couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: [ANNOUNCE] Apache CouchDB 1.0.0 has been released
Date Wed, 14 Jul 2010 14:27:49 GMT
Cory Zue wrote:

> Does this mean we can expect an Ubuntu package distro sometime in the
> near future? :)

AFAIK Linux distribtions like Ubuntu don't tend to update package versions during a release,
unless backporting fixes is really not a viable option. I guess you'll need to wait for a
future Ubuntu release or maybe a third-party package.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message