit


On Thu, Jan 9, 2014 at 3:39 PM, Igor Klimer <i.klimer@getbacksa.pl> wrote:

> Hi all,
> I've stumbled upon a peculiar problem while trying to compact (for the
> first time) a large(-ish) database (~100GB at that time). At about 50% it
> failed with this error: http://pastebin.com/qeaZNHMj
> This is from Windows Server 2008 R2 Enterprise with Couchdb 1.2.0.
> I figured that it might be a bug in the Windows build (Erlang on Windows?
> C'mon, that can't be good ;)) or already fixed in a newer version. Some
> time later we migrated the server to a Linux box running Ubuntu 12.04.3 LTS
> (GNU/Linux 3.8.0-33-generic x86_64) and update Couchdb to 1.5.0.
> Unfortunately, the same error occurred: http://pastebin.com/feJWu7bN
>
> I've tried wrapping my head around that error, googling it, checking this
> mail list but to no avail :) So if anyone can give me any pointers as to
> what might be causing this problem, I'd be very grateful.
>
> Best regards,
> Igor Klimer
>
> (sorry for the footer that will probably follow, unfortunately it's added
> for all outgoing external mail...)
-------------------------------

getBACK S.A., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Numer KRS: 0000413997
NIP: 8992733884
REGON: 021829989

Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości: 4 000 000,00 zł

Zamieszczenie powyższych danych identyfikujących getBACK S.A. stosownie do art. 374 par.1
Kodeksu spółek handlowych nie jest równoznaczne z handlowym charakterem dostarczonej do
Państwa wiadomości e-mailowej i pozostaje bez wpływu na interpretacje zawartych w niej
oświadczeń.


Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może
jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani tez w żaden inny sposób udostępniać
lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować
nadawcę i usunąć wiadomość.


This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not
the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material
in this e-mail is strictly forbidden.

Mime
View raw message