couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Couchdb via java
Date Thu, 27 May 2010 12:37:12 GMT
Daniel Truemper wrote:

> Have you tried jcouchdb or jrelax?
>
> http://code.google.com/p/jcouchdb
> http://github.com/isterin/jrelax

I also ran into Ektorp recently, though I haven't tried it yet:
http://code.google.com/p/ektorp/

I'm using jcouchdb at the moment myself.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message