couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Integers changed to float in Couch 0.11.0
Date Fri, 02 Apr 2010 08:20:00 GMT
Matthew Sinclair-Day wrote:

> I have confirmed the JSON going into couch specifies an integer, and the JSON
> coming out of couch has it as a float.

 From http://json.org/ :

"A value can be a string in double quotes, or a number, or true or false
or null, or an object or an array."

AFAIK there is no concept of integer or float in JSON, it's all just
numbers.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message