couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Connect to flex
Date Sun, 16 May 2010 18:51:34 GMT
If you don't know how to do HTTP requests from Flex I guess you should consult the Flex documentation
or ask the Flex community.

Nils.
________________________________________
Van: mario dcunha [mario_dcunha@yahoo.com]
Verzonden: zondag 16 mei 2010 20:25
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: Connect to flex

(...) i want a direct HTTP request or ANYTHING to couchDB directly...

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message