couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Only getting "eacces" after port install on Mac OS X
Date Sun, 26 Apr 2009 12:10:13 GMT
Matthias Deja wrote:

> At least, I can run couchdb as root now and do some testing and development.

Have you tried CouchDBX?

----
CouchDBX is the simplest way to get CouchDB running on your Mac:

1. Download
2. Double-Click
3. Relax

The current version is 0.9.0. It includes Apache CouchDB 0.9.0, Erlang R12B-5, Spidermonkey
1.7 and ICU 3.8.
----

http://janl.github.com/couchdbx/

Nils Breunese.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message