couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Content type response
Date Tue, 06 Jul 2010 11:02:20 GMT
Patrick Barnes wrote:

> For what its worth, I have found JSONView to be a useful Firefox extension -
> it adds accepts:application/json to the request headers, and any json
> content is properly formatted and displayed in the window.

It's nice when working with CouchDB, but JSONView breaks other applications that we use. Some
Atlassian apps start returning JSON instead of HTML.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message