couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject CouchDB stats
Date Wed, 21 Jul 2010 08:20:25 GMT
Hello,

I don't know how I ever found out about /_stats to view statistics of a CouchDB instance,
because I can't find anything on it in the wiki or The Definitive Guide. Anyway, the data
mostly speaks for itself, but I haven't been able to figure out what 'current' and 'count'
mean exactly. Can anyone enlighten me? (I'm still running on 0.10 for now if that's relevant.)

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message