couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: COPY bug
Date Mon, 26 Oct 2009 14:26:57 GMT
RFC 2616 (HTTP/1.1) specifies the following classes [0]:

* 1xx Informational
* 2xx OK
* 3xx Redirection
* 4xx Client Error
* 5xx Server Error

So, if an operation was successful you should always get a 2xx.

Nils.

P.S. http://thoughtpad.net/alan-dean/http-headers-status.html has a great flow chart to determine
what HTTP status code is appropriate in what situation.

[0] http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
________________________________________
Van: Rory McGuire [rmcguire@neonova.co.za]
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 14:25
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: COPY bug

Which HTTP code is proposed as the code for Operation Failed?

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message