couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: clucene and couchdb
Date Sat, 05 Jun 2010 21:50:24 GMT
Cool, we'll see if we go that route and do hopefully do some testing on that soon. Thanks a
lot for your work on couchdb-lucene!

Nils.
________________________________________
Van: Robert Newson [robert.newson@gmail.com]
Verzonden: zaterdag 5 juni 2010 23:34
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: clucene and couchdb

Nils,

I cut 0.5.2 today which includes the concurrency fix for direct querying.

B.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message