couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Compaction without Diskspace
Date Fri, 09 Jul 2010 10:09:36 GMT
Michael wrote:

> So the next question is, how do I keep this under control? I think to keep
> myself sane I will probably write a script that checks the size of the
> database and if it exceeds a certain size the script will compact the
> database. Is there an automatic way to do this? Anyone have any best
> practices?

We use a Python script using Couchdbkit, which runs compaction on all databases and views.
We run it daily via cron. Main logic:

----
#!/usr/bin/env python
from couchdbkit import Server
server_urls = ['http://example.com:5984', 'http://example2.com:8080']
for server_url in server_urls:
  server = Server(server_url)
  for db_name in server.all_dbs():
    db = server.get_or_create_db(db_name)
    db.compact()
    db.view_cleanup()
----

Nils.

De informatie vervat in deze e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message