couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Development tools to use
Date Wed, 09 Jun 2010 20:39:06 GMT
I'd say couchapp is pretty much mandatory:

http://github.com/couchapp/couchapp
http://groups.google.com/group/couchapp
http://couchapp.org/

Nils.
________________________________________
Van: Phat Loc [phat.loc@gmail.com]
Verzonden: woensdag 9 juni 2010 21:23
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Development tools to use

Hi All,

I am new to Javascript and Couchdb. What tools do you use to create
design docs or JavaScript? I am not a web page developer so I am
looking for a JavaScript repl. Futon is very difficult to use for
creating list in design docs.

Thanks

Phat

Sent from my iPhone

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message