couchdb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Clara F." <cl...@getfizzy4.eu>
Subject bevestig uw inschrijving
Date Tue, 21 Oct 2014 08:27:13 GMT
Uw pagina vertaald in 11 talen
Automatisch en zonder enige vertaling of handeling van uw kant uit.

Meer informatie : http://www.getfizzy4.eu/
-----------------------------------------------------------------
Niet nuttig ?
Om uw adres onmiddellijk en permanent te verwijderen :
http://www.getfizzy4.eu/rem.php?email=dev@couchdb.apache.org&lang=nl
-----------------------------------------------------------------
Contact  : Unit 8074, PO Box 6945, LONDON, W1A 6US, UK
-----------------------------------------------------------------

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message