couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: couchjs vs. js
Date Thu, 30 Jul 2009 08:12:07 GMT
CouchDB just uses SpiderMonkey to run JavaScript, so your code should work just fine.

Nils Breunese.
________________________________________
Van: Vlad GURDIGA [gurdiga@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 21 juli 2009 18:30
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: couchjs vs. js

Hi,

I'm trying to put together some code and till now I was using js
(SpiderMonkey) to run Javascript code on the server. Now I see there
is a "couchjs" binary that is actually the one that is going to
execute the Javascript on CouchDB. The only documentation I found
about it is a man page on
http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/man1/couchjs.1.html.

Is there any significat difference between js and couchjs and if there
is where can I find any documentation about that?

Thank you!

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message