couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: scheduled tasks
Date Mon, 26 Jul 2010 20:24:04 GMT
I don't think so. Until there is I guess you could use an external scheduler like cron?

Nils.
________________________________________
Van: Kenneth Tyler [ken@8thfold.com]
Verzonden: maandag 26 juli 2010 18:49
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: scheduled tasks

is there any way to run a scheduled task in couchdb?

i'd like to create a bunch of documents that reresent data in records
that need to be updated... without having to do the update immediately

thanks

ken tyler

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message