couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Issues while using couchdb http cookie auth
Date Thu, 05 Aug 2010 14:32:36 GMT
Mahendra M wrote:

> So, I wanted to check if there is any other documentation on how to make
> use of http cookie auth.

These links may help:

http://books.couchdb.org/relax/reference/security
http://wiki.apache.org/couchdb/Security_Features_Overview

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message