couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Running couchdb on ubuntu 8.04 LTS
Date Mon, 02 Nov 2009 11:04:41 GMT
Did you try to connect from another machine? By default CouchDB only listens on 127.0.0.1.
You'll need to modify the configuration if you want to change that.

Nils Breunese.
________________________________________
Van: Jens [jens@jigfox.com]
Verzonden: maandag 2 november 2009 11:16
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: Running couchdb on ubuntu 8.04 LTS

in the process list is couchdb listed as running, but it didn't open
any port to connect to.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message