couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: My Master's Project Proposal
Date Tue, 06 Apr 2010 10:55:45 GMT
Michael Lenahan wrote:

> The idea is to store data in geojson format and feed it in georss and kml so
> it can be consumed  on Google Maps etc.

I have no experience with using CouchDB for geo data, but if you don't
know GeoCouch yet, that project might be of interest:
http://gitorious.org/geocouch/

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message