couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: [Newbie] -- Couchdb on port 80 with couchdb user
Date Tue, 09 Mar 2010 11:37:31 GMT
Jo Giraerts wrote:

> Users are not permitted to start services on privileged ports (<1024).

That's right. Either you'll need to start CouchDB as root or run a
reverse proxy on port 80 that proxies to CouchDB running on a higher port.

Some pointers on setting up a reverse proxy for CouchDB:

http://wiki.apache.org/couchdb/Apache_As_a_Reverse_Proxy
http://wiki.apache.org/couchdb/Nginx_As_a_Reverse_Proxy

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message