couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Igor Klimer <i.kli...@getbacksa.pl>
Subject Error during compaction
Date Thu, 09 Jan 2014 14:39:06 GMT
Hi all,
I've stumbled upon a peculiar problem while trying to compact (for the first time) a large(-ish)
database (~100GB at that time). At about 50% it failed with this error: http://pastebin.com/qeaZNHMj
This is from Windows Server 2008 R2 Enterprise with Couchdb 1.2.0.
I figured that it might be a bug in the Windows build (Erlang on Windows? C'mon, that can't
be good ;)) or already fixed in a newer version. Some time later we migrated the server to
a Linux box running Ubuntu 12.04.3 LTS (GNU/Linux 3.8.0-33-generic x86_64) and update Couchdb
to 1.5.0.
Unfortunately, the same error occurred: http://pastebin.com/feJWu7bN

I've tried wrapping my head around that error, googling it, checking this mail list but to
no avail :) So if anyone can give me any pointers as to what might be causing this problem,
I'd be very grateful.

Best regards,
Igor Klimer

(sorry for the footer that will probably follow, unfortunately it's added for all outgoing
external mail...)
-------------------------------

getBACK S.A., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Numer KRS: 0000413997
NIP: 8992733884
REGON: 021829989

Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości: 4 000 000,00 zł

Zamieszczenie powyższych danych identyfikujących getBACK S.A. stosownie do art. 374 par.1
Kodeksu spółek handlowych nie jest równoznaczne z handlowym charakterem dostarczonej do
Państwa wiadomości e-mailowej i pozostaje bez wpływu na interpretacje zawartych w niej
oświadczeń.


Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może
jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani tez w żaden inny sposób udostępniać
lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować
nadawcę i usunąć wiadomość.


This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not
the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material
in this e-mail is strictly forbidden.
Mime
View raw message