couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: jsonp vs json for view
Date Tue, 24 Aug 2010 09:35:41 GMT
Dan wrote:

> If I wanted to get a view I could do this
>
> localhost:5984/mydatabase/_view/myview
> and that would return some json
>
> What would I do if I wanted it to return jsonp?
> or if that question doesn't make sense.
> How do I return a view as jsonp?

Add the callback parameter to the URL and specify a name for the JSONP callback function:

http://example.com:5984/mydatabase/_design/myddoc/_view/myview?callback=foo

If you use jQuery, you can let jQuery generate a callback function name by using a question
mark as the callback function name.

Nils.

P.S. It seems neither the wiki nor the Definitive Guide mention JSONP?

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message