couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: show request
Date Mon, 27 Jul 2009 06:26:27 GMT
That depends on how you're running CouchDB. I run CouchDB as a daemon using the supplied startup
script, so it's logging to a file, but you could be running it directly from the command line
and get your output on the console.

Nils Breunese.
________________________________________
Van: Vlad GURDIGA [gurdiga@gmail.com]
Verzonden: zondag 26 juli 2009 22:11
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: show request

On Sun, Jul 26, 2009 at 10:40 PM, Paul Davis<paul.joseph.davis@gmail.com> wrote:

> And that'll print to where ever couchdb happens to be logging.

And this is my case would be the console. Right?

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message