couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Map function to find docs in time interval
Date Mon, 19 Apr 2010 12:46:10 GMT
Both [year, month, day, hour, minute, second, offset] arrays and RFC 3339 timestamps [0] should
both sort nicely as well. I prefer human readable timestamps myself.

Nils.

[0] http://www.ietf.org/rfc/rfc3339.txt
________________________________________
Van: Alan Boyce [alan@alanboyce.com]
Verzonden: maandag 19 april 2010 14:41
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: Map function to find docs in time interval

Hi,

Use epochs. Since they are seconds since 1970 they will sorty nicely.

var startTime = startDate.getTime()/1000.0;
var endTime = endDate.getTime()/1000.0;
emit([startTime, endTime]);


best,

alan

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message