couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: using jquery.couch.js
Date Thu, 03 Jun 2010 09:37:32 GMT
Markus Wolf wrote:

> you could configure your apache to proxy your couch in the same virtual
> host as your script runs.

Some notes on using Apache as a reverse proxy for CouchDB:
http://wiki.apache.org/couchdb/Apache_As_a_Reverse_Proxy

Instead of letting Apache serve your JavaScript file, you could put your
script in a CouchApp (and still use Apache as a reverse proxy if you
want to be able to access your CouchApp on port 80).

http://github.com/couchapp/couchapp
http://groups.google.com/group/couchapp
http://couchapp.org/

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message